งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและ การบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้นำเสนอ น.ท.หญิง วัชราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและ การบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้นำเสนอ น.ท.หญิง วัชราพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและ การบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้นำเสนอ น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

2 ทีมวิจัย ๑. น.ท.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ ๒. น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ ๓. นพร.ปาจรีย์ บุตรพรหม ๔ นพร.พรณภา ราชคำ ๕ นพร.พัชรินทร์ จันเปา ๖. นพร.พิไลพร สุขเจริญ ๗. นพร.ภูษิตา สินประสิทธิ์

3 ขอบเขตการนำเสนอ  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย  วิธีดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะ

4 ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

5 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 1.เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

6 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 2.เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

7 ขอบเขตของการวิจัย  ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกองเวชศาสตร์ใต้น้ำ และการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 27 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 คน พยาบาลเทคนิค จำนวน 14 คน แพทย์ จำนวน 3 คน

8 ขอบเขตของการวิจัย สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่  ความพึงพอใจในงาน  การจัดอัตรากำลังที่เพียงพอและเหมาะสม  ความปลอดภัยในการทำงาน

9 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบตัวในการปฏิบัติงาน ทั้งจาก เพื่อนร่วมงาน อุปกรณ์และสถานที่ รวมไปถึง สภาพอากาศและมลภาวะในการทำงาน

10 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลต่างระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กับสิ่งแวดล้อมใน การปฏิบัติงานปัจจุบัน ตามการรับรู้ของบุคลากร

11 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน จำนวน 49 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ

12 วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย:  ความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ความเที่ยง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค เท่ากับ.88

13 วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) การวิเคราะห์ข้อมูล: 1.ค่าสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะ ของตัวแปรได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 2.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความสำคัญ ของความต้องการจำเป็น โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified ) PNI Modified = (I-D)/ D I คือ คะแนนสภาพที่คาดหวัง D คือ คะแนนสภาพที่เป็นอยู่จริง

14 ผลการวิจัย ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

15 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

16

17

18

19

20 สิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน สภาพปัจจุบันสภาพที่คาดหวัง MeanS.D.การ แปลผล MeanS.D.การ แปลผล ด้านความพึงพอใจ3.52.61มาก4.32.52มาก ด้านความปลอดภัย3.34.66ปาน กลาง 4.34.69มาก ด้านการจัดอัตรากำลังพล ที่เพียงพอและเหมาะสม 3.53.52มาก4.42.59มาก รวม3.46.56ปาน กลาง 4.35.56มาก ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

21 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานภาพรวม สิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน สภาพปัจจุบันสภาพที่ คาดหวัง PNIลำดับ ที่ MeanS.D.MeanS.D. ด้านความพึงพอใจ3.52.604.32.52.233 ด้านความปลอดภัย3.34.664.34.69.341 ด้านการจัดอัตรากำลังพลที่ เพียงพอและเหมาะสม 3.53.524.42.59.252

22 ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่  หน่วยงานมีการจัดหาเอกสารด้านการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้บุคลากรเพื่อศึกษาหาความรู้  หน่วยงานมีการสำรวจความต้องการการศึกษาและ ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  หน่วยงานมีอุปกรณ์ป้องกันการเสี่ยงต่อโรคติดต่ออย่าง เพียงพอ และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

23 ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดอัตรากำลังพลที่เพียงพอและ เหมาะสมตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับแรกได้แก่  หน่วยงานมีการจัดสรรบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน  หน่วยงานมีการจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ  หน่วยงานมีการคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเหมาะสม

24 ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในงานตามลำดับ ความสำคัญ 3 ลำดับแรกได้แก่  บุคลากรในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี  หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกัน  บุคลากรทุกระดับมีโอกาสรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน และได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

25 การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมใน การปฏิบัติงานจำแนกตามสาขาวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน แพทย์พยาบาล วิชาชีพ พยาบาล เทคนิค PNIลำดับPNIลำดับPNIลำดับ ด้านความพึงพอใจ.312.342.361 ด้านความปลอดภัย.381.401.293 ด้านการจัดอัตรากำลังพล ที่เพียงพอและเหมาะสม.263 3.302

26 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. หน่วยงานมีนโยบายและการส่งเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในหน่วยงานแบบเชิงรุก 2. จัดกิจกรรมหรือวิธีการในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในงาน 3. หน่วยงานมีแนวทางในการจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้ง มีการคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเหมาะสม

27 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการกำหนดตัวบ่งชี้และ เกณฑ์ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่ เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง 2. ศึกษาวิธีการกลยุทธ์หรือทำการวิจัยและพัฒนาในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เป็นความต้องการ จำเป็น 3. ประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้ครอบคลุมมากขึ้น ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

28 ข้อซักถาม และ ข้อเสนอแนะ

29


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและ การบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้นำเสนอ น.ท.หญิง วัชราพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google