งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด

2 คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด การฝึกอบรม การประชุม การ สัมมนา คำขึ้นต้น ขอบคุณผู้เป็นประธาน ชี้แจงความเป็นมาของ เรื่องที่ทำพิธีเปิด เชิญประธานทำพิธีเปิด

3 คำขึ้นต้น - เรียน......( ระบุ ตำแหน่ง ) - กราบเรียน......( ระบุ ตำแหน่ง )

4 คำขอบคุณผู้เป็นประธาน ผม, ดิฉัน ( กระผม ) ในนาม ของ........................ ขอขอบคุณ ( ขอบพระคุณ ) ท่าน........( ระบุตำแหน่ง ). อย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาสละเวลา ( ให้เกียรติ ) มาเป็นประธานใน พิธีเปิด.................. ในวันนี้

5 “ ผม, ดิฉัน ( กระผม ) ในนาม ของ........................ รู้สึก ซาบซึ้งในความกรุณาที่ท่าน........( ระบุตำแหน่ง )......... ได้ สละเวลา ( ให้เกียรติ ) มาเป็น ประธานในพิธีเปิด.................. ในวันนี้ ”

6 ต้องตอบคำถามได้ว่า.... ใครทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อใด ทำอย่างไร ทำทำไม สัมมนาเรื่องอะไร ใครจัด ผู้เข้า สัมมนาคือใคร เหตุผลความจำเป็น จัดที่ไหน เมื่อใด หัวเรื่อง วิธีการ สัมมนา จุดประสงค์ ผลประโยชน์ ของการสัมมนา “ ผม, ดิฉัน ( กระผม ) ขอโอกาสเรียน ( กราบเรียน ) รายงานความเป็นมา ของ........................... ดังต่อไปนี้ ” คำชี้แจงความเป็นมาของเรื่อง ที่ทำพิธีเปิด

7 “ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ( อันเป็น มงคล ) แล้ว ผม, ดิฉัน ( กระผม ) ขอเรียน ( กราบเรียน ) เชิญ ท่าน........................................( ระบุ ตำแหน่ง )............... เปิด.............................. เพื่อเป็นเกียรติและสวัสดิมงคลแก่ การ.......... และผู้.......... ต่อไป ( สืบไป )” คำเชิญประธานทำพิธีเปิด

8 คำกล่าวของประธานในพิธี เปิด คำขึ้นต้น แสดงความยินดี และรู้สึกเป็น เกียรติ ที่ได้มาทำพิธีนี้ แสดงการชื่นชม เห็นด้วย หรือ สนับสนุน ในกิจการที่ทำนี้ แสดงความสำคัญของกิจการที่ ทำนี้ ฝากข้อคิด ข้อแนะนำ หรือ ข้อสังเกต แสดงความหวังว่ากิจการนี้จะมี ผลเป็นประโยชน์

9 ขอบคุณผู้จัด และ ผู้สนับสนุนกิจการนี้ กล่าวเปิด อวยพรแก่กิจการที่เปิด อวยพรแก่ผู้มาร่วมงาน

10 คำกล่าวรายงานในพิธีปิด คำขึ้นต้น ขอบคุณผู้เป็นประธาน ชี้แจงความเป็นมาของ เรื่องที่ทำพิธีปิด เชิญประธานทำพิธีปิด

11 เหมือนกับคำกล่าวรายงาน ในพิธีเปิด เปลี่ยนคำจาก “ เปิด ” เป็น “ ปิด ” เพิ่ม ผลที่เกิดขึ้น หรือผลที่ ได้ เข้าไปใน คำชี้แจงความเป็นมาของ เรื่องที่ทำพิธีปิด

12 คำกล่าวของประธานในพิธีปิด คำขึ้นต้น แสดงความยินดี และรู้สึกเป็น เกียรติ ที่ได้มาทำพิธีนี้ แสดงการชื่นชม พอใจใน ผลสำเร็จของการฝึกอบรม การประชุม หรือการสัมมนานี้ แสดงความสำคัญของกิจการที่ ทำนี้ ฝากข้อคิด ข้อแนะนำ หรือ ข้อสังเกต

13 แสดงความหวังว่า จะได้มีการ นำผลการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา ไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อไป ขอบคุณผู้จัด และผู้สนับสนุน กิจการนี้ กล่าวปิด

14 คำกล่าวรายงานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตร คำขึ้นต้น ขอบคุณผู้เป็นประธาน ชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ ทำพิธี หรือรายงานการ ดำเนินการ เชิญประธานทำพิธีมอบ ประกาศนียบัตร ให้โอวาทแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา และกล่าว ปิดการศึกษา

15 ประวัติโดยสังเขปของสถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรม ภารกิจทั่วไปของสถานศึกษาหรือ สถานฝึกอบรม องค์กรและผู้มีส่วนในการดำเนินงาน และสนับสนุน อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ และ งบประมาณ ในการดำเนินงาน การพัฒนาสถานศึกษาหรือสถาน ฝึกอบรม ผลงานโดยทั่วไปหรือเฉพาะในรอบปี ที่ผู้รับการศึกษารุ่นนี้ สำเร็จการศึกษา ผลการศึกษา และจำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา คำชี้แจงความเป็นมาของ เรื่องที่ทำพิธี

16 คำกล่าวของประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตร คำขึ้นต้น แสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ ได้มาทำพิธีนี้ แสดงการชื่นชมยินดีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และพอใจใน เรื่องที่ได้รับรายงาน แสดงความสำคัญและชมเชยกิจการนั้น และแสดงความหวังว่ากิจการนั้นจะมีผล เป็นประโยชน์ ขอบคุณผู้จัดการศึกษา วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนกิจการนั้น ให้โอวาท ฝากข้อคิด ข้อแนะนำ หรือ ข้อสังเกต อวยพรแก่ผู้ได้รับประกาศนียบัตร และ ผู้ร่วมงานทุกคน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนคำกล่าวในพิธี โดย พลตรี เอนก แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการ ทหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google