งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 7 Iteration Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 7 Iteration Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 7 Iteration Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology http://computer.pcru.ac.th/KuBo/

2 2 การทำงานแบบวนซ้ำ : Iteration คำสั่งที่ทำงานแบบวนซ้ำ (Interation) คือ การทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ จนกระทั่งได้ เงื่อนไขตามที่ต้องการ หรือเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า แบบวนรอบ (Loop) การทำงานแบบ นี้ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ ผู้พัฒนาโปรแกรมเพราะไม่ต้องเขียน โปรแกรมที่ซ้ำซ้อน เพราะสามารถเลือก รูปแบบการวนซ้ำที่เหมาะสมก็สามารถเขียน โปรแกรมที่สั้นลง และทำงานได้มี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3 3 รูปแบบการทำงานแบบวน ซ้ำ รูปแบบการวนซ้ำมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน - คำสั่ง For…Next 2. การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน - คำสั่ง Do…Loop Until - คำสั่ง Do While…Loop - คำสั่ง Do Until….Loop - คำสั่ง Do… Loop While - คำสั่ง While…Wend

4 4 การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ แน่นอน คำสั่ง For…Next เป็นคำสั่งที่วนซ้ำที่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้น และค่าสิ้นสุดการทำซ้ำได้ตามที่ผู้เขียน โปรแกรมต้องการ ซึ่งในการปฏิบัติจะมีตัว แปรที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับนับค่าจำนวนรอบ โดยตัวนับรอบจะเริ่มต้นด้วยค่าเริ่มต้นที่ ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดและจะเพิ่มค่าขึ้น เรื่อย ๆ ในแต่ละรอบที่คำสั่ง Next จนกว่าจะ ถึงค่าสุดท้ายที่กำหนดก็จะหยุดปฏิบัติการ และออกจากการวนซ้ำ ในการเพิ่มค่านั้นโดย ปกติจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 แต่ถ้าต้องการเพิ่มค่า ครั้งละมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ก็สามารถ กำหนดได้เช่นเดียวกัน

5 5 รูปแบบคำสั่ง For…Next For ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย [ Step เพิ่ม / ลดค่าตัวแปร ] คำสั่ง.... Next ค่าตัวแปร For i = 0 To 100 Step 2 คำสั่ง.... Next i

6 6 Flow-Chart for loop Statement ;.... end

7 7 ตัวอย่างงาน Private Sub Form_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 20 Print i ; Next i End Sub แสดงตัวเลข 1 ถึง 20

8 8 Do…Loop Statement Do while ( เงื่อนไข ) Statement : Loop Do Until ( เงื่อนไข ) Statement : Loop

9 9 Do…Loop Statement ( ต่อ ) Do Statement : Loop while ( เงื่อนไข ) Do Statement : Loop Until ( เงื่อนไข )

10 10 Flow-Chart (Do While) condition TrueFalse Statement ;........ end

11 11 Flow-Chart (Do…Until) Statement ;.... condition FalseTrue

12 12 ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do While (i <= 20) Print i i = i + 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do Print i i = i + 1 Loop Until (i > 20) End Sub

13 13 ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do While (i >= 1) Print i i = i - 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do Print i i = i - 1 Loop Until (i = 0) End Sub

14 14 While…Wend Statement While ( เงื่อนไข ) statements : Wend

15 15 ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 While i > 0 Print i i = i - 1 Wend End Sub


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 7 Iteration Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google