งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Chapter 6 Decision Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Chapter 6 Decision Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Chapter 6 Decision Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology http://computer.pcru.ac.th/KuBo/

2 2 การตัดสินใจในการเขียน โปรแกรม คำสั่งแบบมีเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 2 คำสั่ง 1. IF Statement แบ่งเป็น 3 ลักษณะ - IF…Then… - IF…Then….Else… - IF… Then…Else… ซ้อนกัน หลายชั้น 2. Select Statement

3 3 คำสั่ง IF…Then ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่สั่งให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดสินใจเลือก เงื่อนไขที่เป็นจริง แล้วให้ปฏิบัติตาม คำสั่งที่ต้องการ โดยมีทางเลือก 1 ทาง เท่านั้น รูปแบบ If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1

4 4 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then หากใส่ค่า x เป็น 0 แล้วกดปุ่มทดสอบ จะแสดง ข้อความว่า Hello และ Bye หากใส่ค่า อื่น จะแสดงคำว่า Bye Start x x = 0 End Bye Hello y n

5 5 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() If Text1.Text = 0 Then Text2.Text = "Hello" Text3.Text = " Bye“ End Sub Code ปุ่มทดสอบ Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear หากใส่ค่า x เป็น 0 แล้วกดปุ่มทดสอบ จะแสดง ข้อความว่า Hello และ Bye หากใส่ค่า อื่น จะแสดงคำว่า Bye

6 6 คำสั่ง If…Then…Else Statement เป็นคำสั่งที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วมี ทางเลือก 2 ทางเลือก โดยการพิจารณา จากเงื่อนไขที่ได้ รูปแบบ If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Else คำสั่ง 2 End If

7 7 Flow-Chart : If…Then…Else Statement condition Statement ; TrueFalse

8 8 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else หากใส่ค่า x เป็น 0 แล้วกดปุ่มทดสอบ จะแสดง ข้อความว่า Equal zero และ Bye หากใส่ค่า อื่น จะแสดงคำว่า Not Equal Zero และ Bye Start x x = 0 End Bye Equal zero y n Not Equal zero

9 9 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() If Text1.Text = 0 Then Text2.Text = "Equal zero" Else Text2.Text = "Not Equal zero" End If Text3.Text = " Bye" End Sub Code ปุ่มทดสอบ Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear

10 10 คำสั่ง IF…Then…Else… ซ้อนกันหลายชั้น คำสั่ง IF ซ้อนกันจะเกิดขึ้นเมื่อทางเลือกนั้นมี มากกว่า 2 ทางเลือก If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 2 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 3 Else คำสั่ง 4 ( คำสั่งที่ไม่ตรงเงื่อนไขใดเลย ) End if

11 11 Flow-Chart : IF…Then…Else… ซ้อน กันหลายชั้น

12 12 เปรียบเทียบระหว่าง 2 ทางเลือก และ มากกว่า 2 ทางเลือก If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Else คำสั่ง 2 End If If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 2 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 3 Else คำสั่ง 4 End if

13 13 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else ซ้อนกันหลายชั้น ป้อนตัวเลข 1 จำนวน เมื่อกดปุ่ม ทดสอบ หากตัวเลขนั้นมากกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า More than Zero หากตัวเลขนั้นน้อยกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า Less than Zero หากตัวเลขนั้นมีค่าเป็น 0 ให้แสดงข้อความว่า Equal Zero หลังจากนั้นให้แสดงคำ ว่า Bye Start x x > 0 Equal zero y n More than Zero x < 0 Less than Zero Bye End y n

14 14 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else หลายชั้น ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() If Text1.Text > 0 Then Text2.Text = "More Than Zero" ElseIf Text1.Text < 0 Then Text2.Text = "Less Than Zero" Else Text2.Text = "Equal Zero" End If Text3.Text = "Bye" End Sub Code ปุ่มตรวจสอบค่า Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear Private Sub Command3_Click() End End Sub Code ปุ่ม Close

15 15 คำสั่ง Select Case เป็นคำสั่งที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบ เงื่อนไขและมีทางเลือกให้ทำมากกว่า 2 ทางเลือก นิยมใช้ในกรณีที่เงื่อนไขการ ตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวแปรเพียงตัวเดียว คำสั่ง Select Case มีลักษณะการ ทำงานคล้ายกับคำสั่ง If…Then…Else แบบซ้อนกันหลายชั้น คือ มีการตัดสินใจ ในการทงานมากกว่า 2 ทางเลือก แต่จะ มีโครสร้างซับซ้อนน้อยกว่าคำสั่งแบบ If…Then…Else แบบซ้อนกันหลายชั้น

16 16 รูปแบบ คำสั่ง Select Case Select Case ชื่อตัวแปรที่ตรวจสอบเงื่อนไข Case เงื่อนไข 1 หรือ ค่าคงที่ 1 คำสั่ง 1 Case เงื่อนไข 2 หรือ ค่าคงที่ 2 คำสั่ง 2 Case เงื่อนไข 3 หรือ ค่าคงที่ 3 คำสั่ง 3 Case เงื่อนไข n หรือ ค่าคงที่ n คำสั่ง n Case Else คำสั่ง...( คำสั่งที่ไม่ตรงกับ case ใด ๆ เลย ) End Select

17 17 Flow-Chart : Select Case condition value1 … value2 value n else S ;Statement ; S ;Statement ;

18 18 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Select Case ป้อนตัวเลข 1 จำนวน เมื่อกดปุ่ม ทดสอบ หากตัวเลขนั้นมากกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า More than Zero หากตัวเลขนั้นน้อยกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า Less than Zero หากตัวเลขนั้นมีค่าเป็น 0 ให้แสดงข้อความว่า Equal Zero หลังจากนั้นให้แสดงคำ ว่า Bye Start x x Equal zero More than ZeroLess than Zero Bye End < 0else> 0

19 19 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Select Case ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() Select Case Text1.Text Case Is > 0 Text2.Text = "More Than Zero" Case Is < 0 Text2.Text = "Less Than Zero" Case Else Text2.Text = "Equal Zero" End Select Text3.Text = "Bye" End Sub Code ปุ่มตรวจสอบค่า Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear Private Sub Command3_Click() End End Sub Code ปุ่ม Close


ดาวน์โหลด ppt 1 Chapter 6 Decision Statement SUCHADA PUNNOI Dept. of Computer Science & Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google