งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ ทำดี มีอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ ทำดี มีอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ ทำดี มีอาชีพ
กลุ่มที่ 8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ ทำดี มีอาชีพ

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 1. พลตรีสมบัติ ศูนย์กลาง ประธานฯ
1. พลตรีสมบัติ ศูนย์กลาง ประธานฯ 2. นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์ เลขาฯ 3. นางอัจฉรา ศิริวัฒนพิเชษฐ์ สมาชิก 4. นายธานี ห้องทองแดง สมาชิก พ,ต,อภิชาต หวังเสถียร สมาชิก 6. นายสมบัติ อภิมาลศรี สมาชิก 7. พ.อ.สีหเดช ดีสนธิโชติ สมาชิก

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 8 8. พ.อ.สรรเสริญ สอนปาน สมาชิก
8. พ.อ.สรรเสริญ สอนปาน สมาชิก 9. พ.อ.บุญเลิศ แจ้งทรัพย์ สมาชิก 10. นาย ปรีชา ถิรประภาพร สมาชิก 11. นาย จิรวัฒน์ พิธานเกื้อกูล สมาชิก 12. ส.อ.สมชาติ คำอยู่ สมาชิก 13. น.ส.เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล สมาชิก 14. น.ส.นันทน์ทพร เลี่ยมพรมราช สมาชิก

4 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 8
15. นาย ธีระ ราโชกาญจน์ สมาชิก 16. พ.อ.จักราวุช สินพูลผล สมาชิก 17. น.อ.อัครเดช นาคอ่อน สมาชิก 18. พ.ท.อธิวัฒน์ เฟื่องสังข์ สมาชิก

5 1. ความเข้าใจวัตถุประสงค์
1. ความเข้าใจวัตถุประสงค์ เปลี่ยนสภาพให้เป็นคนใหม่ กลับไปโดยมีคุณค่ามากกว่าเดิม ไม่เน้นวิชาการ

6 ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชาวมุสลิม/มีจิตวิทยา
2. การคัดเลือกบุคลากร ทหารพี่เลี้ยง ผู้ดูแลเด็ก จาก กอ,รมน,จังหวัด ครูผู้สอน ต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชาวมุสลิม/มีจิตวิทยา

7 3. ค่ายเยาวชน/ศูนย์ฝึกเฉพาะกิจ
3. ค่ายเยาวชน/ศูนย์ฝึกเฉพาะกิจ สร้างความคุ้นเคยระหว่าง เด็ก / ครู / พี่เลี้ยง แนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8 4. ความพร้อมของสถานฝึก/ศึกษา
ครู ที่พัก หลักสูตร

9 5. การเลือกหลักสูตร นำไปประกอบอาชีพได้
5. การเลือกหลักสูตร นำไปประกอบอาชีพได้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ไม่เน้นทฤษฎี

10 สำหรับกิจกรรมนอกเหนือจากรายการที่ได้รับจัดสรร
6. งบประมาณ สำหรับกิจกรรมนอกเหนือจากรายการที่ได้รับจัดสรร การกีฬา ศึกษา/ดูงาน ดนตรี ท่องเที่ยว อุปกรณ์/เครื่องแต่งกาย

11 7. การก้าวก่ายจากบุคลภายนอก
ขอเป็นผู้จัดการในส่วนย่อย โดยขอค่าใช้จ่าย เช่น การละหมาด การอาบน้ำ การกินข้าว

12 8. การย้ายที่ฝึก(เดินสายเที่ยว)
8. การย้ายที่ฝึก(เดินสายเที่ยว) ควรกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายที่เรียน

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ ทำดี มีอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google