งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี เหมือนม่วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 77 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 25 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 43 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8741,7472,434 3,303 4,0954,9505,7346,4887,4118,2118,97910, ,7492,4873, งานสารบรรณ 9161,6642,3563,290 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,050 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) --1

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 4 ผัง 2.1 ชุมชนดอนตาลข ชุมชนนิคมคำสร้อยข ชุมชนคำชะอีข ชุมชนดงหลวงข.5 ข.6 ข.7 ข.8 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) – ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผน ผล ปรับปรุงผังฯ ข.4 ปรับปรุงผังฯ ข.5 ข. 4 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข เทศบาล ต. โพนทรายผล ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข.4 ข เทศบาล ต. ผึ่งแดดผล ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข.4 ข.5

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1270 รายกา ร กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) พรบ. ควบคุมอาคาร, ขุดดิน, หอพัก พรบ. อื่นๆ งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ตรวจโรงแรม, สถานีบริการ, หอพัก 90 แห่ง ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 100 % %60%100% --- จัดจ้าง

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม 77,848,000 บาท 1. โครงการก่อสร้างฐานรอง ดอกบัวพระพุทธรูปเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดรอยพระพุทธ บาทภูมโนรมย์ งบประมาณ ๒๙, ๘๘๐, ๐๐๐ บาท 2. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ “ หนูฮัก พูมสะหวัน ” บ้านพาลุกา ต. ชะโนด อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร งบประมาณ ๒, ๙๖๘, ๐๐๐ บาท ๓. โครงการก่อสร้างหล่อองค์ พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ งบประมาณ ๔๕, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท แผน ผล แผน ผล แผน ผล

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 1 โครงการ งบประมาณรวม 145,450,000 บาท 1. โครงการก่อสร้างอาคาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 5 ชั้น งบประมาณ 145,450,000 บาท แผน ผล

9 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 11 ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 11 ครั้ง -123

10 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่ รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1,922,20 0 1%1%3%6 %13 %14 %30 %40 %50 %61 %70 %72 %100% 4.17%15.38%23.39%31.09% 1.1 งบดำเนินงาน 1,722, %8.92%15.65%24.15%30.39%37.92%47.26%56.91%66.82%78.78%90.18%100% 4.17%17.17%26.10%34.70% 1.2 งบลงทุน 200, %60%100% งบรายจ่ายอื่น

11 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร 13 ก. ค. 56 ผังเมืองรวมชุมชนคำชะอี ผังเมืองรวมชุมชนดอนตาล ผังเมืองรวมชุมชน นิคมคำสร้อย ผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง ผังเมืองชุมชน ทต. โพนทราย ผังเมืองชุมชน ทต. ผึ่งแดด ประกาศบังคับใช้ ( ขยายเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2) 55 56


ดาวน์โหลด ppt นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายเอกสิทธิ์ ชุม นุ้ย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายปริญญา แก้วกัลยา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายภพ ภูสมปอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google