งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบูรณะและบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบูรณะและบำรุงรักษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบูรณะและบำรุงรักษา
ผอ.พงษ์นรา เย็นยิ่ง กองบูรณะและบำรุงรักษา

2 ผอ. กองบูรณะและบำรุงรักษา(1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - 1 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ กลุ่มปฏิบัติการ ข้าราชการ - 6 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 16 กลุ่มงานวิชาการ ข้าราชการ - 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ กลุ่มพัฒนาเครื่องจักรกล ข้าราชการ - 1 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ศูนย์บริการและซ่อมบำรุง ข้าราชการ - 1 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ - 12 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง 18 รวม 32 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ 2 อัตรา ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 1.1 งานสารบรรณ 622 701 902 810 890 739 689 641 625 600 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 193 230 236 240 245 205 173 160 150 130 140 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 112 103 96 100 110 90 80 95 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 50 60 55 59 75 70 65 (4) จัดเก็บ เรื่อง 202 250 335 390 415 360 332 310 305 290 300 (5) ส่ง เรื่อง 5 3 - (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 30 25 28 29 20 15 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 19 16 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง 14 7 63 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 2 10 (3) รายงาน Online ครั้ง 27 1.3 พัสดุ 24 40 34 31 (1) จัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้ง 4 (2) ประสานการใช้รถยนต์.....ครั้ง 22 26 12 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
กค. สค. กย. 1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (โอนให้จังหวัด) 70 แห่ง 1.1 บำรุงปกติ 62 4 17 24 39 45 54 59 60 แห่ง -  5   9  20 20    30  40  52  60  61 1.2 บำรุงตามสภาพความเสียหาย 8 แห่ง (1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 20% 40% 100% ช่วงที่3 หมู่4 ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  0% 2%   60% 66%   90%  100% (2) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก 30% ช่วงที่2 หน้าวัดเรือแข่ง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   0% 0%   10%  50% (3) ซ่อมแซมและปรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 15% 25% 35% 45% คลองนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  5% 5%  (4) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณ 50% 80% วัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  40% (5) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ต.คลองกระจง อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย (6) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 70% บ้านแซว หมู่ที่1 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  3%  52%  70% (7) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดอัมพวัน (ตอนที่2) อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  10 %  30 % (8) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านแจมป๋อง หมู่ที่5 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  20%  22%

5 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
กค. สค. กย. 2 กำจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ำ 480,000 4% 13% 22% 31% 39% 48% 56% 65% 74% 83% 92% 100% ตัน 6.36% 17.56 % 29.66   %   % 57.27 % 61.50 74.67 87.41 90.83% % 3 ก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ (งบผูกพัน 56-57) 1 แห่ง 15% 20% 63 ลบ. -

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 1.948% 6.097% 10.220% 14.343% 18.043% 22.167% 25.867% 29.989% 74.568% 78.692% 96.300% 100% ลบ. 5.122% 11.801% 20.43 % 24.195%  25.883% 33.466%   39.289%  40.834%  41.940% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 4.038% 13.076% 22.057% 31.038% 39.057% 48.038% 56.057% 65.038% 74.019% 83.000% 91.981% 11.310% 26.156%  45.12%  53.352%  63.452% 73.478% 86.320% 89.501% 91.684%  93% 1.2 งบลงทุน … ลบ. 0.260% 0.520% 0.780% 1.042% 1.304% 1.567% 1.829% 2.091% 74.731% 75.123% 99.598% 0.519%  1.02 % 1.28%   1.76%  2.02%  2.32%  2.58%  2.84%  3.107%   %


ดาวน์โหลด ppt กองบูรณะและบำรุงรักษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google