งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล 3 กันยายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล 3 กันยายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล 3 กันยายน 2550

2 ข้อมูลที่จะแสดงใน Web ของโครงการ ผังบัญชีใหม่ (ที่แสดงรายการบัญชีที่เพิ่มขึ้นและ ตัดทิ้ง) ผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่ Mapping กับผังบัญชี มาตรฐานของ สคร. แล้ว

3 ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการส่งงบทดลอง การ Mapping ผังบัญชี ต้องใส่รหัสบัญชีของ รัฐวิสาหกิจเองด้วย รายการบัญชีที่ Map กับ ผังบัญชีมาตรฐานของ สคร. ต้องมีรายการครบถ้วนตามงบทดลองที่ส่ง มารายเดือน รายการบัญชีที่ Map กับ ผังบัญชีมาตรฐานของ สคร. ต้องอยู่หมวดบัญชี (สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย) เหมือนกับหมวดตามหน้างบ การเงินที่จัดทำให้ สตง.

4 การ Mapping ผังบัญชีของ รัฐวิสาหกิจ

5 การนำเข้าข้อมูลงบทดลองและการออกรายงานงบการเงิน (กรณี Mapping) ข้อมูลงบทดลอง ตามผังบัญชี รัฐวิสาหกิจ * 5 SOE Chart Std. Chart งบทดลองตาม รูปแบบสคร. Mapping Converting Tools ข้อมูลงบการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ * ( ตามหน้างบฯ สตง.) Load I (รายเดือน) Load II (รายไตรมาส) * รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่กลุ่ม Finance และกลุ่ม Listed จะต้อง Load ข้อมูลเข้าทั้งในส่วนของ Load I : งบทดลองและ Load II : งบการเงินตามรูปแบบสตง. เปรียบเทียบงบการเงินตามรูปแบบสคร. กับหน้างบการเงินที่ส่งสตง. ได้ที่หัวหมวดใหญ่ของหน้างบการเงินรายไตรมาส ( เช่น สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน ) จัดทำงบการเงิน ในระบบ รายงานงบการเงิน ตามรูปแบบสคร. ในระบบ GFMIS-SOE รายงานงบการเงิน ตามหน้างบฯ สตง. ในระบบ GFMIS-SOE

6 รัฐวิสาหกิจสคร.ผู้ดูแลระบบ GFMIS-SOE การ Mapping ผังบัญชีของรัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนการ Maintain Mapping เมื่อมีการเพิ่ม/ลด GL ในผังบัญชีของรส. รส. มีการเพิ่มบัญชี ในผังของตนเอง ทำหนังสือ แจ้งสคร. ดำเนินการ Load งบทดลอง เจ้าหน้าที่อนุมัติ แจ้งกลับ รัฐวิสาหกิจ Maintain Mapping ในระบบ แจ้งสคร 6

7 รัฐวิสาหกิจสคร.ผู้ดูแลระบบ GFMIS-SOE การ Mapping Item ในหน้างบการเงินของรัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนการ Maintain Mapping เมื่อมีการเพิ่ม/ลด Item ในหน้างบการเงิน ของรส รส. มีการเพิ่ม Item ในหน้างบ การเงินของตนเอง ทำหนังสือ แจ้งสคร. ดำเนินการ Load งบการเงิน เจ้าหน้าที่อนุมัติ แจ้งกลับ รัฐวิสาหกิจ Maintain Mapping ในระบบ แจ้งสคร 7

8 ตัวอย่างหน้าจอ Mapping ผังบัญชี และรายงานจากระบบ GFMIS-SOE การ Mapping ผังบัญชีของ รัฐวิสาหกิจ

9 หน้า Maintain Mapping รหัสบัญชีTOT กับรหัสบัญชี มาตรฐาน GL ของ SOE Standard GL ของสคร. Standard GL ของสคร. 9

10 รายงาน Upload Error - Mapping GL Error แจ้งเมื่อมี GL ที่ไม่ผ่านการ Mapping 10

11 รายงานแสดงเมื่อ Load งบทดลองผ่าน 11

12 ความถี่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

13 13 ภาพรวมช่วงเวลาในการส่งข้อมูลเข้าระบบ ข้อมูล รายเดือน ข้อมูล รายเดือน ข้อมูลราย ไตรมาส ข้อมูลราย ไตรมาส ข้อมูลรายปี งบทดลอง (ตามผังบัญชีมาตรฐาน) รายงานรายรับที่เป็นตัวเงิน รายงานรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน งบทดลอง (ตามผังบัญชีมาตรฐาน) รายงานรายรับที่เป็นตัวเงิน รายงานรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประมาณรายรับที่เป็นตัวเงิน แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงิน ประมาณรายรับที่เป็นตัวเงิน แผนการใช้จ่ายงบทำการที่เป็นตัวเงิน งบการเงิน (ไม่ต้องส่งไตรมาส 4) งบการเงิน (ไม่ต้องส่งไตรมาส 4) M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12 ประมาณการงบการเงิน แผนการใช้จ่ายงบลงทุน แผนการบริหารหนี้/ความต้องการเงินกู้ ประมาณการจำนวนพนักงาน/การผลิต ประมาณการงบการเงิน แผนการใช้จ่ายงบลงทุน แผนการบริหารหนี้/ความต้องการเงินกู้ ประมาณการจำนวนพนักงาน/การผลิต งบการเงิน ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ งบการเงิน ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน) ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ Plan Actual Q1 Q2Q3 Q4 Y

14 14 มิ.ย.มี.ค. ม.ค. ก.ย. ธ.ค. ก.พ.เม.ย.พ.ค.ก.ค.ส.ค.ต.ค.พ.ย. ส่งข้อมูลครั้งที่ 1 ประมาณการที่นำเสนอต่อ หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลครั้งที่ 2 ประมาณการที่ผ่าน การอนุมัติจากครม. กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลประมาณการรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน Both Listed and Non-Listed  ประมาณการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ  ประมาณการข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ประมาณการจำนวนพนักงาน รายปี  ประมาณการผลิตและการขาย แยกตามประเภทสินค้าและบริการ  ประมาณการข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ประมาณการจำนวนพนักงาน รายปี  แผนการลงทุน รายปี (ประมาณการจนสิ้นสุดโครงการ)  แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน)  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ  แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ  แผนความต้องการเงินกู้  แผนการลงทุน รายปี (ประมาณการจนสิ้นสุดโครงการ)  แผนการลงทุน รายเดือน (เฉพาะปีงบประมาณปัจจุบัน)  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการ  แผนความต้องการบริหารหนี้สาธารณะ  แผนความต้องการเงินกู้  ประมาณการงบดุล  ประมาณการงบกำไรขาดทุน  ประมาณการงบกระแสเงินสด  ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  ประมาณการงบดุล  ประมาณการงบกำไรขาดทุน  ประมาณการงบกระแสเงินสด  ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) Plan

15 15 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายเดือน กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน + 30 วัน สิ้นเดือน 0 + 5 วัน + 20 วัน Actual Non-ListedNon-Listed ListedListed เดือน A เดือน B เดือน C  งบทดลอง  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  งบทดลอง  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน  ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน เบื้องต้น  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A เบื้องต้น  ผลการเบิกจ่ายงบ ลงทุน เบื้องต้น สำหรับเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A จริง  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจริง สำหรับ เดือน A  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเดือน A

16 16 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายไตรมาส กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน + 30 วัน สิ้นไตรมาส + 45 วัน - 30 วัน ListedListed สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงิน รวมที่สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้าย ของไตรมาส ที่ปรับรายการหลัง สตง. สอบทานงบการเงินแล้ว สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงิน รวมที่สตง.สอบทานแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือนสุดท้าย ของไตรมาส ที่ปรับรายการหลัง สตง. สอบทานงบการเงินแล้ว 10 วัน หลังสตง.สอบทานงบการเงิน ส่งครั้งที่ 2: เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: Non-ListedNon-Listed  แผนการใช้จ่าย ที่เป็นตัวเงิน Plan  ประมาณรายรับ ที่เป็นตัวเงิน สอบทานจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการสอบทานจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน สอบทานจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ได้รับการสอบทานจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วน ทางการเงิน Actual  แผนการใช้จ่าย ที่ เป็นตัวเงิน  ประมาณรายรับ ที่ เป็นตัวเงิน Plan Actual  ผลรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน  ผลรายรับที่เป็นตัวเงิน Actual

17 17 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน Actual ListedListed รับรองจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ ได้รับการ รับรองจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน รับรองจากสตง.แล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบการเงินรวม ที่ ได้รับการ รับรองจากสตง.แล้ว  รายละเอียดรายการระหว่างกัน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำอัตราส่วนทางการเงิน เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน เบื้องต้น  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมเบื้องต้น ที่นำส่ง ให้สตง.สอบทาน  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน ส่งครั้งที่ 1: ส่งครั้งที่ 2: สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมที่สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือน สุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับ รายการหลังสตง. สอบทานงบ การเงินแล้ว สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลงบการเงิน และงบ การเงินรวมที่สตง.รับรองแล้ว  ข้อมูลเพื่อการจัดทำ อัตราส่วนทางการเงิน  งบทดลอง สำหรับเดือน สุดท้ายของไตรมาส ที่ปรับ รายการหลังสตง. สอบทานงบ การเงินแล้ว Non-ListedNon-Listed +30 วัน + 60 วัน 10 วัน หลังสตง.รับรองงบการเงิน สิ้นปีบัญชีของ SOE Actual  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากำลังพล  ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน)  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิ การศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและ อัตรากำลังพล  ข้อมูลทั่วไป รัฐวิสาหกิจ รายปี  ข้อมูลยอดพาหนะ ณ สิ้นปี  ข้อมูลการผลิตและการขาย  จำนวนพนักงานและลูกจ้าง  ข้อมูลพนักงาน แบ่งกลุ่มตามวุฒิ การศึกษาและอายุ  ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและ อัตรากำลังพล  ยอดคงเหลือสินทรัพย์รายตัว (ที่ดิน)

18 กำหนดเวลาในการส่งข้อมูลรายปี กรณีไม่ใช่สถาบันการเงิน ข้อมูลที่ต้องส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์กร ประวัติผู้บริหาร ประวัติกรรมการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ คณะกรรมการ

19 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรม โครงการ GFMIS-สคร. ผังบัญชีและความถี่ในการส่งข้อมูล 3 กันยายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google