งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บทบาทความรับผิดชอบ ของ ผู้ตรวจสอบภายใน 25 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บทบาทความรับผิดชอบ ของ ผู้ตรวจสอบภายใน 25 มีนาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บทบาทความรับผิดชอบ ของ ผู้ตรวจสอบภายใน 25 มีนาคม 2551

2 2 ภาพแสดงกรอบการปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายใน บทบาท และ ความ รับผิดชอ บ ความเป็นอิสระ คณะกรร มการ ตรวจสอ บ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี บุคลากร การ วางแผ น เชิงกล ยุทธ์ การบริหารและ การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ การรายงาน ความ มั่นใจ ใน คุณภา พ ความ ระมัดระวัง รอบคอบ แนวทางปฏิบัติด้านองค์กร แนวทางปฏิบัติด้านการปฏิบัติงาน

3 3 ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระ บุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและ องค์กรกำกับดูแลอื่น ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทและความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน

4 4 1. ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 1.1 กฎบัตร 1.3 ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับองค์กรอื่น 1.2 ขอบเขต การปฏิบัติงาน 1.4 การทุจริต

5 5 1.1 กฎบัตร จัดทำกฎบัตร สอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบ คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ เผยแพร่ และแจ้งผู้ที่ เกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบภายใน ทุกปี

6 6 1.1 กฎบัตร มีการกำหนดความรับผิดชอบของ IA ที่ชัดเจน มีการจัดส่งกฎบัตรให้หน่วยงานต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละครั้ง ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงาน และการรายงานผล งานตรวจสอบภายในทั่วไป ประกอบด้วย - งานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น - งานในการให้คำแนะนำปรึกษา - งานการตรวจสอบอื่นๆ IA ต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7 7 ลักษณะของกฎบัตร 1.สอดคล้องตามคู่มือและแนวทางการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ 2.กำหนดให้มีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive :CAE) และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor :IA) ที่มีทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 3.กำหนดความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อย่างชัดเจน

8 8 ลักษณะของกฎบัตร 4.กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง CAE กับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee:AC) ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง 5.กำหนดความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบที่มีต่อ AC และผู้บริหาร ระดับสูง 6.กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิผลของการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลทั้งภาพรวม และทุกกิจกรรมขององค์กร

9 9 ลักษณะของกฎบัตร 7.กำหนดลักษณะของงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น รวมถึงกรณี บุคคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 8.กำหนดลักษณะของงานในการให้คำแนะนำปรึกษาของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department :IAD) 9.กำหนดสิทธิของ IA ในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สิน บุคลากรและ สถานที่ และอำนาจในการขอข้อมูล

10 10 ตัวอย่างกฎบัตร 1. วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นใจของฝ่ายบริการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 2. นิยาม คำศัพท์ที่ใช้ในกฎบัตร

11 11 ตัวอย่างกฎบัตร 3. บทบาทของคณะกรรมการบริษัท (Board) คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และฝ่ายบริหารต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ข้อตรวจพบและ ข้อเสนอแนะตามรายงานของ IA เพื่อสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ แก้ไข กำหนดสถานภาพของ IAD ให้มีความเป็นอิสระ การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานและความซับซ้อนของ กิจกรรมที่ดำเนินการ

12 12 ตัวอย่างกฎบัตร 3. บทบาทของคณะกรรมการบริษัท (Board) คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และฝ่ายบริหารต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ต่อ) ส่งเสริมความเป็นอิสระของ IA เช่น ไม่มอบหมายให้ไป ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานตรวจสอบ จัดให้มี IA ที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 13 ตัวอย่างกฎบัตร 4. ขอบเขตและความรับผิดชอบของ IA จัดทำแผนตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงและนำเสนอ AC อนุมัติ ประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลเพื่อ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน สอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงิน การบริหารงานและการ ดำเนินงานที่สำคัญ ว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ สอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ

14 14 ตัวอย่างกฎบัตร 4. ขอบเขตและความรับผิดชอบของ IA (ต่อ) สอบทานและประเมินการใช้ทรัพยากร สอบทานระบบงานต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่สำคัญ สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมที่มีคุณภาพและมีการปรับปรุงคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง สอบทานความเชื่อถือได้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการกำกับดูแลที่ดี กำหนดลักษณะและขอบเขตงาน กรณีที่มีการจ้างบุคคลภายนอกมา ปฏิบัติงานตรวจสอบ

15 15 ตัวอย่างกฎบัตร 4. ขอบเขตและความรับผิดชอบของIA (ต่อ) รายงาน ผลการตรวจสอบ ขั้นต้น รายงาน ผลการตรวจสอบต่อ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง / ผู้บริหารสูงสุด/ AC รายงานติดตามผล เสนอผู้บริหารสูงสุด และ AC รายงานไตรมาสเสนอ AC / ผู้บริหารสูงสุด รายงานประจำปี ต่อผู้บริหาร สูงสุด/ AC /Board และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบ

16 16 ตัวอย่างกฎบัตร 5. สิทธิและอำนาจหน้าที่ของIAD มีความเป็นอิสระ จากกิจกรรมที่ตรวจสอบ มีอิสระและอำนาจในการเข้าตรวจ ทุกพื้นที่ของบริษัท รักษาความลับของข้อมูล จากการตรวจสอบ มีสิทธิในการขอข้อมูล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

17 17 ตัวอย่างกฎบัตร 6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและ AC สอบทานกฎบัตรตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละครั้ง พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พิจารณาความดี ความชอบของ CAE สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน การพัฒนา ทักษะและความรู้และ ความเพียงพอของบุคคลากร IA เข้าร่วมประชุม AC และสามารถเข้าพบเพื่อหารือได้ตามความ เหมาะสม

18 18 ตัวอย่างกฎบัตร 7. ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและองค์กรกำกับดูแลอื่น หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี องค์กรกำกับดูแล หารือขอบเขตใน การปฏิบัติงาน ลดความ ซ้ำซ้อนในการ ปฏิบัติงาน

19 19 ตัวอย่างกฎบัตร 8. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้รับการตรวจ ให้ความร่วมมือ และอำนวยความ สะดวกแก่ IA ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ จัดส่งรายงานความ คืบหน้าในการ ปรับปรุงแก้ไขตาม เวลาที่กำหนด ผู้รับตรวจ

20 20 ตัวอย่างกฎบัตร 9. มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน IIA

21 21 ตัวอย่างกฎบัตร 10. คุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเมินคุณภาพโดยผู้บริหาร ประเมินคุณภาพ โดยบุคคลอื่นภายในองค์กร การประเมินตนเอง ประเมินคุณภาพจากภายนอกบริษัท

22 22 1.2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน การสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอ ของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และการปฏิบัติงานในการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลเพื่อ 1) ประเมินผล และติดตามการดำเนินงาน 2) ระบุ และประเมินการบริหารความเสี่ยง 3) ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร

23 23 ขอบเขตการปฏิบัติงาน (ต่อ) 4) ให้เกิดความมั่นใจว่า การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 5) ให้เกิดความมั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง 6) ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กรและผลประโยชน์ต่างๆ มิให้เกิดความสูญเสียรวมทั้งเกิดการทุจริต ผิดปกติ หรือ คอรัปชั่น

24 24 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 7) ให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูล บัญชีต่างๆ รวมทั้งรายงานภายในรายงาน ภายนอก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง และ เชื่อถือได้ ให้ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ จากการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมของความเสี่ยงในองค์กร รายงานถึงผลกระทบและคุณภาพของรายงานต่อ AC หาก IA ไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

25 25 สรุปบทบาทสำคัญของผู้ตรวจสอบ ภายใน การตรวจสอบทุกประเด็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนตวามรู้และประสบการณ์กับ ผู้รับการตรวจ นำข้อคิดเห็นจากผู้รับตรวจมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

26 26 1.3 ความรับผิดชอบเกี่ยวกับองค์กรอื่น กำหนดแนวทางการดำเนินการในการประเมินการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน กรณีมีหน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการขอความเห็นในเรื่องการควบคุม ภายในของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกัน บันทึกการตัดสินใจในการปฏิบัติงานหรือยอมรับความเห็นของ ผู้ตรวจสอบอื่นและกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของ IA ในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน

27 27 1.4 การทุจริต IA มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า จะค้นพบการทุจริตได้ และ IA ไม่มี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาทุจริต การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ในหน่วยงานต่างๆ และต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการค้นหา และป้องกันการทุจริตที่เป็นอิสระ

28 28 2. ความเป็นอิสระ 2.1 โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระ รายงานต่อ AC และผู้บริหารสูงสุด - การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ - การรายงานเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร AC และผู้บริหารสูงสุดจะมอบให้บุคคลอื่นควบคุมดูแล IA แทน CAE ไม่ได้ แต่งตั้งให้ CAE ไปรักษาการในตำแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ หรือแต่งตั้งผู้อื่นมารักษาการตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้

29 29 2. ความเป็นอิสระ 2.1 โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระ (ต่อ) เข้าร่วมประชุมกับ AC ได้อย่างเป็นอิสระ และหารือโดยไม่มีฝ่าย บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เข้าพบเพื่อรายงานการปฏิบัติงานหรือปัญหาต่างๆ ต่อ AC ได้ ตลอดเวลา รายงานผลการตรวจสอบหรือคำแนะนำปรึกษาต่อผู้บริหาร และ สรุปเสนอ AC รับทราบ มีสิทธิในการขอและได้รับข้อมูล เอกสารที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ทรัพยากรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

30 30 2. ความเป็นอิสระ 2.2 สถานภาพของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน IA รายงานต่อ AC และผู้บริหารสูงสุด หัวหน้า IA ต้องมีสถานภาพสูงพออย่างน้อยเท่ากับหัวหน้า หน่วยงานสำคัญอื่นๆ ในองค์กร AC เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของCAE ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารของ IAD ควรนำเสนอ/ได้รับความเห็น จากผู้บริหารสูงสุดก่อนนำเสนอ AC และ Board เพื่ออนุมัติ เข้าพบผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงและ AC ได้บ่อยครั้ง มี การเข้าร่วมประชุมกับ AC และมีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการอย่าง สม่ำเสมอ

31 31 2. ความเป็นอิสระ 2.3 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของ IA IA ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทัศนคติที่เที่ยงธรรม ไม่มีอคติ มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต และควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ IA ไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งาน ตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบงานที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องในระยะเวลา 1 ปี ก่อนการตรวจสอบ

32 32 2. ความเป็นอิสระ 2.3 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของIA (ต่อ) ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เวลาหลายปี หรือมีการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเป็นประจำทุกงวด ควรพิจารณาเปลี่ยน IA อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 3-5 ปี ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการยอมรับ และปฏิบัติตามหรือไม่ยอมรับคำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบของ IA

33 33 2. ความเป็นอิสระ 2.4 ความเป็นอิสระของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบภายใน บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องไม่ให้บริการ อื่นแก่องค์กรพร้อมกันด้วย โดยอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ AC กรณีที่บุคคลภายนอกปฏิบัติงานหลายประเภทในองค์กร ให้มีการ เปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร บุคคลภายนอกนั้นไม่ควรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานของ องค์กรนั้น

34 34 2. ความเป็นอิสระ 2.5 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ IA ต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อ CAE และรายงานต่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระหรือ ความเที่ยงธรรม IA แต่ละคนต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้น จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ และมีการสอบทานจากบุคคลภายนอก IA ควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงจากความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์

35 35 2. ความเป็นอิสระ โครงสร้างองค์กรที่มีความเป็นอิสระ สถานภาพของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน่วยตรวจสอบ ภายในควรขึ้นตรง ต่อคณะกรรมการ บริษัท/AC ตำแหน่งหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายในอย่าง น้อยต้องเท่ากับหัวหน้า ของหน่วยสำคัญอื่นๆใน องค์กร ต้องไม่ได้รับ มอบหมายให้ไป ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่ งานตรวจสอบ ต้องมีการหมุนเวียน งานหรือบุคลากรใน หน่วยงานตรวจสอบ ทุก3-5 ปี เปิดเผยความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อหัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหาร AC เพื่อหารือได้อย่างเป็น อิสระ

36 36 3. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 3.1 ความรับผิดชอบของ AC สอบทานกฎบัตร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของIAD และอนุมัติกฎบัตร สอบทานโครงสร้างของ IAD ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดี ความชอบของ CAE โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนา ฝึกอบรม รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน การสรรหาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

37 37 3. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 3.1 ความรับผิดชอบของ AC (ต่อ) ประเมินประสิทธิผลแผนกลยุทธ์การตรวจสอบและอนุมัติ สอบทานความเพียงพอที่ฝ่ายบริหารยอมรับ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และคำแนะนำปรึกษาของ IA สอบทานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงการดำเนินงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง IA ผู้สอบบัญชีทั้งจาก สตง. และผู้สอบ บัญชีอื่น

38 38 - 3. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 3.2 ความสัมพันธ์กับ AC หน่วยตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบ - มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หารือและสอบทานรายงานในประเด็นที่มี ความเสี่ยงสูงหรือมีสาระสำคัญ - เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ -สอบทานแผนการตรวจสอบ อย่างละเอียด -มีการติดตามและกำกับดูแลใน แผนการปฏิบัติงาน

39 39 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำกับดูแล อื่น 4.1 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร กลยุทธ์ในการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร กรณีฝ่ายบริหารขอให้ตรวจสอบในประเด็นนอกเหนือจากแผนประจำปี ให้ CAE พิจารณา และนำเสนอรายงานต่อ AC ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดเวลา ตรวจสอบ

40 40 4.1 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (ต่อ) งานที่ IAD ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด 1. รายงานผล การตรวจสอบตามแผน 2.รายงานไตรมาส 3. รายงานประจำปี 4. การหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรและงบประมาณที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสูงสุดร่วมพิจารณาให้ความเห็นในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและความดีความชอบของ CAE กับ AC

41 41 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร ขอความเห็นจาก ผู้บริหารในการจัดทำ แผนการตรวจสอบ มีความเชื่อมั่นและขอ คำแนะนำปรึกษาจากหน่วย ตรวจสอบภายในอยู่เสมอ

42 42 4.2 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี ประชุมหารือเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชีอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อลดความ ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน กรณีมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้ขอคำแนะนำ หรือเสนอประเด็นต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ หาแนวทางแก้ไข สอบทานรายงานผล การตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบอื่นเพื่อ นำมาติดตามผล - ประชุมกับผู้ตรวจสอบ อื่นเกี่ยวกับขอบเขตการ ปฏิบัติงานเพื่อลดความ ซ้ำซ้อน - จัดทำบันทึกการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความสนใจกับ ผลการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบ อื่นหรือองค์กร กำกับดูแล

43 43 4.3 ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล หน่วยตรวจสอบภายใน องค์กรกำกับดูแล ควรหารือใช้ ประโยชน์จาก ผลการ ตรวจสอบ ควรกำหนดแนวทางใน การขอผลการ ตรวจสอบของการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ขององค์กรอื่น

44 44 5. บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม 5.1 ทรัพยากรบุคคลและการสรรหาของหน่วยตรวจสอบภายใน ทักษะ บุคลากรมีทักษะที่หลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านในทักษะที่จำเป็น การสรรหา สรรหาบุคลากรทีมีคุณสมบัติ คุณลักษณะที่เหมาะสม รวมถึงการได้รับการอบรมทางวิชาชีพ ทรัพยากรบุคคล กำหนดจำนวน ระดับ คุณสมบัติ และ ประสบการณ์ ของ IA ให้เพียงพอและเหมาะสม การให้คำแนะนำ มีการให้คำแนะนำและช่วยเหลือ กรณีที่ IA ขาดความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

45 45 5.1 ทรัพยากรบุคคลและการสรรหา ความก้าวหน้า บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงานใน IAD เป็นพื้นฐานในการเติบโตในอนาคต การโอนย้าย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เข้ามาปฏิบัติงาน โดยได้รับการ สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง กลยุทธ์การตรวจสอบ กำหนดทักษะและทรัพยากรที่จำเป็นใน การฏิบัติงานตรวจสอบ ขอคำแนะนำ ฝ่ายบริหารขอคำแนะนำ ปรึกษาเป็นประจำ

46 46 5. บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรม 5.2 การพัฒนาและการฝึกอบรม การพัฒนา IA ผู้บริหารสนับสนุน IA ให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาอบรม มีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ ในการ พัฒนาความรู้ความสามารถของ IA อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

47 47 5.2 การพัฒนาและการฝึกอบรม การอบรม IA ได้รับการฝึกอบรม เข้าร่วมในการพัฒนาทาง วิชาชีพในหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็น ประจำและต่อเนื่อง แนวทางการ Maintain มีแนวทางในการดำรงและพัฒนาความรู้ ความสามารถของIA เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการติดตาม การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน IA พัฒนาตนเองเป็น CIA และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง

48 48 ขอขอบคุณ จาก ฝ่ายตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บทบาทความรับผิดชอบ ของ ผู้ตรวจสอบภายใน 25 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google