งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัยเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัยเรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัยเรื่อง
การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้นำเสนอ น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

2 ทีมวิจัย ๑. น.ท.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์
๒. น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ ๓. นพร.ปาจรีย์ บุตรพรหม ๔ นพร.พรณภา ราชคำ ๕ นพร.พัชรินทร์ จันเปา ๖. นพร.พิไลพร สุขเจริญ ๗. นพร.ภูษิตา สินประสิทธิ์

3 ขอบเขตการนำเสนอ  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย  วิธีดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะ

4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง

5 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

6 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
2.เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

7 ขอบเขตของการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 27 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 คน พยาบาลเทคนิค จำนวน 14 คน แพทย์ จำนวน 3 คน

8 ขอบเขตของการวิจัย สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ประกอบด้วย 3 ประเด็นได้แก่  ความพึงพอใจในงาน  การจัดอัตรากำลังที่เพียงพอและเหมาะสม  ความปลอดภัยในการทำงาน

9 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบตัวในการปฏิบัติงาน ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน อุปกรณ์และสถานที่ รวมไปถึงสภาพอากาศและมลภาวะในการทำงาน

10 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลต่างระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กับสิ่งแวดล้อมใน การปฏิบัติงานปัจจุบัน ตามการรับรู้ของบุคลากร

11 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน จำนวน 49 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ

12 วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย: ความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ความเที่ยง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .88

13 วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)
การวิเคราะห์ข้อมูล: ค่าสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะของตัวแปรได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) PNI Modified = (I-D)/ D I คือ คะแนนสภาพที่คาดหวัง D คือ คะแนนสภาพที่เป็นอยู่จริง

14 ผลการวิจัย ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

15 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

16

17

18

19

20 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง Mean S.D. การแปลผล ด้านความพึงพอใจ 3.52 .61 มาก 4.32 .52 ด้านความปลอดภัย 3.34 .66 ปานกลาง 4.34 .69 ด้านการจัดอัตรากำลังพลที่เพียงพอและเหมาะสม 3.53 4.42 .59 รวม 3.46 .56 4.35

21 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานภาพรวม สิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง PNI ลำดับที่ Mean S.D. ด้านความพึงพอใจ 3.52 .60 4.32 .52 .23 3 ด้านความปลอดภัย 3.34 .66 4.34 .69 .34 1 ด้านการจัดอัตรากำลังพลที่เพียงพอและเหมาะสม 3.53 4.42 .59 .25 2

22 ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ หน่วยงานมีการจัดหาเอกสารด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้บุคลากรเพื่อศึกษาหาความรู้ หน่วยงานมีการสำรวจความต้องการการศึกษาและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย หน่วยงานมีอุปกรณ์ป้องกันการเสี่ยงต่อโรคติดต่ออย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

23 ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านการจัดอัตรากำลังพลที่เพียงพอและเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับแรกได้แก่ หน่วยงานมีการจัดสรรบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน หน่วยงานมีการจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ หน่วยงานมีการคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเหมาะสม

24 ความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในงานตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับแรกได้แก่
บุคลากรในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกัน บุคลากรทุกระดับมีโอกาสรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน และได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข

25 การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานจำแนกตามสาขาวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล เทคนิค PNI ลำดับ ด้านความพึงพอใจ .31 2 .34 .36 1 ด้านความปลอดภัย .38 .40 .29 3 ด้านการจัดอัตรากำลังพลที่เพียงพอและเหมาะสม .26 .30

26 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานมีนโยบายและการส่งเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในหน่วยงานแบบเชิงรุก 2. จัดกิจกรรมหรือวิธีการในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจในงาน 3. หน่วยงานมีแนวทางในการจัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้ง มีการคัดสรรบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเหมาะสม

27 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการกำหนดตัวบ่งชี้และ เกณฑ์ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่ เป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง 2. ศึกษาวิธีการกลยุทธ์หรือทำการวิจัยและพัฒนาในการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เป็นความต้องการ จำเป็น 3. ประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานของกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้ครอบคลุมมากขึ้น

28 ข้อซักถาม และ ข้อเสนอแนะ

29


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัยเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google