งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electronic Commerce1 ประเภท E-Commerce แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ u u Online Catalog u E-Tailer u Auction u Web Board u E-Marketplace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electronic Commerce1 ประเภท E-Commerce แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ u u Online Catalog u E-Tailer u Auction u Web Board u E-Marketplace."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electronic Commerce1 ประเภท E-Commerce แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ u u Online Catalog u E-Tailer u Auction u Web Board u E-Marketplace

2 Electronic Commerce2 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ Online Catalog   Online Catalog รูปแบบรายการสินค้าออนไลน์ แสดงรายการ สินค้าอย่างเดียว

3 Electronic Commerce3 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ E-Tailer   E-Tailer ร้านค้าปลีก เป็นรูปแบบการจำลอง ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเสนอขายสินค้าแบบ ครบวงจร

4 Electronic Commerce4 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ Auction   Auction การประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็น รูปแบบการขายสินค้าผ่าน การประมูลโดยที่ เจ้าของสินค้า ไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซด์เป็นของ ตัวเอง

5 Electronic Commerce5 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ Web Board   Web Board การประกาศขายสินค้า มีรูปแบบ คล้ายโฆษณาย่อยในหนังสือพิมพ์ แต่เป็นการ ประกาศในเว็บไซด์

6 Electronic Commerce6 รายละเอียดของ E-Commerce แบบ E-Marketplace   E-Marketplace ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเว็บไซด์ที่ ให้บริการเป็น สื่อกลางซื้อขาย ที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ดำเนินการด้าน การตลาดให้เป็นที่รู้จักด้วย

7 Electronic Commerce7

8 8 ค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่าย โอกาสทาง การตลาด ความเป็นอิสระ ความเสี่ยงจาก การทำธุรกรรม Online Catalo gue E - Tailer Auction Web Board E-Marketplace ปานกลาง ต่ำ สูง ต่ำ ต่ำ - ปานกลาง สูง ปานกลาง - สูง สูง ปานกลาง สูง ต่ำ ปานกลาง ไม่มี ต่ำ ต่ำ ต่ำ สูง สูง ต่ำ ต่ำ ประเด็นที่ควรพิจารณาจะเลือก รูปแบบของ E-Commerce

9 Electronic Commerce9 เป้าหมายการมีเว็บไซต์ 1.Web เพื่อการประชาสัมพันธ์ 2.Web เพื่อทดแทนแคตาล๊อค 3.Web เพื่อเป็นโชว์รูม 4.Web เพื่อเป็นงานแสดงสินค้า 5.Web เพื่อการค้า E-commerce 6.Web เพื่อเป็น E- Marketplace / E-market exchangee 7.Web เพื่อเป็นเครือข่ายการจำหน่ายของ ตนเอง 8.Web เพื่อเป็นช่องทางการขายให้ผู้นำเข้า

10 Electronic Commerce10 Framework for EC หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่า E-commerce เป็น เพียงแค่ Web site หรือ Web portal เพื่อ แสดงสินค้า แท้จริงแล้ว E-commerce มี มากกว่าที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นการ Shopping online การหางาน การประมูล การร่วมมือ ของพันธมิตรในการวิจัย หรือพัฒนาโครงการ รวมถึงการแลกเปลี่ยน ข้อมูลต่าง ๆ การนำ E-commerce ไปใช้ในธุรกิจจำเป็นต้อง มีสารสนเทศที่ถูกต้อง มีโครงสร้างพื้นฐาน และมีระบบสนับสนุน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ประสบ ความสำเร็จมี 5 อย่างดังนี้

11 Electronic Commerce11 Framework for EC คน (People) หมายถึง ผู้ขาย ผู้ซื้อ คนกลาง พนักงาน IT และอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นโยบายสาธารณชน หมายถึง กฎหมาย ภาษี และ นโยบายหลักๆ ที่สำคัญ เช่น สิทธิส่วนบุคคล ที่ถูกกำหนด ด้วยรัฐบาล ในที่นี้นโยบายจะรวมถึงมาตรฐานด้านเทคนิค และ โปรโตคอล (Protocol) การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เป็น สิ่งสำคัญเพื่อใช้ติดต่อกับลูกค้า และทำธุรกิจค้าขาย รวมถึง การมองหาตลาดแหล่งใหม่ ๆ และกลยุทธ์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พันธมิตรธุรกิจ E-commerce ถูกนำมาใช้ในการบริหาร Supply Chain หรือ ระหว่างคู่ค้า และพันธมิตรทางการค้า บริการสนับสนุนอื่น สิ่งสำคัญ คือการวิจัยตลาด การสร้าง เนื้อหา และการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น ระบบการ ชำระ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษา ความปลอดภัย

12 Electronic Commerce12 A Framework for EC


ดาวน์โหลด ppt Electronic Commerce1 ประเภท E-Commerce แยกตามลักษณะผู้ใช้บริการ u u Online Catalog u E-Tailer u Auction u Web Board u E-Marketplace.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google