งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนคำกล่าวในพิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนคำกล่าวในพิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนคำกล่าวในพิธี
โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด

2 คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา คำขึ้นต้น ขอบคุณผู้เป็นประธาน ชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ทำพิธีเปิด เชิญประธานทำพิธีเปิด

3 คำขึ้นต้น - เรียน......(ระบุตำแหน่ง) - กราบเรียน......(ระบุตำแหน่ง)

4 คำขอบคุณผู้เป็นประธาน
ผม,ดิฉัน (กระผม) ในนามของ ขอขอบคุณ(ขอบพระคุณ) ท่าน (ระบุตำแหน่ง). อย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาสละเวลา (ให้เกียรติ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันนี้

5 “ผม,ดิฉัน (กระผม) ในนามของ........................รู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาที่ท่าน (ระบุตำแหน่ง) ได้สละเวลา (ให้เกียรติ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันนี้”

6 คำชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ทำพิธีเปิด
ต้องตอบคำถามได้ว่า....ใครทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อใด ทำอย่างไร ทำทำไม สัมมนาเรื่องอะไร ใครจัด ผู้เข้าสัมมนาคือใคร เหตุผลความจำเป็น จัดที่ไหน เมื่อใด หัวเรื่อง วิธีการสัมมนา จุดประสงค์ ผลประโยชน์ของการสัมมนา “ผม,ดิฉัน (กระผม) ขอโอกาสเรียน(กราบเรียน) รายงานความเป็นมา ของ ดังต่อไปนี้”

7 คำเชิญประธานทำพิธีเปิด
“บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร (อันเป็นมงคล) แล้ว ผม,ดิฉัน (กระผม) ขอเรียน(กราบเรียน)เชิญ ท่าน (ระบุตำแหน่ง) เปิด เพื่อเป็นเกียรติและสวัสดิมงคลแก่การ และผู้ ต่อไป (สืบไป)”

8 คำกล่าวของประธานในพิธีเปิด
คำขึ้นต้น แสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาทำพิธีนี้ แสดงการชื่นชม เห็นด้วย หรือสนับสนุน ในกิจการที่ทำนี้ แสดงความสำคัญของกิจการที่ทำนี้ ฝากข้อคิด ข้อแนะนำ หรือข้อสังเกต แสดงความหวังว่ากิจการนี้จะมีผลเป็นประโยชน์

9 ขอบคุณผู้จัด และผู้สนับสนุนกิจการนี้
กล่าวเปิด อวยพรแก่กิจการที่เปิด อวยพรแก่ผู้มาร่วมงาน

10 คำกล่าวรายงานในพิธีปิด
คำขึ้นต้น ขอบคุณผู้เป็นประธาน ชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ทำพิธีปิด เชิญประธานทำพิธีปิด

11 เหมือนกับคำกล่าวรายงานในพิธีเปิด เปลี่ยนคำจาก “เปิด” เป็น “ปิด”
เพิ่ม ผลที่เกิดขึ้น หรือผลที่ได้ เข้าไปใน คำชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ทำพิธีปิด

12 คำกล่าวของประธานในพิธีปิด
คำขึ้นต้น แสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาทำพิธีนี้ แสดงการชื่นชม พอใจในผลสำเร็จของการฝึกอบรม การประชุม หรือการสัมมนานี้ แสดงความสำคัญของกิจการที่ทำนี้ ฝากข้อคิด ข้อแนะนำ หรือข้อสังเกต

13 แสดงความหวังว่า จะได้มีการนำผลการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
ขอบคุณผู้จัด และผู้สนับสนุนกิจการนี้ กล่าวปิด

14 คำกล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
คำขึ้นต้น ขอบคุณผู้เป็นประธาน ชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ทำพิธี หรือรายงานการดำเนินการ เชิญประธานทำพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และกล่าวปิดการศึกษา

15 คำชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ทำพิธี
ประวัติโดยสังเขปของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ภารกิจทั่วไปของสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม องค์กรและผู้มีส่วนในการดำเนินงานและสนับสนุน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ และงบประมาณ ในการดำเนินงาน การพัฒนาสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ผลงานโดยทั่วไปหรือเฉพาะในรอบปีที่ผู้รับการศึกษารุ่นนี้ สำเร็จการศึกษา ผลการศึกษา และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

16 คำกล่าวของประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
คำขึ้นต้น แสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาทำพิธีนี้ แสดงการชื่นชมยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และพอใจในเรื่องที่ได้รับรายงาน แสดงความสำคัญและชมเชยกิจการนั้น และแสดงความหวังว่ากิจการนั้นจะมีผลเป็นประโยชน์ ขอบคุณผู้จัดการศึกษา วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนกิจการนั้น ให้โอวาท ฝากข้อคิด ข้อแนะนำ หรือข้อสังเกต อวยพรแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตร และผู้ร่วมงานทุกคน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนคำกล่าวในพิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google