งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 ActiveX Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 ActiveX Control"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 ActiveX Control
SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

2 การใช้งาน ActiveX Control พื้นฐาน
ให้สร้าง Project ชื่อ ExControl และสร้างฟอร์มดังนี้ ฟอร์ม Ex1

3 TextBox และ Command Button
กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Control Properties ค่าที่กำหนด Form Name Ex1 Caption ตัวอย่างการใช้งาน TextBox Label Autosize True ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ Password Re-Password ForeColor ให้กำหนดเป็นสีแดง

4 TextBox และ Command Button
กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Control Properties ค่าที่กำหนด TextBox Name TxtName Text ว่าง TxtAdd MultiLine True ScrollBars 2 – Vertical TxtPass Alignment 1 – Right Justified MaxLength 5 PasswordChar *

5 TextBox และ Command Button
กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Control Properties ค่าที่กำหนด TextBox Name TxtRePass Alignment 2 – Center Enabled False Text ว่าง Command Button CmdOK Caption OK Style 1 - Graphical Picture เลือกไฟล์รูปภาพ ToolTipText ตกลง

6 TextBox และ Command Button
กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Control Properties ค่าที่กำหนด Command Button Name CmdCancle Caption Cancle Style 1 - Graphical Picture เลือกไฟล์รูปภาพ ToolTipText ยกเลิก CmdExit E&xit ออกจากโปรแกรม

7 Check Box | Option Button
ฟอร์ม Ex2 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้ ฟอร์ม Ex3 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้

8 List Box | Combo Box ฟอร์ม Ex4 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้

9 Timer ฟอร์ม Ex6 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้

10 Scroll Bar | Picture Box
ฟอร์ม Ex7 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้ ฟอร์ม Ex8 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้

11 คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ฟอร์ม Ex9 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้

12 สร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลข
ฟอร์ม Ex10 ให้สร้างฟอร์มซึ่งมีลักษณะดังนี้


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 ActiveX Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google