งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
โดย นางสาวนงลักษณ์ นพสุวรรณ งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2 การตั้งค่าหน้ากระดาษ
การเว้นระยะจากขอบกระดาษ - ด้านบน และด้านซ้าย 1.5 นิ้ว เท่ากับ 3.81 ซม. ด้านขวา และด้านล่าง 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 ซม. การเว้นระยะการตั้งค่าตัวเลขหน้า - ด้านบน และด้านขวา 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 ซม.

3 รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง
ความสูง 3.57 ซม. ความกว้าง 2.85 ซม. เว้นระยะ 16 พ. รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง เว้นระยะเท่ากัน ตามนักศึกษาที่สังกัด วิทยานิพนธ์ เว้นระยะ 16 พ. ตัวอักษร 18 พ. ตัวหนา จัดกลาง

4 รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง
รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง เว้นระยะเท่ากัน ตามนักศึกษาที่สังกัด วิทยานิพนธ์ เว้นระยะ 16 พ. ตัวอักษร 18 พ. ตัวหนา จัดกลาง

5 รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง
รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ ตัวอักษร 22 พ. ตัวหนา จัดกลาง เว้นระยะเท่ากัน ตามนักศึกษาที่สังกัด วิทยานิพนธ์ เว้นระยะ 16 พ. ตัวอักษร 18 พ. ตัวหนา จัดกลาง

6 ตามนักศึกษาที่สังกัด
เว้น 1.27 ซม. ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เว้นระยะ 12 พ. ตัวหนา 16 พ. เส้น ½ พ. เว้นระยะเท่ากัน Enter 2 ครั้ง 16 พ. วิทยานิพนธ์ ตามนักศึกษาที่สังกัด ย่อหน้าตรงกัน คือ 1.8 ซม. เท่ากับ อักษร 8 ตัว

7 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้น 1.27 ซม. ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เว้นระยะ 12 พ.

8 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้น 1.27 ซม. ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. เว้นระยะ 12 พ.

9 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. Enter 2 ครั้ง เว้นระยะ 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. ชิดขวา ไม่ใส่คำนำหน้านาม

10 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง
ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. ตัวหนา 16 พ. ชิดขวา ส่วนต้นตัวหนา 16 พ. ชิดซ้าย ส่วนต้น ตัวธรรมดา 16 พ. ชิดขวา ตัวหนา 16 พ. ส่วนต้น ตัวธรรมดา 16 พ. ชิดขวา ตัวธรรมดา 16 พ. เริ่มพิมพ์ตรงกับอักษรตัวแรก ส่วนเนื้อหา

11 ด้านบน และด้านขวา ระยะห่าง 2.54 ซม.

12 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง
ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. ตัวหนา 16 พ. ชิดขวา ตัวหนา 16 พ. ชิดขวา เลขหน้า ตัวธรรมดา 16 พ. ชิดขวา เลขตาราง ตัวธรรมดา 16 พ. จัดกลาง

13 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง
ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง เว้นระยะ 16 พ. ตัวหนา 16 พ. ชิดขวา ตัวหนา 16 พ. ชิดขวา เลขตาราง ตัวธรรมดา 16 พ. จัดกลาง เลขหน้า ตัวธรรมดา 16 พ. ชิดขวา

14 ชื่อบท ตัวหนา 22 พ. จัดกลาง ย่อหน้า 1.8 ซม. ขนาด 16 พ. เว้นระยะ 16 พ. เว้นระยะ 16 พ. หัวข้อใหญ่ ตัวหนา 18 พ. ชิดซ้าย หัวข้อรอง ตัวหนา 16 พ. ย่อหน้า 1.8 ซม. ตัวธรรมดา 16 พ. เริ่มพิมพ์ตรงตัวอักษรแรก

15 ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหาบทที่ 1
เป็นเนื้อหาส่วนนำของวิทยานิพนธ์ ที่กล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ คือ ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะเป็นต้น

16

17 ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหาบทที่ 2
เป็นส่วนที่รวบรวมทฤษฎี หลักการ ข้อมูล และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลพื้นฐานที่มีผู้ทำไว้ก่อน

18

19 ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหาบทที่ 3
กำหนดให้ระบุแนวทางหรือแผนการดำเนินการวิจัย วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

20

21 ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหาบทที่ 4
ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลผลของผลการวิเคราะห์

22 ตัวอย่างการพิมพ์เนื้อหาบทที่ 5
สรุปเรื่องในวิทยานิพนธ์ทั้งหมด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลการวิจัยที่ดี

23

24 เว้นระยะ 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ.จัดกลาง ตัวหนา 16 พ.จัดกลาง ตัวธรรมดา 16 พ.จัดกลาง

25 เว้นระยะ 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. ตัวหนา 16 พ. ตัวหนา 16 พ. เส้นคู่ ขนาด ½ พ. ตัวหนา 16 พ. เว้นระยะ 16 พ.

26 ไม่ต้องขีดเส้น.

27 ตัวหนา 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ.

28 ตัวหนา ขนาด 20 พ. จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ

29 ตัวหนา ขนาด 18 พ. ตัวหนา ขนาด 16 พ.

30 ตัวหนา ขนาด 22 พ. จัดกึ่งกลาง เว้น 1.27 ซม. เว้นระยะ 16 พ. ตัวธรรมดา 16 พ. ตัวหนา 16 พ.

31 ตัวอย่างการพิมพ์สันปก
ตัวหนา ขนาด 22 พ. ตัวอย่างการพิมพ์สันปก การพิมพ์สันปกใช้อักษร Angsana New ขนาด 22 พ. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ภาษาไทย หากชื่อเรื่องยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ชิดซ้าย 2. ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน ให้พิมพ์ภาษาไทย โดยไม่มีคำนำหน้านาม 3. พ.ศ. ให้พิมพ์เป็นอารบิค และให้พิมพ์ปีที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับงานบัณฑิตศึกษา

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขอขอบพระคุณ งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อ


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google