งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ
1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ 3 จัดการข้อมูลสมาชิก โดย กำหนด ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก 4 พิมพ์รายงานต่างๆ 4.1 สรุปยอดการขายสินค้ารายวัน 4.2 สรุปยอดการขายสินค้ารายเดือน

3 เป็นแบบ Client Server เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเครื่องหนึ่งเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะไม่ได้ทำหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดให้เครื่องลูกข่าย หรือไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เสมือนเป็นที่เก็บข้อมูลระยะไกล (remote disk) และประมวลผลบางอย่างให้กับไคลเอนต์เท่านั้น เช่น ประมวลผลคำสั่งในการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (database server) เป็นต้น

4 ประสิทธิภาพ เครือข่ายแบบ Client/Server นั้น เซิร์ฟเวอร์จะต้องทำงานบริการให้กับเครื่องไคลเอนต์ที่ร้องขอเข้ามา ซึ่งนับว่าเป็นงานประมวลผลที่หนักพอสมควร ดังนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลัง เพียงพอในการรองรับงานหนัก ๆ แบบนี้ในเครือข่าย

5 Microsoft Visual Studio ใช้ในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม และสร้างระบบในการทำงาน
Microsoft SQL Server 2008 R2 ใช้ในการออกแบบและเชื่อมต่อฐานข้อมูลของระบบ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional

6 1 บริบทขององค์กร 2 ข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ 3 ระบบฐานข้อมูล 4 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 5 ระบบเครือข่าย 6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

7

8 (DFD.Level 0) ระบบการขายสินค้า

9 (DFD Level 1) ของกระบวนการ 4.0 พิมพ์รายงาน

10 การออกแบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการขายเครื่องสำอาง
กรณีศึกษา:ร้านปังบ่อ้าย ได้ทำการออกแบบดังนี้ กำหนดเอนทริตี้และแอทริบิวต์ (Entity and Attribute) 1) Member หน้าที่ เก็บข้อมูลสมาชิก 2) Product หน้าที่ เก็บข้อมูลสินค้า 3) Sale หน้าที่ เก็บข้อมูลรายการขาย

11 ความสัมพันธ์ Member- Sale เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับรายการขายสินค้า โดยสมาชิก 1 คน จะมีรายการขายได้หลายรายการ และรายการการขายแต่ละรายการจะเป็นของสมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ แบบ 1-n ซึ่ง

12 ความสัมพันธ์ Product-Sale เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับรายการขาย โดยสินค้า 1 รายการสามารถอยู่ในรายการขายได้หลาย และรายการแต่ละรายการจะมีสินค้าได้หลายรายการ เช่นกัน ความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์แบบ m-n

13 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก(Member) รายละเอียดของการขาย (Sale detail) และสินค้า(Product)

14 Sale S_Point S_id n have Ptotal 1 Sale detail S_Date Ntotal P_Costs Product P_Price P_Id P_Number P_Name Member M_Phone M_ M_Name M_Id M_Address

15 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก (Form Member)
รหัสสมาชิก* ชื่อ* นามสกุล* ที่อยู่* เบอร์โทร เพิ่ม จัดการข้อมูลสมาชิก แก้ไข ลบ บันทึก พิมพ์บัตรสมาชิก ออก รหัสสมาชิก ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก (Form Member)

16 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า(Form Product)
รหัสสินค้า* ชื่อสินค้า* จำนวน ราคาขาย ราคาทุน เพิ่ม จัดการข้อมูลสินค้า แก้ไข ลบ บันทึก ออก รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคาขาย ราคาทุน หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า(Form Product)

17 หน้าจอรายการขายสินค้า (Form Sale)
รหัสสมาชิก* คะแนนสะสม วัน/เดือน/ปี สิทธิที่ได้ จำนวน ราคารวม แลกซื้อ บันทึก ทำรายการขาย พิมพ์ใบเสร็จ □ (ว่าง) ราคา XXXXX.XX รหัสสินค้า XX-XXXXX ออก ใช้สิทธิ หน้าจอรายการขายสินค้า (Form Sale)

18 แสดงหน้าตา บัตรสมาชิก

19 แสดงหน้าตา ใบเสร็จ

20 รายงานสรุปยอดการขายสินค้ารายวัน
รายงานสรุปยอดการขายสินค้ารายเดือน พิมพ์รายงาน

21 ตารางความสัมพันธ์ สมาชิก(Member)
ลำดับ Attribute ความหมาย ชนิด ขนาด คีย์ หมายเหตุ 1 M_Id รหัสสมาชิก tinyint Pk  Auto 2 M_Name ชื่อสมาชิก varchar 20 3 M_Address ที่อยู่สมาชิก 50 4 M_ 30 ตารางความสัมพันธ์ สมาชิก(Member)

22 ตารางความสัมพันธ์ สินค้า (Product)
ลำดับ Attribute ความหมาย ชนิด ขนาด คีย์ หมายเหตุ 1 P_id รหัสสินค้า varchar 20 Pk 2 P_Name ชื่อสินค้า 3 P_Price ราคาขาย int 4 P_Costs ราคาทุน 5 P_Number จำนวนสินค้า ตารางความสัมพันธ์ สินค้า (Product)

23 ตารางความสัมพันธ์ รายการขายสินค้า (Sale)
ลำดับ Attribute ความหมาย ชนิด ขนาด คีย์ หมายเหตุ 1 S_Id รหัสรายการขายสินค้า tinyint Pk Auto 2 S_Point คะแนนสะสม int 4 3 M_Id รหัสสมาชิก Fk  Member Date วันที่ขาย datetime 5 Ptotal ราคาราทั้งหมด ตารางความสัมพันธ์ รายการขายสินค้า (Sale)

24 ตารางความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิก (Member_Phone)
ลำดับ Attribute ความหมาย ชนิด ขนาด คีย์ หมายเหตุ 1 M_Id รหัสสมาชิก tinyint Pk 2 M_Phone หมายเลขโทรศัพท์ varchar 15 PK ตารางความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิก (Member_Phone)

25 ตารางความสัมพันธ์ รายละเอียดของการขาย (Sale detail)
ลำดับ Attribute ความหมาย ชนิด ขนาด คีย์ หมายเหตุ 1 S_Id รหัสรายการขายสินค้า tinyint Pk,fk Sale 2 P_Id รหัสสินค้า varchar 20  Product 3 Ntotal จำนวน int 4 ตารางความสัมพันธ์ รายละเอียดของการขาย (Sale detail)

26


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google