งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล
3 กันยายน 2550

2 ข้อมูลที่จะแสดงใน Web ของโครงการ
ผังบัญชีใหม่ (ที่แสดงรายการบัญชีที่เพิ่มขึ้นและตัดทิ้ง) ผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่ Mapping กับผังบัญชีมาตรฐานของ สคร. แล้ว

3 ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการส่งงบทดลอง
การ Mapping ผังบัญชี ต้องใส่รหัสบัญชีของรัฐวิสาหกิจเองด้วย รายการบัญชีที่ Map กับ ผังบัญชีมาตรฐานของ สคร. ต้องมีรายการครบถ้วนตามงบทดลองที่ส่งมารายเดือน รายการบัญชีที่ Map กับ ผังบัญชีมาตรฐานของ สคร. ต้องอยู่หมวดบัญชี (สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย) เหมือนกับหมวดตามหน้างบการเงินที่จัดทำให้ สตง.

4 การ Mapping ผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจ

5 การนำเข้าข้อมูลงบทดลองและการออกรายงานงบการเงิน (กรณี Mapping)
จัดทำงบการเงินในระบบ Load I (รายเดือน) SOE Chart Std. รายงานงบการเงิน ตามรูปแบบสคร. ในระบบ GFMIS-SOE ข้อมูลงบทดลองตามผังบัญชีรัฐวิสาหกิจ* งบทดลองตาม รูปแบบสคร. Converting Tools Load II (รายไตรมาส) เปรียบเทียบงบการเงินตามรูปแบบสคร. ได้ที่หัวหมวดใหญ่ของหน้างบการเงินรายไตรมาส กับหน้างบการเงินที่ส่งสตง. (เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน) รายงานงบการเงิน ตามหน้างบฯ สตง. ในระบบ GFMIS-SOE ข้อมูลงบการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ* (ตามหน้างบฯ สตง.) * รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่กลุ่ม Finance และกลุ่ม Listed จะต้อง Load ข้อมูลเข้าทั้งในส่วนของ Load I : งบทดลองและ Load II : งบการเงินตามรูปแบบสตง. 5

6 การ Mapping ผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการ Maintain Mapping เมื่อมีการเพิ่ม/ลด GL ในผังบัญชีของรส. รัฐวิสาหกิจ สคร. ผู้ดูแลระบบ GFMIS-SOE รส. มีการเพิ่มบัญชีในผังของตนเอง ทำหนังสือแจ้งสคร. เจ้าหน้าที่อนุมัติ Maintain Mapping ในระบบ ดำเนินการ Load งบทดลอง แจ้งกลับรัฐวิสาหกิจ แจ้งสคร 6

7 การ Mapping Item ในหน้างบการเงินของรัฐวิสาหกิจ
ขั้นตอนการ Maintain Mapping เมื่อมีการเพิ่ม/ลด Item ในหน้างบการเงิน ของรส รัฐวิสาหกิจ สคร. ผู้ดูแลระบบ GFMIS-SOE รส. มีการเพิ่ม Item ในหน้างบการเงินของตนเอง ทำหนังสือแจ้งสคร. เจ้าหน้าที่อนุมัติ Maintain Mapping ในระบบ ดำเนินการ Load งบการเงิน แจ้งกลับรัฐวิสาหกิจ แจ้งสคร 7

8 การ Mapping ผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจ
และรายงานจากระบบ GFMIS-SOE

9 หน้า Maintain Mapping รหัสบัญชีTOT กับรหัสบัญชี มาตรฐาน
GL ของ SOE Standard GL ของสคร. 9

10 รายงาน Upload Error - Mapping GL
Error แจ้งเมื่อมี GL ที่ไม่ผ่านการ Mapping 10

11 รายงานแสดงเมื่อ Load งบทดลองผ่าน
11

12 ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

13 ภาพรวมช่วงเวลาในการส่งข้อมูลเข้าระบบ
Plan Actual ประมาณการงบการเงิน แผนการใช้จ่ายงบลงทุน แผนการบริหารหนี้/ความต้องการเงินกู้ ประมาณการจำนวนพนักงาน/การผลิต งบการเงิน ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว(ที่ดิน) ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลรายปี Y ประมาณรายรับที่เป็นตัวเงิน แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงิน งบการเงิน (ไม่ต้องส่งไตรมาส 4) ข้อมูลราย ไตรมาส Q1 Q2 Q3 Q4 งบทดลอง(ตามผังบัญชีมาตรฐาน) รายงานรายรับที่เป็นตัวเงิน รายงานรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ข้อมูล รายเดือน M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

14 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลประมาณการรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
มิ.ย. มี.ค. ม.ค. ก.ย. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ประมาณการที่นำเสนอต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ประมาณการที่ผ่านการอนุมัติจากครม. ประมาณการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ ประมาณการข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี ประมาณการจำนวนพนักงาน รายปี แผนการลงทุน รายปี (ประมาณการจนสิ้นสุดโครงการ) แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน) แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ แผนความต้องการเงินกู้ ประมาณการงบดุล ประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) Both Listed and Non-Listed Plan

15 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายเดือน กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
Listed ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน A ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A Actual เดือน A เดือน B เดือน C + 5 วัน + 20 วัน + 30 วัน สิ้นเดือน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน A งบทดลอง รายละเอียดรายการระหว่างกัน ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน Non-Listed Actual 15 15

16 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายไตรมาส กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
Listed ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการสอบทานจากสตง.แล้ว รายละเอียดรายการระหว่างกัน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน Actual ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน Actual แผนการใช้จ่าย ที่เป็นตัวเงิน ประมาณรายรับ ที่เป็นตัวเงิน Plan - 30 วัน สิ้นไตรมาส + 30 วัน + 45 วัน ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมที่สตง.สอบทานแล้ว ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับรายการหลังสตง.สอบทานงบการเงินแล้ว 10 วัน หลังสตง.สอบทานงบการเงิน ส่งครั้งที่ 2: แผนการใช้จ่าย ที่เป็นตัวเงิน Plan ประมาณรายรับ ที่เป็นตัวเงิน ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่งให้สตง.สอบทาน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: Non-Listed Actual 16 16

17 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
Listed ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี ข้อมูลการผลิตและการขาย จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการ รับรองจากสตง.แล้ว รายละเอียดรายการระหว่างกัน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน Actual สิ้นปีบัญชีของ SOE +30 วัน + 60 วัน 10 วัน หลังสตง.รับรองงบการเงิน ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี ข้อมูลการผลิตและการขาย จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ส่งครั้งที่ 2: ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมที่สตง.รับรองแล้ว ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับรายการหลังสตง.สอบทานงบการเงินแล้ว ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่งให้สตง.สอบทาน ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: Non-Listed Actual 17 17

18 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน
ข้อมูลที่ต้องส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กร ประวัติผู้บริหาร ประวัติกรรมการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ

19 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google