งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา (1) กลุ่มปฏิบัติการ ข้าราชการ - 6 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -16 กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกล ข้าราชการ -1 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการ ข้าราชการ - 2 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - 1 พนักงาน ราชการ - 2 ลูกจ้างประจำ -2 ศูนย์บริการและซ่อม บำรุง ข้าราชการ -1 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ครั้ง (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 ที่กิจกรรมเป้าหมายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ( โอนให้จังหวัด )70 แห่ง 1.1 บำรุงปกติ แห่ง บำรุงตามสภาพความเสียหาย 8 แห่ง (1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 1 20% 40% 100% ช่วงที่ 3 หมู่ 4 ต. วังแดง อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยาแห่ง - - 0% 2% 60%66% 90% 100% (2) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 1 30%100% ช่วงที่ 2 หน้าวัดเรือแข่ง ต. บางระกำ อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยาแห่ง - - 0% 10% 50% 60% 100% (3) ซ่อมแซมและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 1 15%25% 35%45% คลองนาจอมเทียน ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรีแห่ง - - 5% (4) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณ 1 15% 50% 80% 100% วัดช่องลม ต. บ้านปรก อ. เมือง จ. สมุทรสงครามแห่ง - - 5% 40% (5) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม 1 15% 50% 80%100% ต. คลองกระจง อ. สวรรค์โลก จ. สุโขทัยแห่ง % (6) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 1 15% 30% 70% 100% บ้านแซว หมู่ที่ 1 ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน จ. เชียงรายแห่ง - - 0% 3% 40% 52% 60% 70% (7) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1 20% 50% 100% หน้าวัดอัมพวัน ( ตอนที่ 2) อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรีแห่ง % 30 % 60% 100% (8) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านแจมป๋อง หมู่ที่ % 30% 70% 100% ต. หล่ายงาว อ. เวียงแก่น จ. เชียงรายแห่ง - - 0% 3% 10% 20% 22%

5 ที่กิจกรรม เป้าห มายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 2 กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 480,0 004% 13 % 22 %31%39%48%56%65%74%83%92% 100 % ตัน 6.3 6% % % % % % % % % % % 3 ก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ ( งบผูกพัน 56-57) 1 แห่ง 15% 20% 63 ลบ. - -

6 ที่กิจกรรม เป้าหม ายตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ % % % % % % % % % % %100% ลบ % % % % % % % % % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ % % % % % % % % % % %100% ลบ % % % % % % % % % 93% 1.2 งบลงทุน … ลบ % % % % % % % % % % %100% ลบ % % 1.02 % 1.28% 1.76 % 2.02% 2.32% 2.58% 2.84% % % แผน / ผลการใช้จ่าย งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผอ. พงษ์นรา เย็น ยิ่ง. อัตราบรรจุ ข้าราชการ -12 พนักงาน ราชการ -2 ลูกจ้าง -18 รวม -32 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google