งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ
รายวิชา การเขียนโปรแกรมบน WWW

2 ชนิดของข้อมูล Byte Short Integer Long
Single (Single – precision floating point ) Double (Double – precision floating point ) Decimal Boolean Char

3 ชนิดของข้อมูล String Date Object Structure (User defined Data Type)

4 ชนิดข้อมูล ตัวเลข Byte Short เป็นชนิดข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม
มีค่า 0 – 255 ใช้หน่วยความจำ 8 bit หรือ 1 byte เท่านั้น Short มีค่า -32,768 : 32,767 ใช้หน่วยความจำ 16 bit หรือ 2 byte เท่านั้น

5 ชนิดข้อมูล ตัวเลข Integer Long เป็นชนิดข้อมูลประเภทจำนวนเต็ม
มีค่า -2,147,483,648 : 2,147,483,647 ใช้หน่วยความจำ 32 bit หรือ 4 byte เท่านั้น Long มีค่า -9,223,372,036,854,775,808 : 9,223,372,036,854,775,807 ใช้หน่วยความจำ 64 bit หรือ 8 byte เท่านั้น

6 ชนิดข้อมูล ตัวเลข Single Double
เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนจริง (มีทศนิยมได้) มีค่า E38 : E-45 สำหรับค่าลบ มีค่า E-45 : E38 สำหรับค่าบวก ใช้หน่วยความจำ 32 bit หรือ 4 byte เท่านั้น Double มีค่า E308 : สำหรับค่าลบ มีค่า : E308 สำหรับค่าบวก ใช้หน่วยความจำ 64 bit หรือ 8 byte เท่านั้น

7 ชนิดข้อมูล ตัวเลข Decimal
เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขที่สามารถเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มและตัวเลขทศนิยมที่มีความละเอียดสูงมาก มีค่า +/- 79,228,162,514,264,337,593,950,335 กรณีไม่มีทศนิยม มีค่า +/ กรณีมีทศนิยม ใช้หน่วยความจำ 64 bit หรือ 8 byte เท่านั้น

8 ข้อมูลประเภทอักขระ Char String เป็นชนิดข้อมูลประเภทอักขระ 1 ตัว
ใช้หน่วยความจำ 2 Byte (แบบ Unicode) String เป็นชนิดข้อมูลประเภทอักขระหลายตัว สูงสุดขนาด 2MB ค่าเริ่มต้นของ String จะเป็น Nothing เสมอ ใช้หน่วยความจำเท่ากับจำนวนตัวอักษรที่เก็บ

9 ข้อมูลประเภทวันที่ Date
เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลประเภท วันที่ และเวลา ใช้หน่วยความจำ 8 Byte

10 Dim ชื่อตัวแปร as ประเภทตัวแปร
การประกาศตัวแปร ก่อนที่จะใช้งานตัวแปรใด ๆ จำเป็นจะต้องประกาศตัวแปรนั้น ๆ ก่อนเสมอ โดยตั้งชื่อและกำหนดชนิดของข้อมูลให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อจองหน่วยความจำที่เหมาะสมให้กับเรา โดยคำสั่งในการประกาศตัวแปรมีรูปแบบดังนี้ Dim Count as Integer Dim VatRate as Single Dim Price as Double = Dim CustName as String = “Prisana” Dim ชื่อตัวแปร  as ประเภทตัวแปร 

11 การประกาศตัวแปร กฎการตั้งชื่อตัวแปร
ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ำกันในขอบเขตเดียวกัน  ชื่อต้องไม่ซ้ำกับคีย์เวิร์ด เช่น คำว่า DIM, Integer เป็นต้น  ชื่อต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักขระ A - Z หรือ a – z

12 ตัวดำเนินการ (Operator)
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arihematic Operator) ตัวดำเนินการกับข้อความ (String Manipulation Operator) ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator)

13 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ลบ - บวก + คูณ * หาร / หารเอาผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม \ หารเอาเศษ Mod ยกกำลัง ^

14 ตัวดำเนินการทางข้อความ
+ เชื่อมข้อมูลสตริงกับสตริงเข้าด้วยกัน & เชื่อมข้อมูลสตริงกับตัวเลขเข้าด้วยกัน Dim MyName as String =“Tassanan ” Dim MyLastName as String = “Trinantharath” Label1.Text = “My name is : ” + MyName + MyLastName

15 ตัวดำเนินการทางตรรกะ
AND T and T : T T and F : F F and T : F F and F : F AND 1 and 1 : 1 1 and 0 : 0 0 and 1 : 0 0 and 0 : 0

16 ตัวดำเนินการทางตรรกะ
OR T or T : T T or F : T F or T : T F or F : F OR 1 or 1 : 1 1 or 0 : 1 0 or 1 : 1 0 or 0 : 0

17 ตัวดำเนินการทางตรรกะ
XOR T XOR T : F T XOR F : T F XOR T : T F XOR F : F XOR 1 XOR 1 : 0 1 XOR 0 : 1 0 XOR 1 : 1 0 XOR 0 : 0

18

19 ตัวอย่าง จงหาผลรวมของเลข 2 จำนวน โดยออกแบบหน้าจอการทำงานดังนี้

20 ตัวอย่าง ชื่อ Control คุณสมบัติ ค่าที่กำหนด Label Text
ตัวเลขจำนวนที่ 1 ผลรวมคือ ID lblResult - TextBox txtNum1 txtNum2 Button btnOK ตกลง btnCancle ยกเลิก ตัวอย่าง

21 ตัวอย่าง ให้เขียน Code ในปุ่ม ตกลง ดังนี้
Protected Sub btnOK_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOK.Click Dim num1, num2 As Integer num1 = txtNum1.Text num2 = txtNum2.Text lblResult.Text = num1 + num2 End Sub

22 ตัวอย่าง ให้เขียน Code ในปุ่ม ยกเลิก ดังนี้
Protected Sub btnCancle_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCancle.Click txtNum1.Text = "" txtNum2.Text = "" End Sub

23 งาน 1 จงเขียนโปรแกรมแปลงหน่วยกิโลเมตรให้เป็นเมตร และเซนติเมตร โดยออกแบบหน้าจอการทำงานดังนี้

24 งาน 2 จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยออกแบบหน้าจอการทำงานดังนี้

25 งาน 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาคํานวณคาลวงเวลา ใหรับคาเงินเดือน 1 จํานวน และรับคาจํานวนชั่วโมง 1 จํานวน จากนั้นใหคํานวณหาคาลวงเวลาโดยพิจารณาจากเงินเดือน โดยกําหนดให 1 เดือนทํางาน 30 วัน แตละวันทํางาน 8 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ชนิดของข้อมูลและตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google