งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ April, 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ April, 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ April, 2008

2 Overview Structure โครงสร้างระบบโดยรวม Government Agency GFMIS GF-TR Agency SOE Direct Loan Guaranteed Non-Guaranteed GFMIS GFMIS- SOE

3 เครื่องต่างๆ ที่ใช้งาน SOE BW เก็บค่ารหัสงบลงทุน (รหัสโครงการ) ใช้โหลด template INV P01 TR R/3 บันทึกหนี้ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริง เก็บหนี้ทั้ง สบน และ รัฐวิสาหกิจ TR BW เก็บค่าแผนที่เกี่ยวกับ หนี้ ใช้โหลด template DEB (P01, P02-1, P02-2) 3

4 การ Log-in เข้าระบบบริหารหนี้ 4 1.Upload ค่าแผนที่ระบบ TR-GFMIS BW 2. ใช้งานระบบบริหารหนี้ ( ค่าจริง ) ที่ระบบ GO-LIVE

5 ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE 5 INV-P01-0 จัดทำข้อมูลงบลงทุน เพื่อให้ได้รหัสงบลงทุน GFMIS-TR BW GFMIS-SOE BW SOE GFMIS-TR R/3 สร้างรหัสงบลงทุนที่ผ่าน การอนุมัติแล้ว เข้าสู่ระบบ GFMIS-TR รส. ใช้รหัสงบลงทุนในการ อ้างอิงสำหรับการกรอก form ผู้ดูแลระบบ ดึง Master Data ที่ เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS-TR R/3 เพื่อ update Template 1.Transaction Number 2.รหัสแหล่งเงินกู้ 3.ฯลฯ DEB-P01 DEB-P02-1 DEB-P02-2 สคร. Update Template Master INV เพื่อให้มีรหัส งบลงทุนำหรับใช้ในการ plan เงินกู้ Master INV version P02 : ผ่านการอนุมัติ version P01 : ร่าง เริ่มต้นการ วางแผน GFMIS-TR BW DEB-P01 DEB-P02-1 DEB-P02-2

6 ขั้นตอนการทำงานในระบบ GFMIS-TR DisbursementPlan RepaymentRefinance Contract Master GFMIS-TR R/3 GFMIS-TR BW GFMIS-TR BW จัดการข้อมูลหนี้ ทะเบียนหนี้ รายงานหนี้ สาธารณะ PDMO ทำการตรวจสอบความ ถูกต้อง และอนุมัติ รายการ แหล่งเงินกู้ confirm bank statement จัดทำข้อมูลแผนการก่อหนี้ และบริหารหนี้รายปี SOE 1SOE 2SOE 3 สร้างสัญญาเงินกู้ update ข้อมูลการเบิกและจ่ายคืน ข้อมูลแผน ข้อมูลจริง DEB-P01 DEB-P02-1 DEB-P02-2

7 Template DEB 7 DEB-P01 แผนความต้องการก่อ หนี้ (แผนก่อหนี้) ต้องบอกว่าก่อหนี้ เพื่อใช้ในงบลงทุนใด ได้รหัสงบลงทุน (สคร) = รหัส โครงการ portfolio (สบน) โดยดึงจาก SOE BW DEB-P02-1 แผนความต้องการ บริหารหนี้ในปีปัจจุบัน ต้องบอกว่าปีนี้จะมี แผนการบริหารหนี้ที่ มีอยู่แล้วเท่าไหร่ (หนี้ที่ให้เลือกจะต้อง อยู่ใน TR R/3) DEB-P02-2 แผนความต้องการ บริหารหนี้ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ต้องบอกว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมี แผนการบริหารหนี้ที่ มีอยู่แล้วเท่าไหร่ (หนี้ที่ให้เลือกจะต้อง อยู่ใน TR R/3)

8 แบบฟอร์ม DEB-P01-1 : ความต้องการเงินกู้ (สำหรับหนี้ใหม่) 8 รหัสงบลงทุนที่ได้ จากการกรอก form INV-P01 ค้ำประกัน/ ไม่ค้ำประกัน รหัสวัตถุประสงค์ การก่อหนี้ YYAXX YYBXX รหัสแหล่งเงินกู้/ ผู้ให้กู้ จำนวนเงินที่ต้องการ ขอเบิกจากแหล่งเงินกู้ ในแต่ละปี

9 แบบฟอร์ม DEB-P02-1 : ความต้องการบริหารหนี้ในปีปัจจุบัน (การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร) 9 วิธีการบริหารหนี้ เช่น refinance, rollover รหัสของหนี้เก่าที่ ได้จากระบบ GFMIS-TR

10 แบบฟอร์ม DEB-P02-2 : ความต้องการบริหารหนี้ใน 5 ปีข้างหน้า (การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร) 10 รหัสของหนี้เก่าที่ ได้จากระบบ GFMIS-TR วิธีการบริหารหนี้ เช่น refinance, rollover จำนวนเงินที่ต้องการ บริหารหนี้ที่จะเกิดขึ้น ในอีก 5 ปีข้างหน้า

11 Master DEB 11 DEB P01DEB P02-1,2 Master DEB

12 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

13

14

15 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

16

17

18 รายงานแผน 18

19 รายงานแผน 19

20 รายงานแผน 20


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ April, 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google