งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสัมมนาที่ ๗. แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสัมมนาที่ ๗. แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสัมมนาที่ ๗

2 แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 7

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 7 1. นาย พงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย ( ประธานกลุ่ม 7 ) 2. พ. ท. ไตรรงค์ พุ่มพูล ( รองประธานกลุ่ม 7 ) 3. พ. อ. วรเดช เดชรักษา 4. พ. ต. นคร พูลคุ้ม 5. ร. ท. วีระ ลิขิตเลิศ 6. พ. ต. เผื่อน แก้วเสถียร 7. นาย ปรีดา มลตรีวัธนา 8. น. อ. พงษ์ศักดิ์ จุลกาตจย์ 9. พ. ท. อติราช เจียมใจ

4 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 7 10. พ. อ. สนอง คงยั่งยืน 11. นาย สมกิจ เกศนาศินทร์ 12. นาย ประพาดร แสงหอย 13. นาย ศรวัสย์ มณีโลกย์ 14. นาย นิวัฒ เกิดเส้ง 15. พ. ต. ประกอบ ทองแท้ 16. ร. อ. สิทธิพงษ์ กำมะนันทา 17. พ. ต. ชัยนันท์ ศิลปี 18. พ. ต. รฐนนค รัตนโสภณ ( เลขา )

5 แนวทางการพัฒนาเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงในพื้นที่ จชต. ประเด็น - นอกจากแนวทางและกระบวนการของ โครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” - แนวทางอื่นๆ

6 เยาวชนกลุ่ม เสี่ยง = เสี่ยงต่อการก่อเหตุ รุนแรง ในระบบ การศึกษา นอกระบบ การศึกษา งานการเมือง การสร้างความเข้าใจ และบูรณาการงาน ของรัฐ พัฒนาวิวัฒนาการ ทางความคิด ตกลงกติกาขั้นต้น ฝึกอบร ม จบ หลักสูต ร จัดตั้งกลุ่มระดับ ตำบล ควบคุ ม ติดตาม ประเมินผล เชิง ปฏิบัติการ

7 กลุ่มสัมมนาที่ ๗


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสัมมนาที่ ๗. แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google