งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศิลปะการพูด โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ กองทัพไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศิลปะการพูด โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ กองทัพไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 ศิลปะการพูด โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ กองทัพไทย

3 2 คำถาม ?

4

5

6 5

7 6 ตัวอย่างการพูด

8 7 ตัวอย่างการพูด

9  การสื่อสารด้วยเสียง  ระหว่างบุคคล 2 คน ขึ้น ไป การพูด 8

10 9 อายตนะในการสื่อสาร  ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความรู้สึก

11 10 อายตนะในการพูด  ใช้ ตา หู ลิ้น กาย ใจ ของผู้พูด  กระทบ ตา หู ใจ ของ ผู้ฟัง

12 11 ความสำเร็จในการพูด  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ  ผู้ฟังพึงพอใจ

13 12 วัตถุประสงค์ในการ พูด  ขึ้นอยู่กับ โอกาสใน การพูด

14 13 โอกาสในการพูด  พูดในฐานะผู้นำ หรือ หน. หน่วย  พูดในฐานะฝ่าย อำนวยการ  พูดในฐานะประธาน การประชุม  พูดในฐานะเลขานุการ การประชุม

15 14  พูดในฐานะผู้เข้าร่วม ประชุม  พูดในฐานะผู้แทน หน่วย ไปร่วม ประชุมนอกหน่วย  พูดประสานงานแบบ พบหน้ากัน  พูดประสานงานทาง โทรศัพท์

16 15  พูดในฐานะผู้บรรยาย ให้ความรู้  พูดในฐานะผู้บรรยาย สรุป รับการ ตรวจเยี่ยม  พูดหน้าห้องเรียน  พูดปลุกระดมมวลชน

17 16  พูดออกอากาศทาง วิทยุ  พูดออกอากาศทาง โทรทัศน์  พูดในงานมงคล  พูดในงานเลี้ยง  พูดในโอกาสอื่น ๆ

18 17 การพูดหน้าห้องเรียน  เทคนิคการวาง แผนการพูด  การพูดในวันจริง  สรุป

19 18 เทคนิคการวาง แผนการพูด  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ของการพูด  วิเคราะห์ผู้ฟัง  พิจารณา เวลา สถานที่  กำหนดเรื่องที่จะพูด

20 19  คิดและเขียนบทพูด  คิดหาวิธีดึงดูดความ สนใจผู้ฟัง  ทำพาวเวอร์พ้อยท์  ซ้อมพูดให้เคยปาก จับ เวลา  ซ้อมพูดในสถานที่จริง ซ้อม ppt.

21 20 การวิเคราะห์ วัตถุประสงค์การพูด  ของ อจ. หรือ ผบ. : ต้องการพัฒนา ลักษณะผู้นำ ให้กล้า ให้มั่นใจในตัวเอง  ของผู้พูด : เพื่อให้ อจ. หรือ ผบ. เห็น ว่า “ เราทำได้ ” เพื่อให้ ผู้ฟัง “ รับรู้ ” เรื่องนั้น “ อย่างพึง พอใจ ”

22 21 การวิเคราะห์ผู้ฟัง  จำนวน ชั้นยศ เพศ อายุ วุฒิ ตำแหน่ง  ผู้ฟังรู้เรื่องที่จะพูดอยู่ ก่อนแล้ว ?  ผู้ฟังน่าจะสนใจเรื่อง อะไร ประเด็นใด

23 22 การพิจารณา เวลา สถานที่  เวลาในการพูด มากน้อย เพียงใด  ช่วงเช้าหรือบ่าย  กิจกรรมก่อน – หลัง การพูด  สถานที่ในการพูด เวที แท่นบรรยาย เครื่องเสียง เครื่องคอม ฯ

24 23 การกำหนดเรื่องที่จะ พูด  เป็นเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ ไม่น่าเบื่อ  เป็นเรื่องที่ผู้พูดรู้จริง เคยค้นคว้า เคยปฏิบัติ  ให้เหมาะกับเวลา

25 24 การคิดและเขียนบท พูด  เค้าโครง คำขึ้นต้น เนื้อหา สรุป  เขียนเป็นขีดนำใน กระดาษโน้ต  สอดแทรกอารมณ์ขัน  คำขึ้นต้น เพื่อดึงเข้าสู่ เรื่องไม่ต้องยาว

26 25  เนื้อเรื่อง ให้เหมาะกับ วัตถุประสงค์ การพูด  สรุป ประเด็นสำคัญ ข้อคิด คำคม

27 26 การคิดหาวิธีดึงดูด ความสนใจผู้ฟัง  ตั้งแต่เริ่มขึ้นเวที ตั้งแต่ เริ่มพูด  จะใช้ท่าทางหรือคำพูด อย่างไร  การดึงดูดความสนใจ ระหว่างพูด แสง สี เสียง คำถาม การเคลื่อนไหว

28 27 การทำพาวเวอร์พ้อยท์  ทำย่อ ๆ ตัวโต ๆ ( พื้น ขาวตัวดำ พื้น น้ำเงินตัวขาว / เหลือง ขนาด 60, 66 pt.)  ใส่รูปภาพ เสียง การ เคลื่อนไหว  แทรกคลิปวิดีโอ ( ถ้ามี )  จะคลิ้กเอง หรือให้ผู้ช่วย คลิ้ก

29 28 การซ้อมพูดให้เคย ปาก  ซ้อมพูดคนเดียว ให้ เคยปาก จับเวลา  ซ้อมพูดให้คนใกล้ชิด ฟัง เพื่อให้กล้า ไม่เขิน วิจารณ์ - แก้ไข

30 29 การซ้อมพูดในสถานที่ จริง  ซ้อมการเดินขึ้นเวที การ ยืนบนเวที การมองไปยังที่นั่งผู้ฟัง  ซ้อมพูดประกอบการ คลิ้กพาวเวอร์พ้อยท์ เพื่อซ้อมทำงานพร้อม กัน  ซ้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ นำเสนอ

31 30 การพูดในวันจริง  แต่งกายเรียบร้อย ถูกต้อง รีดใหม่  ก๊อปปี้ไฟล์ใส่เครื่อง คอมฯ ล่วงหน้า  เลือกตำแหน่งยืนที่ เหมาะที่สุด  การใช้ไมโครโฟน

32 31  การใช้สายตา มือ ขา ร่างกาย  การใช้อุปกรณ์นำเสนอ และผู้ช่วย  คำพูดประโยคแรก กล่าวนำ  การดึงดูดความสนใจ  การควบคุมเวลา

33 32  การควบคุมความสนใจ ของผู้ฟัง  การดูโน้ตหรือเอกสาร บรรยาย  การตอบคำถาม  การกล่าวสรุป  การวางไมโครโฟน การเดินลงจากเวที

34 33 สรุป ความสำเร็จของ การพูด  การทำให้ผู้ฟังพึง พอใจในตัวผู้พูด  การเตรียมการและการ ซักซ้อม  พูดตรงวัตถุประสงค์ และตรงใจผู้ฟัง  พูดไม่เกินเวลาที่ กำหนด

35 จบแล้วครับเชิญพักได้


ดาวน์โหลด ppt 1 ศิลปะการพูด โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ กองทัพไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google