งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
ศิลปะการพูด โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 1

2 ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน
โดยพันเอก เอนก แสงสุก คำถาม? บรรยายแก่พนักงาน อผศ. เมื่อ 13 มิ.ย.48

3 ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน
โดยพันเอก เอนก แสงสุก บรรยายแก่พนักงาน อผศ. เมื่อ 13 มิ.ย.48

4 ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน
โดยพันเอก เอนก แสงสุก บรรยายแก่พนักงาน อผศ. เมื่อ 13 มิ.ย.48

5 ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน
โดยพันเอก เอนก แสงสุก บรรยายแก่พนักงาน อผศ. เมื่อ 13 มิ.ย.48

6 ตัวอย่างการพูด

7 ตัวอย่างการพูด

8 การพูด การสื่อสารด้วยเสียง ระหว่างบุคคล 2 คน ขึ้นไป 8

9 อายตนะในการสื่อสาร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความรู้สึก

10 อายตนะในการพูด ใช้ ตา หู ลิ้น กาย ใจ ของผู้พูด
กระทบ ตา หู ใจ ของผู้ฟัง

11 ความสำเร็จในการพูด บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้ฟังพึงพอใจ

12 วัตถุประสงค์ในการพูด
ขึ้นอยู่กับ โอกาสในการพูด

13 โอกาสในการพูด พูดในฐานะผู้นำ หรือ หน.หน่วย พูดในฐานะฝ่ายอำนวยการ
พูดในฐานะประธานการประชุม พูดในฐานะเลขานุการการประชุม

14 พูดในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม
พูดในฐานะผู้แทนหน่วย ไปร่วม ประชุมนอกหน่วย พูดประสานงานแบบพบหน้ากัน พูดประสานงานทางโทรศัพท์

15 พูดในฐานะผู้บรรยายให้ความรู้
พูดในฐานะผู้บรรยายสรุป รับการ ตรวจเยี่ยม พูดหน้าห้องเรียน พูดปลุกระดมมวลชน

16 พูดออกอากาศทางวิทยุ พูดออกอากาศทางโทรทัศน์ พูดในงานมงคล พูดในงานเลี้ยง พูดในโอกาสอื่น ๆ

17 การพูดหน้าห้องเรียน เทคนิคการวางแผนการพูด การพูดในวันจริง สรุป

18 เทคนิคการวางแผนการพูด
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการพูด วิเคราะห์ผู้ฟัง พิจารณา เวลา สถานที่ กำหนดเรื่องที่จะพูด

19 คิดและเขียนบทพูด คิดหาวิธีดึงดูดความสนใจผู้ฟัง ทำพาวเวอร์พ้อยท์ ซ้อมพูดให้เคยปาก จับเวลา ซ้อมพูดในสถานที่จริง ซ้อม ppt.

20 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การพูด
ของ อจ. หรือ ผบ. : ต้องการพัฒนา ลักษณะผู้นำ ให้กล้า ให้มั่นใจในตัวเอง ของผู้พูด : เพื่อให้ อจ. หรือ ผบ. เห็น ว่า “เราทำได้” เพื่อให้ผู้ฟัง “รับรู้” เรื่องนั้น “อย่างพึงพอใจ”

21 การวิเคราะห์ผู้ฟัง จำนวน ชั้นยศ เพศ อายุ วุฒิ ตำแหน่ง
ผู้ฟังรู้เรื่องที่จะพูดอยู่ก่อนแล้ว? ผู้ฟังน่าจะสนใจเรื่องอะไร ประเด็นใด

22 การพิจารณา เวลา สถานที่
เวลาในการพูด มากน้อยเพียงใด ช่วงเช้าหรือบ่าย กิจกรรมก่อน – หลัง การพูด สถานที่ในการพูด เวที แท่นบรรยาย เครื่องเสียง เครื่องคอมฯ

23 การกำหนดเรื่องที่จะพูด
เป็นเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ ไม่น่าเบื่อ เป็นเรื่องที่ผู้พูดรู้จริง เคยค้นคว้า เคยปฏิบัติ ให้เหมาะกับเวลา

24 การคิดและเขียนบทพูด เค้าโครง คำขึ้นต้น เนื้อหา สรุป
เขียนเป็นขีดนำในกระดาษโน้ต สอดแทรกอารมณ์ขัน คำขึ้นต้น เพื่อดึงเข้าสู่เรื่องไม่ต้องยาว

25 เนื้อเรื่อง ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ การพูด
สรุป ประเด็นสำคัญ ข้อคิด คำคม

26 การคิดหาวิธีดึงดูดความสนใจผู้ฟัง
ตั้งแต่เริ่มขึ้นเวที ตั้งแต่เริ่มพูด จะใช้ท่าทางหรือคำพูดอย่างไร การดึงดูดความสนใจระหว่างพูด แสง สี เสียง คำถาม การเคลื่อนไหว

27 การทำพาวเวอร์พ้อยท์ ทำย่อ ๆ ตัวโต ๆ (พื้นขาวตัวดำ พื้น น้ำเงินตัวขาว/เหลือง ขนาด 60, 66 pt.) ใส่รูปภาพ เสียง การเคลื่อนไหว แทรกคลิปวิดีโอ (ถ้ามี) จะคลิ้กเอง หรือให้ผู้ช่วยคลิ้ก

28 การซ้อมพูดให้เคยปาก ซ้อมพูดคนเดียว ให้เคยปาก จับเวลา
ซ้อมพูดให้คนใกล้ชิดฟัง เพื่อให้กล้า ไม่เขิน วิจารณ์ - แก้ไข

29 การซ้อมพูดในสถานที่จริง
ซ้อมการเดินขึ้นเวที การยืนบนเวที การมองไปยังที่นั่งผู้ฟัง ซ้อมพูดประกอบการคลิ้กพาวเวอร์พ้อยท์ เพื่อซ้อมทำงานพร้อมกัน ซ้อมเครื่องมือ อุปกรณ์นำเสนอ

30 การพูดในวันจริง แต่งกายเรียบร้อย ถูกต้อง รีดใหม่
ก๊อปปี้ไฟล์ใส่เครื่องคอมฯ ล่วงหน้า เลือกตำแหน่งยืนที่เหมาะที่สุด การใช้ไมโครโฟน

31 การใช้สายตา มือ ขา ร่างกาย
การใช้อุปกรณ์นำเสนอและผู้ช่วย คำพูดประโยคแรก กล่าวนำ การดึงดูดความสนใจ การควบคุมเวลา

32 การควบคุมความสนใจของผู้ฟัง
การดูโน้ตหรือเอกสารบรรยาย การตอบคำถาม การกล่าวสรุป การวางไมโครโฟน การเดินลงจากเวที

33 สรุป ความสำเร็จของการพูด
การทำให้ผู้ฟังพึงพอใจในตัวผู้พูด การเตรียมการและการซักซ้อม พูดตรงวัตถุประสงค์และตรงใจผู้ฟัง พูดไม่เกินเวลาที่กำหนด

34 ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน
จบแล้วครับ เชิญพักได้ ศิลปะการบริหารงานของหัวหน้างาน โดยพันเอก เอนก แสงสุก บรรยายแก่พนักงาน อผศ. เมื่อ 13 มิ.ย.48


ดาวน์โหลด ppt โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google