งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ 1 รายวิชา การเขียนโปรแกรมบน WWW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ 1 รายวิชา การเขียนโปรแกรมบน WWW."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ 1 รายวิชา การเขียนโปรแกรมบน WWW

2 ชนิดของข้อมูล Byte Short Integer Long Single (Single – precision floating point ) Double (Double – precision floating point ) Decimal Boolean Char

3 String Date Object Structure (User defined Data Type) ชนิดของข้อมูล

4 ชนิดข้อมูล ตัวเลข  Byte เป็นชนิดข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม มีค่า 0 – 255 ใช้หน่วยความจำ 8 bit หรือ 1 byte เท่านั้น  Short เป็นชนิดข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม มีค่า -32,768 : 32,767 ใช้หน่วยความจำ 16 bit หรือ 2 byte เท่านั้น

5  Integer เป็นชนิดข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม มีค่า -2,147,483,648 : 2,147,483,647 ใช้หน่วยความจำ 32 bit หรือ 4 byte เท่านั้น  Long เป็นชนิดข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม มีค่า -9,223,372,036,854,775,808 : 9,223,372,036,854,775,807 ใช้หน่วยความจำ 64 bit หรือ 8 byte เท่านั้น ชนิดข้อมูล ตัวเลข

6  Single เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนจริง ( มีทศนิยม ได้ ) มีค่า -3.402823 E38 : -1.401298 E-45 สำหรับค่า ลบ มีค่า 1.401298 E-45 : 1.401298 E38 สำหรับค่าบวก ใช้หน่วยความจำ 32 bit หรือ 4 byte เท่านั้น  Double เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนจริง ( มีทศนิยม ได้ ) มีค่า -1.797693134862231E308 : - 4.94065645841247 สำหรับค่าลบ มีค่า 4.94065645841247 : 1.797693134862231E308 สำหรับค่าบวก ใช้หน่วยความจำ 64 bit หรือ 8 byte เท่านั้น ชนิดข้อมูล ตัวเลข

7  Decimal เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขที่สามารถเป็นได้ทั้ง จำนวนเต็มและตัวเลขทศนิยมที่มีความละเอียดสูง มาก มีค่า +/- 79,228,162,514,264,337,593,950,335 กรณีไม่ มีทศนิยม มีค่า +/- 7.9228162512264337593543950335 กรณีมีทศนิยม ใช้หน่วยความจำ 64 bit หรือ 8 byte เท่านั้น ชนิดข้อมูล ตัวเลข

8  Char เป็นชนิดข้อมูลประเภทอักขระ 1 ตัว ใช้หน่วยความจำ 2 Byte ( แบบ Unicode)  String เป็นชนิดข้อมูลประเภทอักขระหลายตัว สูงสุด ขนาด 2MB ค่าเริ่มต้นของ String จะเป็น Nothing เสมอ ใช้หน่วยความจำเท่ากับจำนวนตัวอักษรที่เก็บ ข้อมูลประเภท อักขระ

9  Date เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลประเภท วันที่ และ เวลา ใช้หน่วยความจำ 8 Byte ข้อมูลประเภท วันที่

10 ก่อนที่จะใช้งานตัวแปรใด ๆ จำเป็นจะต้องประกาศตัวแปร นั้น ๆ ก่อนเสมอ โดยตั้งชื่อและกำหนดชนิดของข้อมูลให้ เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อจองหน่วยความจำที่เหมาะสม ให้กับเรา โดยคำสั่งในการประกาศตัวแปรมีรูปแบบดังนี้ Dim Count as Integer Dim VatRate as Single Dim Price as Double = 2500.75 Dim CustName as String = “Prisana” การประกาศตัว แปร Dim ชื่อตัว แปร as ประเภทตัวแปร

11 กฎการตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ำกันในขอบเขตเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ำกับคีย์เวิร์ด เช่น คำว่า DIM, Integer เป็นต้น ชื่อต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักขระ A - Z หรือ a – z 11 การประกาศตัว แปร

12 Operator หมายถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งกับข้อมูลหรือตัวแปร หรือ นำหน้าข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมาดำเนินการ บางอย่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่ต้องการ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เป็นต้น โดยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arihematic Operator) ตัวดำเนินการกับข้อความ (String Manipulation Operator) ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) ตัวดำเนินการ (Operator)

13  ลบ -  บวก +  คูณ *  หาร /  หารเอาผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม \  หารเอาเศษ Mod  ยกกำลัง ^ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

14  + เชื่อมข้อมูลสตริงกับสตริงเข้าด้วยกัน  & เชื่อมข้อมูลสตริงกับตัวเลขเข้า ด้วยกัน ตัวดำเนินการทางข้อความ Dim MyName as String =“Tassanan ” Dim MyLastName as String = “Trinantharath” Label1.Text = “My name is : ” + MyName + MyLastName

15  AND T and T : T T and F : F F and T : F F and F : F  AND 1 and 1 : 1 1 and 0 : 0 0 and 1 : 0 0 and 0 : 0 ตัวดำเนินการทางตรรกะ

16  OR T or T : T T or F : T F or T : T F or F : F  OR 1 or 1 : 1 1 or 0 : 1 0 or 1 : 1 0 or 0 : 0 ตัวดำเนินการทางตรรกะ

17  XOR T XOR T : F T XOR F : T F XOR T : T F XOR F : F  XOR 1 XOR 1 : 0 1 XOR 0 : 1 0 XOR 1 : 1 0 XOR 0 : 0 ตัวดำเนินการทางตรรกะ

18

19 จงหาผลรวมของเลข 2 จำนวน โดยออกแบบ หน้าจอการทำงานดังนี้ ตัวอย่าง

20 ตัวอย่าง ชื่อ Control คุณสมบัติค่าที่กำหนด LabelText ตัวเลขจำนวนที่ 1 LabelText ตัวเลขจำนวนที่ 1 LabelText ผลรวมคือ LabelIDlblResult Text- TextBoxIDtxtNum1 Text TextBoxIDtxtNum2 Text ButtonIDbtnOK Text ตกลง ButtonIDbtnCancle Text ยกเลิก

21 ตัวอย่าง ให้เขียน Code ในปุ่ม ตกลง ดังนี้ Protected Sub btnOK_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOK.Click Dim num1, num2 As Integer num1 = txtNum1.Text num2 = txtNum2.Text lblResult.Text = num1 + num2 End Sub

22 ตัวอย่าง ให้เขียน Code ในปุ่ม ยกเลิก ดังนี้ Protected Sub btnCancle_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCancle.Click txtNum1.Text = "" txtNum2.Text = "" End Sub

23 จงเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยกิโลเมตรให้เป็น เมตร และเซนติเมตร โดยออกแบบหน้าจอการ ทำงานดังนี้ งาน 1

24 จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยออกแบบหน้าจอการทำงานดังนี้ งาน 2

25 จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาคํานวณคาลวงเวลา ให รับคาเงินเดือน 1 จํานวน และรับคาจํานวนชั่วโมง 1 จํานวน จากนั้นใหคํานวณหาคาลวงเวลาโดย พิจารณาจากเงินเดือน โดยกําหนดให 1 เดือน ทํางาน 30 วัน แตละวันทํางาน 8 ชั่วโมง งาน 3


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ 1 รายวิชา การเขียนโปรแกรมบน WWW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google