งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการ ทำดี มีอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการ ทำดี มีอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการ ทำดี มีอาชีพ

2 1. พลตรีสมบัติ ศูนย์กลาง ประธานฯ 2. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ เลขาฯ 3. นางอัจฉรา ศิริวัฒนพิเชษฐ์ สมาชิก 4. นายธานี ห้องทองแดง สมาชิก 5. พ, ต, อภิชาต หวังเสถียร สมาชิก 6. นายสมบัติ อภิมาลศรี สมาชิก 7. พ. อ. สีหเดช ดีสนธิโชติ สมาชิก รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8

3 8. พ. อ. สรรเสริญ สอนปาน สมาชิก 9. พ. อ. บุญเลิศ แจ้งทรัพย์ สมาชิก 10. นาย ปรีชา ถิรประภาพร สมาชิก 11. นาย จิรวัฒน์ พิธาน เกื้อกูล สมาชิก 12. ส. อ. สมชาติ คำอยู่ สมาชิก 13. น. ส. เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล สมาชิก 14. น. ส. นันทน์ทพร เลี่ยมพรม ราช สมาชิก รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8

4 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 8 15. นาย ธีระ ราโชกาญจน์ สมาชิก 16. พ. อ. จักราวุช สินพูลผล สมาชิก 17. น. อ. อัครเดช นาคอ่อน สมาชิก 18. พ. ท. อธิวัฒน์ เฟื่องสังข์ สมาชิก

5 1. ความเข้าใจวัตถุประสงค์ เปลี่ยนสภาพให้เป็นคน ใหม่ กลับไปโดยมีคุณค่า มากกว่าเดิม ไม่เน้นวิชาการ

6 2. การคัดเลือกบุคลากร ทหารพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก จาก กอ, รมน, จังหวัด ครูผู้สอน ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชาวมุสลิม / มี จิตวิทยา

7 3. ค่ายเยาวชน / ศูนย์ฝึก เฉพาะกิจ สร้างความคุ้นเคยระหว่าง เด็ก / ครู / พี่เลี้ยง แนวทางเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน

8 4. ความพร้อมของสถาน ฝึก / ศึกษา ครู ที่พัก หลักสูตร

9 5. การเลือก หลักสูตร นำไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่น ไม่เน้นทฤษฎี

10 6. งบประมาณ สำหรับกิจกรรมนอกเหนือจาก รายการที่ได้รับจัดสรร การกีฬา ศึกษา / ดูงาน ดนตรี ท่องเที่ยว อุปกรณ์ / เครื่องแต่งกาย

11 7. การก้าวก่ายจากบุคล ภายนอก ขอเป็นผู้จัดการใน ส่วนย่อย โดยขอค่าใช้จ่าย เช่น การละหมาด การอาบน้ำ การกินข้าว

12 8. การย้ายที่ฝึก ( เดินสาย เที่ยว ) ควรกำหนดหลักเกณฑ์ การย้ายที่เรียน

13


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการ ทำดี มีอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google