งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ (Sequential Algorithm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ (Sequential Algorithm)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ (Sequential Algorithm)

2 การทำงานจะทำตามลำดับกิจกรรม ก่อนหลัง ลำดับการทำงานจะยึดจากบนลง ล่าง หรือจากซ้ายไปขวา ไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง, ไม่มีการ ข้ามคำสั่ง หรือย้อนกลับไปทำ คำสั่งเก่า บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

3 ประโยคคำสั่งที่อาจมีในอัลกอริทึม แบบนี้ เช่น  ประโยคกำหนดตัวแปร  ประโยคการอ่านข้อมูลและแสดง ผลลัพธ์  ประโยคการคำนวณ  ตัวอย่าง Set A 0 Set B 35 A = A+B Display A บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

4 อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ – ภาพ แสดงอัลกอริทึมแบบลำดับ บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

5 ตัวอย่าง 4.1 ต้องการโปรแกรม คำนวณหาผลรวมของข้อมูล 3,12,80 วิธีที่ 1 อัลกอริทึมแบบใส่ข้อมูลโดยใช้ การกำหนดค่าผ่านตัวแปร บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

6 ตัวอย่าง 4.1 ต้องการโปรแกรม คำนวณหาผลรวมของข้อมูล 3,12,80 วิธีที่ 2 อัลกอริทึมแบบประมวลผลโดยใส่ ข้อมูลในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ตรงๆ บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

7 ตัวอย่าง 4.1 ต้องการโปรแกรมคำนวณหาผลรวม ของข้อมูล 3,12,80 วิธีที่ 3 อัลกอริทึมแบบรวบรัด บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

8 ตัวอย่าง 4.2 ต้องการโปรแกรมหาค่า x จาก x = (a+b+c)/abc ออกแบบโดยให้ทำการรับค่าข้อมูล a,b,c ทางคีย์บอร์ด บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

9 ตัวอย่าง 4.3 ต้องการโปรแกรม คำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ

10 ตัวอย่าง 4.4 ต้องการโปรแกรมเพื่อทำ การสลับค่าของตัวแปร 2 ตัว

11 Computer Science & Information Technology11 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ  ตัวอย่าง 4.5 ให้หาผลรวมของเวลา 2 ครั้ง ดัง ข้างล่างนี้ โดยสมมติ ว่า  ครั้งที่ 1 3 ชั่วโมง 46 นาที  ครั้งที่ 2 4 ชั่วโมง 37 นาที  ดังนั้นผลลัพธ์จะเท่ากับ 8 ชั่วโมง 23 นาที  แนวคิดจากการวิเคราะห์ปัญหา  1. การใส่ข้อมูลเข้าไปในเครื่อง ทาง แป้นพิมพ์เป็นคู่ จำนวน 2 ชุด  2. รวมหลักนาที แล้วทอนนาทีให้เป็นชั่วโมง เหลือเศษเป็นนาที ชั่วโมงที่ได้ไปรวมกับผลรวม หลักชั่วโมง

12 Computer Science & Information Technology12 start END อ่านค่า hour2,min2 Sumhour = hour1+hour+2+temp Summin = (min1+min2) % 60 Sumhour,Su nmin อ่านค่า hour1,min1 Temp = (min1+min2) /60

13 Computer Science & Information Technology13 #include main() { int hour1,hour2,min1,min2,temp,summin,su mhour; clrscr(); printf("Input Hour and minute [1] : "); scanf("%d %d",&hour1,&min1); printf("Input Hour and minute [2] : "); scanf("%d %d",&hour2,&min2); temp = (min1+min2)/60; summin = (min1+min2)%60; sumhour = hour1+hour2+temp; printf("Hour is %d Minute is %d \n",sumhour,summin); getch(); }


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบ เรียงลำดับ (Sequential Algorithm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google