งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสัมมนาที่ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสัมมนาที่ ๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสัมมนาที่ ๗

2 แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” กลุ่มย่อยที่ 7
แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” กลุ่มย่อยที่ 7 หัวข้อสัมมนา “ แนวทางการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จชต.” ประธาน : นาย พงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย เลขา : พ.ต.รฐนนค รัตนโสภณ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 18 คน

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 7
1. นาย พงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย ( ประธานกลุ่ม 7 ) 2. พ.ท.ไตรรงค์ พุ่มพูล ( รองประธานกลุ่ม 7 ) 3. พ.อ.วรเดช เดชรักษา 4. พ.ต.นคร พูลคุ้ม 5. ร.ท.วีระ ลิขิตเลิศ 6. พ.ต.เผื่อน แก้วเสถียร 7. นาย ปรีดา มลตรีวัธนา 8. น.อ.พงษ์ศักดิ์ จุลกาตจย์ 9. พ.ท.อติราช เจียมใจ

4 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 7
10. พ.อ.สนอง คงยั่งยืน 11. นาย สมกิจ เกศนาศินทร์ 12. นาย ประพาดร แสงหอย 13. นาย ศรวัสย์ มณีโลกย์ 14. นาย นิวัฒ เกิดเส้ง 15. พ.ต.ประกอบ ทองแท้ 16. ร.อ.สิทธิพงษ์ กำมะนันทา 17. พ.ต.ชัยนันท์ ศิลปี 18. พ.ต.รฐนนค รัตนโสภณ ( เลขา )

5 แนวทางการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จชต.
ประเด็น นอกจากแนวทางและกระบวนการของโครงการ “ทำดี มีอาชีพ” แนวทางอื่นๆ

6 = เสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรง
งานการเมือง ในระบบการศึกษา เยาวชนกลุ่มเสี่ยง = เสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรง นอกระบบการศึกษา ติดตามประเมินผลเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจ และบูรณาการงานของรัฐ จบหลักสูตร ฝึกอบรม พัฒนาวิวัฒนาการทางความคิด ตกลงกติกาขั้นต้น จัดตั้งกลุ่มระดับตำบล ควบคุม

7 กลุ่มสัมมนาที่ ๗


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสัมมนาที่ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google