งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุกดาหาร นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายภพ ภูสมปอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุกดาหาร นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายภพ ภูสมปอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุกดาหาร นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายภพ ภูสมปอง
นายภพ ภูสมปอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายเอกสิทธิ์ ชุมนุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มุกดาหาร นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 4 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้างประจำ รวม 25 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 874 1,747 2,434 3,303 4,095 4,950 5,734 6,488 7,411 8,211 8,979 10,087 944 1,749 2,487 3,475 1.1 งานสารบรรณ 916 1,664 2,356 3,290 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 290 476 730 1,050 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 189 360 474 637 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 244 460 666 950 (5) ส่ง (เรื่อง) 4 8 12 16 1.2 การเงิน & บัญชี 18 60 93 132 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 10 42 72 107 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 15 19 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 6 1.3 พัสดุ 25 38 53 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 5 21 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 23 31 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) -

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 4 ผัง 2.1 ชุมชนดอนตาล ข.8 2.2 ชุมชนนิคมคำสร้อย 2.3 ชุมชนคำชะอี 2.3 ชุมชนดงหลวง ข.5 ข.6 ข.7 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) – ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผน ผล ปรับปรุงผังฯ ข.4 ปรับปรุงผังฯ ข.5 ข. 4 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 4.1 เทศบาล ต.โพนทราย ข.4 4.2 เทศบาล ต.ผึ่งแดด

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1270 รายการ 120 240 360 500 640 780 860 900 4040 1160 1200 1270 166 431 549 6.1 กรรมการ (คณะ) 55 20 31 56 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 51 6.3 สำรวจ (งาน) 80 16 24 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 6.5 ประมาณราคา (งาน) 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 720 83 275 292 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 17 34 59 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 9 14 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) พรบ.ควบคุมอาคาร,ขุดดิน,หอพัก พรบ.อื่นๆ 90 2 3 5 7 งานบริการด้านผังเมือง 180 15 30 45 60 75 105 135 150 165 35 76 94 7.1 กรรมการ (คณะ) 12 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 50 10 25 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 100 42 47

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) 1 - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 10 20 30 40 50 60 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพตรวจโรงแรม, สถานีบริการ,หอพัก 90 แห่ง 2 23 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 13 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 100 % 30% 60% 100% จัดจ้าง

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ,848, บาท 1. โครงการก่อสร้างฐานรองดอกบัวพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ งบประมาณ ๒๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท 2. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ “หนูฮัก พูมสะหวัน” บ้านพาลุกา ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร งบประมาณ ๒,๙๖๘,๐๐๐ บาท ๓. โครงการก่อสร้างหล่อองค์พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แผน ผล

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สนง.เป็นหน่วยงานสนับสนุน 1 โครงการ งบประมาณรวม 145,450,000 บาท 1. โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 5 ชั้น งบประมาณ 145,450,000 บาท แผน ผล

9 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน - 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 3 ตรวจสอบสถานบริการ 90 28 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1,922,200 1% 3% 6 % 13 % 14 % 30 % 40 % 50 % 61 % 70 % 72 % 100% 4.17% 15.38% 23.39% 31.09% 1.1 งบดำเนินงาน 1,722,200 8.92% 15.65% 24.15% 30.39% 37.92% 47.26% 56.91% 66.82% 78.78% 90.18% 17.17% 26.10% 34.70% 1.2 งบลงทุน 200,000 - 30% 60% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

11 ประกาศบังคับใช้ (ขยายเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2)
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร 13 ก.ค. 56 ผังเมืองรวมชุมชนคำชะอี ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล ผังเมืองรวมชุมชน นิคมคำสร้อย ผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง ผังเมืองชุมชน ทต.โพนทราย ผังเมืองชุมชน ทต.ผึ่งแดด ประกาศบังคับใช้ (ขยายเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2) 50 55 56 50 55 56 50 55 56 55 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt มุกดาหาร นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายภพ ภูสมปอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google