งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 7 Iteration Statement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 7 Iteration Statement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 7 Iteration Statement
SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

2 การทำงานแบบวนซ้ำ : Iteration
คำสั่งที่ทำงานแบบวนซ้ำ (Interation) คือ การทำงานที่ทำคำสั่งเดิมซ้ำ ๆ จนกระทั่งได้เงื่อนไขตามที่ต้องการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบวนรอบ (Loop) การทำงานแบบนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้พัฒนาโปรแกรมเพราะไม่ต้องเขียนโปรแกรมที่ซ้ำซ้อน เพราะสามารถเลือกรูปแบบการวนซ้ำที่เหมาะสมก็สามารถเขียนโปรแกรมที่สั้นลง และทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

3 รูปแบบการทำงานแบบวนซ้ำ
รูปแบบการวนซ้ำมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน - คำสั่ง For…Next 2. การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน - คำสั่ง Do…Loop Until - คำสั่ง Do While…Loop - คำสั่ง Do Until….Loop - คำสั่ง Do… Loop While - คำสั่ง While…Wend

4 การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน
คำสั่ง For…Next เป็นคำสั่งที่วนซ้ำที่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้น และค่าสิ้นสุดการทำซ้ำได้ตามที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการ ซึ่งในการปฏิบัติจะมีตัวแปรที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับนับค่าจำนวนรอบ โดยตัวนับรอบจะเริ่มต้นด้วยค่าเริ่มต้นที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดและจะเพิ่มค่าขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละรอบที่คำสั่ง Next จนกว่าจะถึงค่าสุดท้ายที่กำหนดก็จะหยุดปฏิบัติการและออกจากการวนซ้ำ ในการเพิ่มค่านั้นโดยปกติจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 แต่ถ้าต้องการเพิ่มค่าครั้งละมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกัน

5 รูปแบบคำสั่ง For…Next
For ตัวแปร = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย [ Step เพิ่ม/ลดค่าตัวแปร ] คำสั่ง .... Next ค่าตัวแปร For i = 0 To 100 Step 2 คำสั่ง .... Next i

6 Flow-Chart for loop Statement ; . end

7 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 20 Print i ;
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer For i = 1 To 20 Print i ; Next i End Sub

8 Do Until (เงื่อนไข) Statement : Loop Do…Loop Statement
Do while (เงื่อนไข) Statement : Loop Do Until (เงื่อนไข) Statement : Loop

9 Do…Loop Statement (ต่อ)
: Loop while (เงื่อนไข) Do Statement : Loop Until (เงื่อนไข)

10 Flow-Chart (Do While) condition True False Statement ; . end

11 Flow-Chart (Do…Until)
Statement ; . condition False True

12 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do While (i <= 20)
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 1 ถึง 20 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do While (i <= 20) Print i i = i + 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 1 Do Print i i = i + 1 Loop Until (i > 20) End Sub

13 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do While (i >= 1)
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do While (i >= 1) Print i i = i - 1 Loop End Sub Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 Do Print i i = i - 1 Loop Until (i = 0) End Sub

14 While…Wend Statement While (เงื่อนไข) statements : Wend

15 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 While i > 0
ตัวอย่างงาน แสดงตัวเลข 10 ลงไปหา 1 Private Sub Form_Click() Dim i As Integer i = 10 While i > 0 Print i i = i - 1 Wend End Sub


ดาวน์โหลด ppt Chapter 7 Iteration Statement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google