งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 3 ActiveX Control SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 3 ActiveX Control SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 3 ActiveX Control SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology http://computer.pcru.ac.th/KuBo/

2 2 การใช้งาน ActiveX Control พื้นฐาน ให้สร้าง Project ชื่อ ExControl และสร้าง ฟอร์มดังนี้ ฟอร์ม Ex1

3 3 TextBox และ Command Button กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Control Properties ค่าที่กำหนด FormNameEx1 Caption ตัวอย่างการใช้งาน TextBox LabelAutosizeTrue Caption ชื่อ - นามสกุล LabelAutosizeTrue Caption ที่อยู่ LabelAutosizeTrue CaptionPassword LabelAutosizeTrue CaptionRe-Password ForeColor ให้กำหนดเป็นสีแดง

4 4 TextBox และ Command Button กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Contro l Properties ค่าที่กำหนด TextBoxNameTxtName Text ว่าง TextBoxNameTxtAdd MultiLineTrue Text ว่าง ScrollBars2 – Vertical TextBoxNameTxtPass Alignment1 – Right Justified MaxLength5 PasswordChar* Text ว่าง

5 5 TextBox และ Command Button กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Control Properties ค่าที่กำหนด TextBoxNameTxtRePass Alignment2 – Center EnabledFalse Text ว่าง Command Button NameCmdOK CaptionOK Style1 - Graphical Picture เลือกไฟล์รูปภาพ ToolTipText ตกลง

6 6 TextBox และ Command Button กำหนดค่า Properties ดังนี้ ชื่อ Control Properti es ค่าที่กำหนด Command Button NameCmdCancle CaptionCancle Style1 - Graphical Picture เลือกไฟล์รูปภาพ ToolTipTex t ยกเลิก Command Button NameCmdExit CaptionE&xit ToolTipTex t ออกจากโปรแกรม

7 7 Check Box | Option Button ฟอร์ม Ex2 ให้สร้าง ฟอร์มซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ ฟอร์ม Ex3 ให้ สร้างฟอร์มซึ่งมี ลักษณะดังนี้

8 8 List Box | Combo Box ฟอร์ม Ex4 ให้สร้าง ฟอร์มซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ ฟอร์ม Ex5 ให้ สร้างฟอร์มซึ่งมี ลักษณะดังนี้

9 9 Timer ฟอร์ม Ex6 ให้สร้าง ฟอร์มซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

10 10 Scroll Bar | Picture Box ฟอร์ม Ex7 ให้สร้าง ฟอร์มซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ ฟอร์ม Ex8 ให้ สร้างฟอร์มซึ่งมี ลักษณะดังนี้

11 11 คำนวณหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ฟอร์ม Ex9 ให้สร้าง ฟอร์มซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

12 12 สร้างโปรแกรมเครื่อง คิดเลข ฟอร์ม Ex10 ให้ สร้างฟอร์มซึ่งมี ลักษณะดังนี้


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 3 ActiveX Control SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google