งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 Urgent Issues CPI 6.5% 24.5% 12.5% Target EXPORT TARGET Target

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 Urgent Issues CPI 6.5% 24.5% 12.5% Target EXPORT TARGET Target"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2 Urgent Issues CPI 6.5% 24.5% 12.5% Target EXPORT TARGET Target
AVG Aug 08 Target 12.5% 24.5% 1 CPI Target % Sep 08 6.0% 0.2% -3.0% M/M Aug 08 Y/Y 6.4% AVG 6.5% 2 1

2 มูลค่าการค้าของไทย รายการ 2550 ม.ค.-ส.ค. 2551 ม.ค.-ส.ค. % +/- % +/-
มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ รายการ 2550 ม.ค.-ส.ค. 2551 ม.ค.-ส.ค. % +/- % +/- 2551 มูลค่าการค้า 292,054 187,261 242,991 12.9 29.76 ส่งออก 152,095 96,460 120,058 17.2 24.46 นำเข้า 139,959 90,801 122,933 8.7 35.39 ดุลการค้า 12,136 5,652 -2,876 1,180 - 2

3 การส่งออก-นำเข้าของไทย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 2535 2538 2540 2545 2549 2550 การส่งออก รวม (ล้านเหรียญสหรัฐ) 32,609.1 56,725.3 58,329.4 68,156.3 129,720.4 152,095.2 สินค้าเกษตร 6,713.0 9,189.4 8,162.7 7,117.8 13,131.2 15,167.6 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 3,245.5 4,617.3 4,943.3 5,098.9 7,970.2 9,489.5 สินค้าอุตสาหกรรม 21,839.7 41,858.3 42,154.9 51,901.2 100,068.1 118,789.9 สินค้าพลังงาน 470.6 576.1 1,594.7 2,009.8 6,894.1 7,510.9 อื่นๆ (บริการ) 340.3 484.2 1,473.7 2,028.6 1,655.6 1,137.4 การนำเข้า 40,615.8 70,718.0 63,180.8 64,240.3 128,772.3 139,958.9 สินค้าเชื้อเพลิง 3,323.6 4,771.4 5,782.6 7,434.6 25,328.1 25,879.5 สินค้าทุน 12,905.8 24,435.7 22,353.8 19,283.0 36,425.5 36,713.4 สินค้าวัตถุดิบ 18,039.1 30,489.9 26,609.9 29,526.7 52,287.1 60,028.2 สินค้าอุปโภคบริโภค 2,864.4 4,727.8 4,680.5 5,141.8 9,437.1 11,759.4 สินค้ายานพาหนะ 2,501.3 5,296.2 2,567.7 2,316.4 3,923.6 4,405.0 สินค้าอื่น ๆ 981.6 987.8 1,186.4 537.7 1371 1,173.6 3 3

4 มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ)
ตลาดส่งออกของไทย ประเทศ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550 อัตราการขยายตัว (%) 2551(ม.ค.-ส.ค.) สหรัฐอเมริกา 19,194 -1.31 8.23 ญี่ปุ่น 17,977 9.71 16.05 จีน 14,821 26.38 24.69 มาเลเซีย 7,788 17.76 40.56 สิงค์โปร์ 9,535 14.10 22.20 ฮ่องกง 8,580 19.73 35.56 ออสเตรเลีย 5,720 31.52 42.00 อินโดนีเซีย 4,751 43.41 43.16 เวียดนาม 3,799 23.57 58.41 เนเธอร์แลนด์ 3,798 17.32 13.89 สหราชอาณาจักร 3,550 4.43 8.77 ฟิลิปปินส์ 2,897 12.68 29.25 เกาหลีใต้ 2,964 11.06 26.23 อินเดีย 2,662 47.08 23.22 เยอรมนี 2,872 23.46 12.51 อื่น ๆ 41,179 23.79 20.54 รวม 152,095 17.25 24.46 4

5 สินค้าส่งออกของไทย สินค้า มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550
อัตราการขยายตัว (%) 2551(ม.ค.-ส.ค.) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 17,299 16.34 15.25 รถยนต์ อุปกรณ์ 12,036 26.37 22.88 น้ำมันสำเร็จรูป 4,097 12.28 166.90 อัญมณีและเครื่องประดับ 5,382 46.71 96.48 ข้าว 3,467 34.24 35.16 ยางพารา 5,640 4.51 142.49 แผงวงจรไฟฟ้า 8,053 14.55 -17.30 เม็ดพลาสติก 5,212 15.87 22.94 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 4,570 29.52 13.13 ผลิตภัณฑ์ยาง 3,652 18.51 30.47 เคมีภัณฑ์ 3,920 14.15 18.70 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 4,339 63.42 12.76 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 3,189 39.41 8.66 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3,165 6.43 29.16 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3,668 45.92 3.53 อื่น ๆ 64,403 10.99 17.79 รวม 152,095 17.25 24.46 5

6 แหล่งนำเข้าของไทย ประเทศ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550
อัตราการขยายตัว (%) 2551(ม.ค.-ส.ค.) ญี่ปุ่น 28,381 10.57 22.95 จีน 16,224 19.27 31.60 สหรัฐอเมริกา 9,494 -.98 24.27 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6,836 -3.96 61.26 มาเลเซีย 8,617 1.65 24.64 ซาอุดิอาราเบีย 4,575 8.85 106.44 สิงค์โปร์ 6,281 10.63 20.76 เกาหลีใต้ 5,286 3.12 32.01 ไต้หวัน 5,734 12.46 10.24 อินโดนีเซีย 3,986 16.03 50.01 ออสเตรเลีย 3,800 11.44 34.43 เยอรมนี 3,918 19.60 25.18 โอมาน 2,594 -5.04 31.07 กาตาร์ 2,027 32.60 83.57 พม่า 2,301 -.85 38.89 อื่น ๆ 29,902 8.70 58.19 รวม 139,959 8.69 35.38 6

7 สินค้านำเข้าของไทย สินค้า มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 2550
อัตราการขยายตัว (%) 2551(ม.ค.-ส.ค.) น้ำมันดิบ 20,408 1.46 68.53 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 12,172 7.57 20.47 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 8,575 15.69 56.38 เคมีภัณฑ์ 10,021 13.51 35.75 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 9,503 1.17 20.79 แผงวงจรไฟฟ้า 9,823 13.84 0.35 สินแร่โลหะอื่น ๆ 7,130 17.24 21.31 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 7,520 -1.01 10.26 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 4,117 5.82 78.47 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 2,848 23.87 62.65 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 3,337 8.66 28.80 ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช 1,739 38.13 94.51 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2,890 40.43 36.13 ผลิตภัณฑ์โลหะ 2,298 -8.74 43.29 ก๊าซธรรมชาติ 2,072 3.44 55.21 อื่น ๆ 35,509 9.91 25.50 รวม 139,959 8.69 35.38 7

8 GDP Growth (at 1988 prices) 2007 2008 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 GDP 4.8 1.0 1.4
2007 2008 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  GDP 4.8 1.0 1.4 1.5 1.7 1.3 0.7 เกษตร 4.1 2.9 2.8 -2.8 0.3 3.3 5.4 อุตสาหกรรม 5.7 0.8 2.1 3.2 2.5 0.2 ก่อสร้าง 2.2 0.1 1.6 0.4 2.4 -3.2 -3.5 บริการและอื่นๆ 4.3 0.9 1.9 0.5 สัดส่วนมูลค่าการส่งออก/GDP ปี 2007 GDP Growth (at market price) หน่วย: ล้านบาท อื่นๆ ส่งออก 8 ที่มา : สศช.

9 มูลค่าการส่งออกของไทย
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หมายเหตุ 1) ปี (ม.ค.-ส.ค.) ส่งออก 120,057 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น % 2) เป้าหมายการส่งออกปี = 171,107 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น % 9

10 โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย
มูลค่าส่งออกรวม 5,241,963 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรวม 299, ล้านบาท 10

11 โครงสร้างตลาดส่งออกของไทย
สหรัฐอเมริกา อาเซียน % อื่น ๆ % 22.43 % อื่น ๆ % จีน 1.19 % สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป 12.81 % อาเซียน % 20.51 % จีน 9.75% สหรัฐอเมริกา 12.62 % ญี่ปุ่น % ญี่ปุ่น % มูลค่าส่งออกรวม 824,643 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรวม 5,241,963 ล้านบาท 11

12 โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย
มูลค่านำเข้ารวม 334,209 ล้านบาท มูลค่านำเข้ารวม 4,870, ล้านบาท 12

13 โครงสร้างแหล่งสินค้านำเข้าของไทย
จีน 2.99 % สหรัฐอเมริกา 6.78% สหรัฐอเมริกา 11.74 % สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น % 8.28% ญี่ปุ่น % อาเซียน % จีน % อาเซียน % สหภาพยุโรป % มูลค่านำเข้ารวม 1,033,244 ล้านบาท มูลค่านำเข้ารวม 4,870,186 ล้านบาท 13

14 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่าง ๆ
เดือนสิงหาคม 2551 (Y/Y) ประเทศ มีค เมย. พ.ค. มิย. กค. สค. จีน 8.3 8.5 7.7 7.1 6.3 4.9 สหรัฐอเมริกา 4.0 3.9 4.2 5.0 5.6 5.4 ไทย 5.3 6.2 7.6 8.9 9.2 6.4 สิงคโปร์ 6.7 7.5 6.5 มาเลเซีย 2.6 3.0 3.8 อินโดนีเซีย 8.2 9.0 10.4 11.0 11.9 อินเดีย 7.4 11.5 12.0 12.4 ฟิลิปปินส์ 9.6 11.4 12.2 12.5 เวียดนาม 19.4 21.4 25.2 26.8 27.0 28.3 14

15 Top 20 most attractive economies for the location of FDI
Source: UNCTAD, World Investment Prospects Survey 110 100 90 80 70 Thailand = 11th 60 50 40 30 20 10 จากรายงานของอังค์ถัด ซึ่งได้ทำการสำรวจแนวโน้มการลงทุนโลกในช่วงปี 2007 – 2009 โดยสอบถามบรรษัทข้ามชาติที่ไม่ได้อยู่ในสาขาการเงินจำนวน 1500 ราย ซึ่งได้มาจากการสุ่มเลือกจากบรรษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุด 5000 อันดับแรกของโลก และมีบรรษัทที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 191 ราย พบว่า ไทย เป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 4 ของเอเชีย รองจากจีน อินเดีย และเวียดนาม US China India Russia Brazil UK Mexico Poland France Japan Australia Malaysia Italy Canada Vietnam Germany Indonesia Thailand Singapore Ukraine 15 Source: UNCTAD, World Investment Prospects Survey

16 World Competitiveness 2008
โดย IMD ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี 2008 อยู่อันดับที่ 27 จากการจัดอันดับรวม 55 ประเทศ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม (Economic Performance) 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) 4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) IMD– Institute of management development 16

17 Asia Competitiveness Scoreboard 2008
Source: IMD 17

18 Asia Competitiveness Scoreboard 2008
อันดับ Economic Performance อันดับ Government Efficiency 18 Source: IMD

19 Asia Competitiveness Scoreboard 2008
อันดับ Business Efficiency อันดับ Infrastructure 19 Source: IMD

20 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)
ร้อยละ ที่มา : NESDB และ IMF

21 Non-food Commodity Price
Gold, Aluminium crude oil

22 food Commodity Price Corn , rice Sugar 11


ดาวน์โหลด ppt 1 2 Urgent Issues CPI 6.5% 24.5% 12.5% Target EXPORT TARGET Target

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google