งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ 3 จัดการข้อมูลสมาชิก โดย กำหนด ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก 4 พิมพ์รายงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ 3 จัดการข้อมูลสมาชิก โดย กำหนด ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก 4 พิมพ์รายงานต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ 3 จัดการข้อมูลสมาชิก โดย กำหนด ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก 4 พิมพ์รายงานต่างๆ 4.1 สรุปยอดการขายสินค้ารายวัน 4.2 สรุปยอดการขายสินค้ารายเดือน

3 เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server- based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเครื่องหนึ่งเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะไม่ได้ทำหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดให้ เครื่องลูกข่าย หรือไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ทำ หน้าที่เสมือนเป็นที่เก็บข้อมูลระยะไกล (remote disk) และประมวลผลบางอย่างให้กับไคลเอนต์เท่านั้น เช่น ประมวลผลคำสั่งในการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล (database server) เป็นต้น เป็นแบบ Client Server

4 ป ระสิทธิภาพ เครือข่ายแบบ Client/Server นั้น เซิร์ฟเวอร์ จะต้องทำงานบริการให้กับเครื่องไคลเอนต์ที่ ร้องขอเข้ามา ซึ่งนับว่าเป็นงานประมวลผลที่ หนักพอสมควร ดังนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลัง เพียงพอใน การรองรับงานหนัก ๆ แบบนี้ในเครือข่าย

5 Microsoft Visual Studio ใช้ในการออกแบบ หน้าจอโปรแกรม และสร้างระบบในการทำงาน Microsoft SQL Server 2008 R2 ใช้ใน การออกแบบและเชื่อมต่อฐานข้อมูล ของระบบ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Professional

6 1 บริบทขององค์กร 2 ข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ 3 ระบบฐานข้อมูล 4 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการ พัฒนา 5 ระบบเครือข่าย 6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

7

8 (DFD.Level 0) ระบบการขาย สินค้า

9 (DFD Level 1) ของกระบวนการ 4.0 พิมพ์ รายงาน

10 การออกแบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการ ขายเครื่องสำอาง กรณีศึกษา : ร้านปังบ่อ้าย ได้ทำการออกแบบดังนี้ กำหนดเอนทริตี้และแอทริบิวต์ (Entity and Attribute) 1) Member หน้าที่ เก็บข้อมูลสมาชิก 2) Product หน้าที่ เก็บข้อมูลสินค้า 3) Sale หน้าที่ เก็บข้อมูลรายการขาย

11 ความสัมพันธ์ Member- Sale เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกกับรายการขายสินค้า โดยสมาชิก 1 คน จะมีรายการ ขายได้หลายรายการ และรายการการขายแต่ละรายการจะเป็น ของสมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์แบบนี้เป็น ความสัมพันธ์ แบบ 1-n ซึ่ง

12 ความสัมพันธ์ Product-Sale เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างสินค้ากับรายการขาย โดยสินค้า 1 รายการ สามารถอยู่ในรายการขายได้หลาย และรายการแต่ละ รายการจะมีสินค้าได้หลายรายการ เช่นกัน ความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์แบบ m-n

13 ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก (Member) รายละเอียดของการขาย (Sale detail) และสินค้า (Product)

14 Sale S_Point S_id n hav e Ptotal 1 Sale detail S_Dat e Ntotal n n ha ve P_Co sts Product P_Pri ce P_Id P_Num ber P_Na me Member M_Pho ne M_E- mail M_Na me M_Id M_Add ress 1 ha ve

15 หน้าจอจัดการข้อมูลสมาชิก (Form Member) รหัสสมาชิก * ชื่อ * นามสกุล * ที่อยู่ * เบอร์โทร E-mail เพิ่ม จัดการข้อมูลสมาชิก แก้ไ ข ลบบันทึ ก พิมพ์บัตร สมาชิก ออก รหัส สมาชิก ชื่อ - สกุลที่อยู่ เบอร์ โทร E-mail

16 ห น้าจอจัดการข้อมูลสินค้า (Form Product) รหัสสินค้า * ชื่อสินค้า * จำนวน ราคาขายราคาทุน เพิ่ม จัดการข้อมูลสินค้า แก้ไ ข ลบบันทึ ก ออก รหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนราคาขายราคาทุน

17 ห น้าจอรายการขายสินค้า (Form Sale) รหัสสมาชิก * คะแนนสะสม วัน / เดือน / ปี สิทธิที่ได้ จำนวน ราคารวม แลกซื้อ บันทึ ก ทำรายการขาย พิมพ์ ใบเสร็จ □ ( ว่าง ) ราคา XXXXX.XX รหัสสินค้า XX-XXXXX ออกใช้ สิทธิ

18 แ สดงหน้าตา บัตรสมาชิก

19 แ สดงหน้าตา ใบเสร็จ

20 รายงานสรุปยอดการขาย สินค้ารายวัน รายงานสรุปยอดการขาย สินค้ารายเดือน พิมพ์รายงาน

21 ต ารางความสัมพันธ์ สมาชิก (Member) ลำดั บ Attribute ความหมายชนิด ขน าด คีย์ หมาย เหตุ 1M_Id รหัสสมาชิก tinyint1Pk Auto 2M_Name ชื่อสมาชิก varchar20 3M_Address ที่อยู่สมาชิก varchar50 4M_E-mailE-mailvarchar30

22 ต ารางความสัมพันธ์ สินค้า (Product) ลำดั บ Attribute ความหม าย ชนิด ขนา ด คีย์หมายเหตุ 1P_id รหัสสินค้า varchar20Pk 2P_Name ชื่อสินค้า varchar20 3P_Price ราคาขาย int4 4P_Costs ราคาทุน int4 5P_Number จำนวน สินค้า int4

23 ต ารางความสัมพันธ์ รายการขายสินค้า (Sale) ลำดั บ Attribute ความห มาย ชนิด ขน าด คีย์หมายเหตุ 1S_Id รหัส รายการ ขาย สินค้า tinyint1Pk Auto 2S_Point คะแนน สะสม int4 3M_Id รหัส สมาชิก tinyint1Fk Member 4Date วันที่ขาย datetime 5Ptotal ราคารา ทั้งหมด int4

24 ต ารางความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิก (Member_Phone) ลำดั บ Attribute ความหม าย ชนิด ขน าด คีย์ หมาย เหตุ 1M_Id รหัส สมาชิก tinyint1Pk 2M_Phone หมายเลข โทรศัพท์ varchar15PK

25 ต ารางความสัมพันธ์ รายละเอียดของการขาย (Sale detail) ลำดับ Attribute ความหมายชนิด ขน าด คีย์ หมาย เหตุ 1S_Id รหัสรายการ ขายสินค้า tinyint1 Pk,fk Sale 2P_Id รหัสสินค้า varchar20 Pk,fk Product 3Ntotal จำนวน int4

26


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตของโครงงาน 1 จัดการข้อมูลสินค้า 2 ทำรายการขายและพิมพ์ใบเสร็จ 3 จัดการข้อมูลสมาชิก โดย กำหนด ส่วนลด หรือ โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก 4 พิมพ์รายงานต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google