งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 77 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 25 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8741,7472,434 3,303 4,0954,9505,7346,4887,4118,2118,97910,08 7 9441,7492,4873,475 1.1 งานสารบรรณ 9161,6642,3563,290 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2904767301,050 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 189360474637 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 189360474637 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 244460666950 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 481216 1.2 การเงิน & บัญชี 186093132 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 104272107 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 4121519 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 4666 1.3 พัสดุ 10253853 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 5101521 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 5152331 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) --1

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 4 ผัง 2.1 ชุมชนดอนตาลข.8 2.2 ชุมชนนิคมคำสร้อยข.8 2.3 ชุมชนคำชะอีข.8 2.3 ชุมชนดงหลวงข.5 ข.6 ข.7 ข.8 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) – ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผน ผล ปรับปรุงผังฯ ข.4 ปรับปรุงผังฯ ข.5 ข. 4 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 4.1 เทศบาล ต. โพนทรายผล ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข.4 ข.5 4.2 เทศบาล ต. ผึ่งแดดผล ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข.4 ข.5

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1270 รายกา ร 120240360 500 6407808609004040116012001270 166431549 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 55203156 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 55203151 6.3 สำรวจ ( งาน ) 8061624 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 8061624 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 8061624 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 72083275292 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 55173459 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 556914 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) พรบ. ควบคุมอาคาร, ขุดดิน, หอพัก พรบ. อื่นๆ 90235 7 งานบริการด้านผังเมือง 180153045607590105120135150165180 357694 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 305912 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 50102535 7.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 100204247

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) 1 ---- ---- 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร --- 10 203040506070-- --50 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ตรวจโรงแรม, สถานีบริการ, หอพัก 90 แห่ง --- - --2 23 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง -----1--2--- ---- 13 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 100 %------30%60%100% --- จัดจ้าง

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 77,848,000 บาท 1. โครงการก่อสร้างฐานรอง ดอกบัวพระพุทธรูปเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดรอยพระพุทธ บาทภูมโนรมย์ งบประมาณ ๒๙, ๘๘๐, ๐๐๐ บาท 2. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ “ หนูฮัก พูมสะหวัน ” บ้านพาลุกา ต. ชะโนด อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร งบประมาณ ๒, ๙๖๘, ๐๐๐ บาท ๓. โครงการก่อสร้างหล่อองค์ พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ งบประมาณ ๔๕, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 1 โครงการ งบประมาณรวม 145,450,000 บาท 1. โครงการก่อสร้างอาคาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 5 ชั้น งบประมาณ 145,450,000 บาท แผน ผล

9 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - - ---- ---- 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5---- 3 ตรวจสอบสถานบริการ 90--52828 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11 ครั้ง -123 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 11 ครั้ง -123

10 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1,922,20 0 1%1%3%6 %13 %14 %30 %40 %50 %61 %70 %72 %100% 4.17%15.38%23.39%31.09% 1.1 งบดำเนินงาน 1,722,20 0 4.17%8.92%15.65%24.15%30.39%37.92%47.26%56.91%66.82%78.78%90.18%100% 4.17%17.17%26.10%34.70% 1.2 งบลงทุน 200,000------30%60%100%--- ---- 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 ผังเมืองวันหมดอายุป 1234567898912131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร 13 ก. ค. 56 ผังเมืองรวมชุมชนคำชะอี ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล ผังเมืองรวมชุมชน นิคมคำสร้อย ผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง ผังเมืองชุมชน ทต. โพนทราย ผังเมืองชุมชน ทต. ผึ่งแดด 51 52 53 54 50 51 52 53 54 50 51 52 53 54 50 56 55 55 56 ประกาศบังคับใช้ ( ขยายเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2) 55 56


ดาวน์โหลด ppt นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google