งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
April, 2008

2 Overview Structure โครงสร้างระบบโดยรวม
Government Agency GFMIS GF-TR SOE GFMIS GFMIS-SOE Direct Loan Guaranteed Non-Guaranteed

3 เครื่องต่างๆ ที่ใช้งาน
SOE BW เก็บค่ารหัสงบลงทุน (รหัสโครงการ) ใช้โหลด template INV P01 TR R/3 บันทึกหนี้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง เก็บหนี้ทั้ง สบน และ รัฐวิสาหกิจ TR BW เก็บค่าแผนที่เกี่ยวกับหนี้ ใช้โหลด template DEB (P01, P02-1, P02-2)

4 การ Log-in เข้าระบบบริหารหนี้
Upload ค่าแผนที่ระบบ TR-GFMIS BW ใช้งานระบบบริหารหนี้ (ค่าจริง) ที่ระบบ GO-LIVE

5 ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE
Update Template Master INV เพื่อให้มีรหัสงบลงทุนำหรับใช้ในการ plan เงินกู้ version P01 : ร่าง version P02 : ผ่านการอนุมัติ Master INV สคร. GFMIS-TR BW GFMIS-SOE BW สร้างรหัสงบลงทุนที่ผ่านการอนุมัติแล้ว เข้าสู่ระบบ GFMIS-TR INV-P01-0 จัดทำข้อมูลงบลงทุน เพื่อให้ได้รหัสงบลงทุน GFMIS-TR BW GFMIS-TR R/3 ผู้ดูแลระบบ DEB-P01 DEB-P02-1 DEB-P02-2 ดึง Master Data ที่เกี่ยวข้องจากระบบ GFMIS-TR R/3 เพื่อ update Template Transaction Number รหัสแหล่งเงินกู้ ฯลฯ soe (ฝ่ายลงทุน) upload form INV P01-0 (ของต้น) เพื่อบอกว่าต้องการมีโครงการอะไรบ้าง เพื่อให้ได้เลขรหัสโครงการอยู่ในระบบ GFMIS-SOE เช่นมี 10 โครงการ ก้อจะได้รหัสของทั้ง 10 โครงการ ผลก้อคือ ที่สครจะมองเห็นแผนโครงการ 10 ซึ่งเปน version P01 : ร่าง พอผ่าน ครม อนุมัติเรียบร้อย สมมติเหลือ 5 โครงการ SOE กรอก INV-P01-0 version P02 แค่ 5 โครงการเข้าระบบ GFMIS-SOE ทีมงานผู้รับผิดชอบของ สคร. ทำการ update file excel Master INV เพื่อให้มีรหัสโครงการทั้ง 5 อันที่ผ่านการอนุมัติแล้ว เพื่อเปน drop down list ในการกรอก template แผนหนี้ฯ ทีมงานผู้ดูแลระบบ (ในอนาคตจะเปน KCS) ทำการสร้างรหัสงบลงทุนในระบบ GFMIS-TR (CFM) (สร้างรหัส portfolio) ผลก้อคือทำให้ใน GFMIS-TR-R3 (CFM) มีรหัส master ต่างๆที่ update เตรียมพร้อม load ออกไปใช้เปน master DEB ต่อไป ทีมงานผู้ดูแลระบบ (ในอนาคตจะเปน KCS) load master data ต่างๆออกจาก CFM เพื่อ update template Master DEB ซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วย Transaction number ของแต่ละ company code Business partner Assignment Portfolio Soe กรอกแผนหนี้ ทั้ง 3 form ใน version P02 แล้ว load เข้า GFMIS-TR-BW รส. ใช้รหัสงบลงทุนในการอ้างอิงสำหรับการกรอก form SOE DEB-P01 DEB-P02-1 DEB-P02-2 เริ่มต้นการวางแผน

6 ขั้นตอนการทำงานในระบบ GFMIS-TR
Plan Contract Master Disbursement Repayment Refinance จัดทำข้อมูลแผนการก่อหนี้ และบริหารหนี้รายปี รายงานหนี้สาธารณะ ข้อมูลแผน GFMIS-TR BW GFMIS-TR BW ข้อมูลจริง DEB-P01 DEB-P02-1 DEB-P02-2 จัดการข้อมูลหนี้ ทะเบียนหนี้ GFMIS-TR R/3 SOE 1 SOE 2 SOE 3 PDMO ทำการตรวจสอบความถูกต้อง และอนุมัติรายการ แหล่งเงินกู้ confirm bank statement สร้างสัญญาเงินกู้ update ข้อมูลการเบิกและจ่ายคืน

7 Template DEB แผนความต้องการก่อหนี้ (แผนก่อหนี้)
DEB-P01 แผนความต้องการก่อหนี้ (แผนก่อหนี้) ต้องบอกว่าก่อหนี้เพื่อใช้ในงบลงทุนใด ได้รหัสงบลงทุน (สคร) = รหัสโครงการ portfolio (สบน) โดยดึงจาก SOE BW DEB-P02-1 แผนความต้องการบริหารหนี้ในปีปัจจุบัน ต้องบอกว่าปีนี้จะมีแผนการบริหารหนี้ที่มีอยู่แล้วเท่าไหร่ (หนี้ที่ให้เลือกจะต้องอยู่ใน TR R/3) DEB-P02-2 แผนความต้องการบริหารหนี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้องบอกว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีแผนการบริหารหนี้ที่มีอยู่แล้วเท่าไหร่ (หนี้ที่ให้เลือกจะต้องอยู่ใน TR R/3)

8 แบบฟอร์ม DEB-P01-1 : ความต้องการเงินกู้ (สำหรับหนี้ใหม่)
รหัสงบลงทุนที่ได้จากการกรอก form INV-P01 รหัสวัตถุประสงค์การก่อหนี้ YYAXX YYBXX รหัสแหล่งเงินกู้/ผู้ให้กู้ จำนวนเงินที่ต้องการขอเบิกจากแหล่งเงินกู้ในแต่ละปี ค้ำประกัน/ไม่ค้ำประกัน

9 แบบฟอร์ม DEB-P02-1 : ความต้องการบริหารหนี้ในปีปัจจุบัน (การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร) วิธีการบริหารหนี้ เช่น refinance, rollover รหัสของหนี้เก่าที่ได้จากระบบ GFMIS-TR

10 แบบฟอร์ม DEB-P02-2 : ความต้องการบริหารหนี้ใน 5 ปีข้างหน้า (การนำหนี้เก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ GFMIS-TR มาบริหาร) วิธีการบริหารหนี้ เช่น refinance, rollover รหัสของหนี้เก่าที่ได้จากระบบ GFMIS-TR จำนวนเงินที่ต้องการบริหารหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

11 Master DEB DEB P01 DEB P02-1,2 Master DEB

12 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

13 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

14 การ Upload ข้อมูลจาก Excel เข้าสู่ SAP

15 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

16 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

17 ตรวจสอบการ Upload ข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP

18 รายงานแผน

19 รายงานแผน

20 รายงานแผน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมระบบการทำงาน GFMIS-TR สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google