งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO SCCS031 Principle of Computer Programming Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology suchada/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO SCCS031 Principle of Computer Programming Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology suchada/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO SCCS031 Principle of Computer Programming Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology http://computer.pcru.ac.th/ suchada/ Decision Algorithm 1 04040404

2  Download Documents  http://computer.pcru.ac.th/suchada/SCCS031_Algo.php http://computer.pcru.ac.th/suchada/SCCS031_Algo.php  FAQ  http://computer.pcru.ac.th/suchada/com_title/show_forum.php http://computer.pcru.ac.th/suchada/com_title/show_forum.php  Contact ME  Office : Internet LAB Floor 1 LC Building  Website : http://computer.pcru.ac.th/suchada/http://computer.pcru.ac.th/suchada/  Phone : 056 - 717100 ต่อ 4503  E-Mail : suchada@pcru.ac.th 2

3 อัลกอริทึมแบบ เงื่อนไข การทำงานจะมีลักษณะเงื่อนไขให้ ตัดสินใจ โดยเป็นทางเลือก สองทาง  คำสั่งแบบมีเงื่อนไข แบ่งออกเป็น 2 คำสั่ง 1. IF Statement แบ่งเป็น 3 ลักษณะ - IF…Then… - IF…Then….Else… - IF… Then…Else… ซ้อนกันหลายชั้น 2. Select Statement 3

4 คำสั่ง IF…Then  ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่สั่งให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ตัดสินใจเลือกเงื่อนไขที่เป็น จริง แล้วให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ต้องการ โดยมีทางเลือก 1 ทางเท่านั้น  รูปแบบ If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1

5 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then  หากใส่ค่า x เป็น 0 แล้วกดปุ่มทดสอบ จะ แสดงข้อความว่า Hello และ Bye  หากใส่ค่า อื่น จะแสดงคำว่า Bye Start x x = 0 End Bye Hello y n

6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then  ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() If Text1.Text = 0 Then Text2.Text = "Hello" Text3.Text = " Bye“ End Sub Code ปุ่มทดสอบ Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear หากใส่ค่า x เป็น 0 แล้วกดปุ่มทดสอบ จะแสดง ข้อความว่า Hello และ Bye หากใส่ค่า อื่น จะแสดงคำว่า Bye

7 คำสั่ง If…Then…Else Statement  เป็นคำสั่งที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วมี ทางเลือก 2 ทางเลือก โดยการพิจารณา จากเงื่อนไขที่ได้  รูปแบบ If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Else คำสั่ง 2 End If

8 Flow-Chart : If…Then…Else Statement condition Statement ; TrueFalse

9 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else  หากใส่ค่า x เป็น 0 แล้วกดปุ่มทดสอบ จะ แสดงข้อความว่า Equal zero และ Bye  หากใส่ค่า อื่น จะแสดงคำว่า Not Equal Zero และ Bye Start x x = 0 End Bye Equal zero y n Not Equal zero

10 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else  ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() If Text1.Text = 0 Then Text2.Text = "Equal zero" Else Text2.Text = "Not Equal zero" End If Text3.Text = " Bye" End Sub Code ปุ่มทดสอบ Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear Text1.Text Text2.Text Text3.Text

11 คำสั่ง IF…Then…Else… ซ้อนกันหลายชั้น  คำสั่ง IF ซ้อนกันจะเกิดขึ้นเมื่อทางเลือกนั้นมีมากกว่า 2 ทางเลือก If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 2 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 3 Else คำสั่ง 4 ( คำสั่งที่ไม่ตรงเงื่อนไขใดเลย ) End if

12 Flow-Chart : IF…Then…Else… ซ้อนกัน หลายชั้น

13 เปรียบเทียบระหว่าง 2 ทางเลือก และ มากกว่า 2 ทางเลือก If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Else คำสั่ง 2 End If If เงื่อนไข Then คำสั่ง 1 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 2 Elseif เงื่อนไข Then คำสั่ง 3 Else คำสั่ง 4 End if

14 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else ซ้อนกันหลายชั้น  ป้อนตัวเลข 1 จำนวน เมื่อกดปุ่ม ทดสอบ  หากตัวเลขนั้นมากกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า More than Zero  หากตัวเลขนั้นน้อยกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า Less than Zero  หากตัวเลขนั้นมีค่าเป็น 0 ให้แสดงข้อความว่า Equal Zero  หลังจากนั้นให้แสดงคำ ว่า Bye Start x x > 0 Equal zero y n More than Zero x < 0 Less than Zero Bye End y n

15 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง If..Then..Else หลายชั้น  ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() If Text1.Text > 0 Then Text2.Text = "More Than Zero" ElseIf Text1.Text < 0 Then Text2.Text = "Less Than Zero" Else Text2.Text = "Equal Zero" End If Text3.Text = "Bye" End Sub Code ปุ่มตรวจสอบค่า Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear Private Sub Command3_Click() End End Sub Code ปุ่ม Close Text1.Text

16 คำสั่ง Select Case  เป็นคำสั่งที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบ เงื่อนไขและมีทางเลือกให้ทำมากกว่า 2 ทางเลือก นิยมใช้ในกรณีที่เงื่อนไขการ ตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวแปรเพียงตัวเดียว คำสั่ง Select Case มีลักษณะการ ทำงานคล้ายกับคำสั่ง If…Then…Else แบบซ้อนกันหลายชั้น คือ มีการตัดสินใจ ในการทำงานมากกว่า 2 ทางเลือก แต่ จะมีโครสร้างซับซ้อนน้อยกว่าคำสั่งแบบ If…Then…Else แบบซ้อนกันหลายชั้น

17 รูปแบบ คำสั่ง Select Case Select Case ชื่อตัวแปรที่ตรวจสอบเงื่อนไข Case เงื่อนไข 1 หรือ ค่าคงที่ 1 คำสั่ง 1 Case เงื่อนไข 2 หรือ ค่าคงที่ 2 คำสั่ง 2 Case เงื่อนไข 3 หรือ ค่าคงที่ 3 คำสั่ง 3 Case เงื่อนไข n หรือ ค่าคงที่ n คำสั่ง n Case Else คำสั่ง...( คำสั่งที่ไม่ตรงกับ case ใด ๆ เลย ) End Select

18 Flow-Chart : Select Case condition value1 … value2 value n else S ;Statemen t ; S ;Statemen t ;

19 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Select Case  ป้อนตัวเลข 1 จำนวน เมื่อกดปุ่ม ทดสอบ  หากตัวเลขนั้นมากกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า More than Zero  หากตัวเลขนั้นน้อยกว่า 0 ให้แสดงข้อความว่า Less than Zero  หากตัวเลขนั้นมีค่าเป็น 0 ให้แสดงข้อความว่า Equal Zero  หลังจากนั้นให้แสดงคำ ว่า Bye Start x x Equal zero More than Zero Less than Zero Bye End < 0 else > 0

20 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Select Case  ให้สร้างหน้าฟอร์ม ดังนี้ Private Sub Command1_Click() Select Case Text1.Text Case Is > 0 Text2.Text = "More Than Zero" Case Is < 0 Text2.Text = "Less Than Zero" Case Else Text2.Text = "Equal Zero" End Select Text3.Text = "Bye" End Sub Code ปุ่มตรวจสอบค่า Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub Code ปุ่ม Clear Private Sub Command3_Click() End End Sub Code ปุ่ม Close Text1.Text Text2.TextText3.Text

21 การตรวจสอบเกรด Text1.Text Text2.Text

22 Private Sub Command1_Click() Dim score As Integer Dim grade As String score = Val(Text2.Text) ตัวอย่างงาน

23 Select Case score Case Is >= 80: grade = "A" Case Is >= 70: grade = "B" Case Is >= 60: grade = "C" Case Is >= 50: grade = "D" Case Else: grade = "F" End Select Label3.Caption = Text1.Text & " your grade is " & grade End Sub

24 LOGO 24


ดาวน์โหลด ppt LOGO SCCS031 Principle of Computer Programming Thinaphan Nithiyuwith Program of Computer Science & Information Technology suchada/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google