งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ คนดีศรีแพทย์ทหาร Be Good, To be Great” วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกล้า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ คนดีศรีแพทย์ทหาร Be Good, To be Great” วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกล้า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ คนดีศรีแพทย์ทหาร Be Good, To be Great” วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกล้า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ ๕๑

2 พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ ๕๑ ๐๘๐๐ ลงทะเบียน ๐๙๐๐๐ - ๑๐๐๐ พิธีเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๑ พิธีมอบรางวัล ” คนดีศรีแพทย์ ทหาร “ ๑๐๐๐ – ๑๐๑๕ อาหารว่างเครื่องดื่ม ๑๐๐๐ - ๑๐๓๐ พิธีเปิดทัวร์สุขภาพและ นิทรรศการ ณ ห้องพิธีการ นิทรรศการ สี่เหล่าทัพ

3 อาหารว่างเครื่องดื่ม

4 ๑๐๑๕ – ๑๑๓๐ ประชุมวิชาการ พล. ท. สืบพงษ์ น. อ. มานิตย์ ดำเนินรายการ ๑๐๑๕ - ๑๐๔๕ บรรยายเรื่อง “ ฮอร์โมนเพศ ชายเสริมเพื่อควากระชุ่มกระชวย ” Prolong Your Sex, Enjoy Your Lives โดย พล. ต. สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ๑๐๔๕ - ๑๑๐๐ บรรยายเรื่องเวชศาสตร์การ บิน โดย พล. อ. ต. ธีระภาพ เสนะวงษ์ ๑๑๐๐ - ๑๑๑๕ บรรยายเรื่องศูนย์พิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล โดย พ. ต. อ. พัฒนา กิจ ไกรลาศ ๑๑๑๕ - ๑๑๓๐ บรรยายเรื่องเวชศาสตร์ใต้น้ำ โดย น. อ. ธนษวัฒน์ ชัย กุล ร. น. ๑๑๓๐ - ๑๒๐๐ ประชุมภาคธุรการ นายกสมาคม เหรัญญิก และเลขาธิการ ดำเนินรายการ

5 ประชุมภาคธุรการ เลขาธิการ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ ๕๐ นายกสมาคม เหรัญญิก และเลขาธิการ ดำเนิน รายการ นายกสมาคม รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๕๑ เหรัญญิก รายงานการเงินและการบัญชี เหรัญญิก ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี เลขาธิการ เสนอเลือกตั้งนายกสำรอง แทน พล. ต. ท. เลี้ยง หุยประเสริฐ ที่ขอลาออก โดย เสนอชื่อ พล. ต. ท. สมยศ ดีมาก นายแพทย์ใหญ่ รพ. ตำรวจ สมาชิกหมายเลข ๐๘๖๙ ตอบข้อซักถามจากสมาชิก ( ถ้ามี )

6

7 อาหารกลางวัน

8 พล. ท. สืบพงษ์, น. อ. มานิตย์ ผู้ดำเนินรายการ ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ เสวนาการบูรณาการทาง การแพทย์ ทหาร ตำรวจ ใน จชต. ๑. บริการทางการแพทย์ พร. : น. อ. อภิสักข์ ก้อนเมฆ ๒. บริการทางการแพทย์ พอ. : น. อ. บัณฑิต วงษ์เจริญธรรม ๓. บริการทางการแพทย์ พต. : พ. ต. อ. พรชัย สุธีรคุณ ๔. ระดมสมองเพื่อวางแนวทาง (Road Map) วิจัยการบริการ ทางการแพทย์ 4 เหล่า เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และทหารใน จชต : พล. ต. สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ๑๕๓๐ - ๑๕๔๐ เลขาธิการกล่าวสรุปการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี, จับรางวัล พิเศษสำหรับผู้อยู่ในห้องประชุม และพิธีปิด โดย นายกสมาคมฯ ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น ๑๐

9 ห้องพิธีการ พ. อ. ดาบศักดิ์ ผู้ดำเนินรายการ ๑๓๐๐ - ๑๓๒๐ การป้องกันรักษาไขมันเกิน โดย น. อ. กฤษฏา ศาสตรวาหา ๑๓๒๐ - ๑๓๔๐ ดูแลสุขภาพตา โดย น. อ. ไกร เลิศ เธียรนุกูล ๑๓๔๐ - ๑๔๑๐ อาหารว่างเครื่องดื่ม ๑๔๑๐ - ๑๔๓๐ ฝังเข็มแก้ปวดเพิ่มพลัง โดย พล. ต. วรายุทธ สถิตเสถียร ๑๔๓๐ - ๑๔๕๐ ภัยเงียบอ้วนลงพุง โดย อ. สง่า ดามาพงศ์ ๑๔๕๐ - ๑๕๑๐ สรุปผลการตรวจสมรรถภาพ ร่างกาย โดย อ. วัลภา ไชยยงค์ ๑๕๑๐ - ๑๕๒๐ สรุปภาวะสุขภาพ ตอบปัญหา สุขภาพ โดย น. อ. ธนษวัฒน์ ชัยกุล ร. น. เชิญผู้เข้าร่วมประชุมไปร่วมพิธีปิด การประชุมและจับรางวัล ( อาหารว่างบริการในห้อง ประชุม )

10


ดาวน์โหลด ppt “ คนดีศรีแพทย์ทหาร Be Good, To be Great” วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฎเกล้า การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google