งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ (Sequential Algorithm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ (Sequential Algorithm)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ (Sequential Algorithm)

2 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
การทำงานจะทำตามลำดับกิจกรรมก่อนหลัง ลำดับการทำงานจะยึดจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา ไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง, ไม่มีการข้ามคำสั่ง หรือย้อนกลับไปทำคำสั่งเก่า

3 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ประโยคคำสั่งที่อาจมีในอัลกอริทึมแบบนี้ เช่น ประโยคกำหนดตัวแปร ประโยคการอ่านข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ ประโยคการคำนวณ ตัวอย่าง Set A􀃅 0 Set B 􀃅 35 A 􀃅= A+B Display A

4 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ – ภาพแสดงอัลกอริทึมแบบลำดับ

5 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่าง 4.1 ต้องการโปรแกรมคำนวณหาผลรวมของข้อมูล 3,12,80 วิธีที่ 1 อัลกอริทึมแบบใส่ข้อมูลโดยใช้การกำหนดค่าผ่านตัวแปร

6 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่าง 4.1 ต้องการโปรแกรมคำนวณหาผลรวมของข้อมูล 3,12,80 วิธีที่ 2 อัลกอริทึมแบบประมวลผลโดยใส่ข้อมูลในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ตรงๆ

7 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่าง 4.1 ต้องการโปรแกรมคำนวณหาผลรวมของข้อมูล 3,12,80 วิธีที่ 3 อัลกอริทึมแบบรวบรัด

8 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่าง 4.2 ต้องการโปรแกรมหาค่า x จาก x = (a+b+c)/abc ออกแบบโดยให้ทำการรับค่าข้อมูล a,b,c ทางคีย์บอร์ด

9 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่าง 4.3 ต้องการโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

10 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่าง 4.4 ต้องการโปรแกรมเพื่อทำการสลับค่าของตัวแปร 2 ตัว

11 บทที่ 4 : อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ
ตัวอย่าง 4.5 ให้หาผลรวมของเวลา 2 ครั้ง ดังข้างล่างนี้ โดยสมมติ ว่า ครั้งที่ ชั่วโมง 46 นาที ครั้งที่ ชั่วโมง 37 นาที ดังนั้นผลลัพธ์จะเท่ากับ 8 ชั่วโมง 23 นาที แนวคิดจากการวิเคราะห์ปัญหา 1. การใส่ข้อมูลเข้าไปในเครื่อง ทางแป้นพิมพ์เป็นคู่ จำนวน 2 ชุด 2. รวมหลักนาที แล้วทอนนาทีให้เป็นชั่วโมง เหลือเศษเป็นนาที ชั่วโมงที่ได้ไปรวมกับผลรวมหลักชั่วโมง Computer Science & Information Technology

12 Sumhour = hour1+hour+2+temp
start END อ่านค่า hour2,min2 Sumhour = hour1+hour+2+temp Summin = (min1+min2) % 60 Sumhour,Sunmin อ่านค่า hour1,min1 Temp = (min1+min2) /60 Computer Science & Information Technology

13 Computer Science & Information Technology
#include<stdio.h> #include<conio.h> main() { int hour1,hour2,min1,min2,temp,summin,sumhour; clrscr(); printf("Input Hour and minute [1] : "); scanf("%d %d",&hour1,&min1); printf("Input Hour and minute [2] : "); scanf("%d %d",&hour2,&min2); temp = (min1+min2)/60; summin = (min1+min2)%60; sumhour = hour1+hour2+temp; printf("Hour is %d Minute is %d \n",sumhour,summin); getch(); } Computer Science & Information Technology


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับ (Sequential Algorithm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google