งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ASEAN Economic Community: AEC จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ASEAN Economic Community: AEC จาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ASEAN Economic Community: AEC จาก AFTA 2535 – 2553 เขต การค้าเสรีอาเซียน เป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 - 2563

2 ASEAN 2510 เป็น AFTA 2535 และ AEC 2558 Founding Members – ไทย – มาเลเซีย – อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์ Additional Members – บรูไน 1984 – เวียดนาม 1995 – ลาว 1997 – พม่า 1997 – กัมพูชา 1999 ASEAN-FTAs: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ASEAN+3 และ ASEAN+6

3 มูลค่าส่งออกของไทย: 2548-2553 in M USD 1. ASEAN44,334 40,159 27,040 24,137 2. EU21,814 23,392 17,920 14,295 5. USA20,200 20,275 19,454 17,064 25532551 2549 2547 4. JPN20,416 20,090 16,431 15,156 6. Others67,075 57,734 37,166 31,048 Total 195,312 177,841 129,720 110,868 3. China21,473 16,191 11,709 9,183 FTA + 21,000 M USD

4 มูลค่าสินค้านำเข้าของไทย: 2547-53 (M USD) 2. ASEAN 930,328 30,140 23,599 15,834 4. EU 2713,888 14,333 11,243 9,411 5. USA10,675 11,423 9,588 7,206 2553 25512549 2547 1. JPN37,856 33,534 25,668 22,294 6. Others89,660 89,793 58,674 39,034 Total 182,407 179,223 128,772 94,034 3. China24,239 20,156 13,604 8,144

5 A Typical Goods Distribution System Manufacturer Inside the Country 1 st Level of Competition Manufacturer Outside the Country Import AgentWholesaler Retailer Customers WTO FTA AEC 2 nd Level of Competition Investment >50% Shareholder Service Owner, Professionals Skilled & Unskilled Labor

6 ประเภทของ การรวมกลุ่มทางการค้า ( เศรษฐกิจ ) 1. Free Trade Agreement: All barriers to trade among members are removed, but each member can retain its own trade policies with non-members. 2535 -2553 AFTA 2. Customs Union: Common external trade policy is adopted. 2553 – 2558 AC (AEC ASC & ASCC) 3. Common Market: Factors (production) allow mobility between countries. 2553 – 2558 AC (AEC ASC & ASCC) 4. Economic Union: Common currency is established, tax rates are harmonized, and a common monetary and fiscal policy is established. 2558 – 2563 AEU 5. Political Union: Separate nations are essentially combined to form a single nation. The establishment of one Parliament towards one political union or nation. ( This is a big step psychologically and philosophically in European Union ).

7 Goods and Services e-Marketplace (Worldwide) CAD CAM.jpg e-Order Logistic ประชาชน ผู้บริโภค สมาชิก Internet Alibaba AOL www.xxx.xx.xx Delivery Delivery Banking One Stop Distribution Delivery Services

8 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) กฎบัตรอาเซียน 2553 - 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC หลอมรวมและสร้างความเท่าเทียมระหว่างกัน ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ASEAN Security Community: ASC สร้างความมั่นคงให้ ASEAN AEC Blueprint **Strategic Schedule** ยุทธศาสตร์ดำเนินการ

9 AEC Blueprint 2558 1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า (Trade in Goods) Intra-ASEAN Trade Single Market & Production Base ASEAN 6 อากรขาเข้า = 0% 2553 CLMV อากรขาเข้า = 0% 2558 สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Items) Tariff < 5% by 2558 ไทยมี 4 รายการ ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง มันฝรั่ง กาแฟ

10 AEC Blueprint 2558 1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า (Trade in Goods) Non-Tariff Barriers: NTBs ASEAN 5ยกเลิกทั้งหมด 2553 ฟิลิปปินส์ยกเลิกทั้งหมด 2555 CLMV ยกเลิกทั้งหมด 2558 โควต้าภาษี (Tariff Quota) ใบอนุญาตนำเข้า (Imported Licensing)

11 AEC Blueprint 2558 (AFAS) 2. การเปิดเสรีการค้าบริการ (Trade in Services) Free Flow of Services: เปิดเสรีประเภทอาชีพบริการ CPC ระดับ Sub-sectors (ตามเอกสาร WTO MTN.GNS/W/120) Sub-sectors: 2551 (10), 2553 (15), 2557 (20) และ 2558 (7) 2553No restrictions for Mode 1 & 2 2558Progressively remove Mode 3 limitations 2552Set parameters to Mode 4 liberalization

12 Modes of Cross-Border Supply in Services (GATS) ประเภทและเงื่อนไขการเปิดเสรีการค้าบริการ ASEAN Mode 1Cross-border supply from abroad ได้รับการบริการจากต่างประเทศ Mode 2Consumption aboard ไปรับบริการที่ต่างประเทศ Mode 3Commercial presence ให้จัดตั้งนิติบุคคล ASEAN ในประเทศ Mode 4Presence of a natural person ให้คน ASEAN เข้ามาทำงานในประเทศ

13 AEC Blueprint 2558 (AFAS) 2. การเปิดเสรีการค้าบริการ (Trade in Services) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียน 254925512553 2558 PIS 12 กลุ่ม 49 % 51 % 70 % PIS: Priority Integration Sectors ยานยนต์ ไม้ ยาง สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ประมง สุขภาพ การท่องเที่ยว การบิน โลจิสติกส์ และ e-ASEAN Logistics 70% 2556 สาขาอื่น 30 % 49 % 51 % 70 %

14 AEC Blueprint 2558 (ACIA) 3. การเปิดเสรีลงทุน (Investment) @ ใช้ Negative List Approach ในการเปิดเสรีลงทุน @ ให้  ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงนักลงทุนในประเทศ @ ยกเลิกเงื่อนไขข้อจำกัดและประเภทการลงทุนทั้งหมด @ No back-tracking of commitments except with compensation  = Foreign-Owned ASEAN-Based and ASEAN Investors ASEAN 6เปิด 2553 CLMV เปิด 2558

15 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีกับประเภทกลุ่มสินค้า สินค้า ยกระดับคุณภาพชีวิต มีการจ้างงาน กระจายหลายพื้นที่ ยุทธศาสตร์การแข่งขัน พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีศักยภาพส่งออกสูง มีมาตรการคุ้มครองการผลิตในประเทศ และไม่ให้มีเงื่อนไข ทางการค้าที่เสียเปรียบในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศ อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ เสื้อผ้า อัญมณี เครื่องหนัง พลาสติก เหล็กแผ่นรีดเย็นและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยา ผลไม้สด ปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปุ๋ย ทองแดง

16 ผลกระทบจากการเปิดเสรีบริการและการลงทุน บริการและการลงทุน มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ยุทธศาสตร์การแข่งขัน (รัฐและเอกชน) พัฒนาให้พร้อมต่อการแข่งขัน (ข้อมูลและระบบสารสนเทศ) สร้างสรรค์ ความคิด วิสัยทัศน์ ของพนักงานในการทำธุรกิจ มีมาตรการคุ้มครอง ไม่ให้มีเงื่อนไขที่เสียเปรียบ เลือกเปิดเสรีบริการอย่างค่อยเป็นค่อยไป (เมื่อมีความพร้อม) การโรงแรม ภัตตาคาร และการท่องเที่ยว

17 การปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ ผู้ประกอบการไทย SME  สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์ และ เอกลักษณ์  พัฒนาและผลิตสินค้าตรงตาม ความต้องการของตลาด  ใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุก เจาะ ตลาดให้ถึงผู้ซื้อจริงๆ  นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ความสำคัญกับการวิจัยและ พัฒนา  ต้องใช้เวลาในการทำตลาดให้ ยั่งยืน ธรรมาภิบาล CSR  ศึกษา/ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้า

18 18/10 1. ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ 2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าให้ทันสมัย 3. สร้างและรักษา คุณภาพและมาตรฐานสินค้า 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และภาษาต่างประเทศ 5. เข้าร่วมพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) 6. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด งานแสดงสินค้า ทั้งใน และต่างประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออก) สิ่งที่ SME ไทยต้องทำ

19 ปัจจัย(ปัญหา)พื้นฐานของ SME ต่อความพร้อมในการแข่งขันของไทย 2. จำนวนบุคลากรกับพื้นฐานและคุณภาพการศึกษา 1. เงินลงทุนในกิจการและเงินลงทุนต่อเนื่อง 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ 4. ฐานข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวทันต่อเหตุการณ์ 5. การเข้าถึง/ค้นหา ข้อมูล และสื่อภาษาความเข้าใจ

20 ปัจจัยการลงทุนที่ต้องคำนึงในการค้าเสรี FTA 1. ขนาดกำลังการผลิต เพิ่มหรือลด โรงงานใหม่ 2. วัตถุดิบ นำเข้า ในประเทศ การจัดซื้อ 3. เครื่องจักร เก่า ใหม่ จำนวนซื้อ นำเข้า 4. เทคโนโลยี ใช้มากขึ้น ซื้อ พัฒนาเอง 5. เงินลงทุน ต้องขยายมาก กู้ หุ้นเพิ่มทุน 6. บุคลากร แรงงาน การตลาด ภาษา ฝึกอบรม ประเด็นปัจจัยผลการพิจารณาตัดสินใจ

21 ปัจจัยพิจารณาการผลิตสินค้าของ SME ไทยใน AEC สินค้า ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ ได้คุณภาพมาตรฐาน สากล แข่งขันและส่งออกได้ - เลือกซื้อ วัตถุดิบจากประเทศคู่สัญญา ASEAN-FTA เพื่อใช้สิทธิประโยชน์อากรขาเข้าร้อยละ 0 หรือซื้อจาก ประเทศอื่นดี ? - ความคุ้มค่าในสิทธิประโยชน์กับพิธีการผ่านด่านศุลกากร ผลิตได้ตามกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของ FTA ที่ไทย ไปทำความตกลงไว้ ( ต้องทราบเลขพิกัดอัตราศุลกากร )

22 ปัจจัยพิจารณาการผลิตสินค้าของ SME ไทยใน AEC สิทธิประโยชน์ที่จะได้จาก ASEAN-FTA และประเทศไทย สำหรับสินค้าเป้าหมายมีอะไรบ้าง ผลิตสินค้าใหม่ดีไหม ? ต้องจ้างทีมบุคคลากร (1 คน ??) ที่มีความรอบรู้เข้าใจใน เรื่อง AEC และ FTA มาให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา ? มีข้อมูลการตลาด เงื่อนไขการค้าและการลงทุนของ ประเทศคู่สัญญาประกอบการตัดสินใจลงทุนแล้ว ?

23


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการประเด็นเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ASEAN Economic Community: AEC จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google