งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๖ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS DATA ANALYSIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๖ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS DATA ANALYSIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๖ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS DATA ANALYSIS)

2 ๖. ๑ บทนำ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เป็นหลักที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แตกต่างจาก โปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดทำแผนที่เพียง อย่างเดียว หรือจัดทำฐานข้อมูลเพียงอย่าง เดียว ซึ่งในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้น จะใช้รายละเอียดข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลเชิง พื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิง บรรยาย (Non-spatial data) มาใช้ในการ วิเคราะห์

3 ๖. ๒ รูปแบบของการวิเคราะห์ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ๖. ๒. ๒ การวิเคราะห์ด้วย GIS และการ วิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิม ๖. ๒. ๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ ระบบสารสนเทศอื่นๆ

4 ๖. ๓ รูปแบบการวิเคราะห์ด้านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมกับ ข้อมูลเชิงคุณลักษณะได้ ทำให้การ วิเคราะห์ที่ต้องการจึงมีความซับซ้อน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งานได้หลายๆ อย่าง เช่น

5 การสอบถามข้อมูลการหาที่ตั้ง (Location) สอบถามข้อมูลโดยการตั้งเงื่อนไข (Condition) การสอบถามข้อมูลถึงแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลง (Trends) การสอบถามข้อมูลรูปแบบการ เปลี่ยนแปลง (Patterns) การสอบถามข้อมูลด้วยการสร้าง แบบจำลอง (Modeling)

6 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจจะ แบ่งรูปแบบหลักในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ 3 รูปแบบคือ ก ) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Analysis of Spatial Data ) ข ) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (Analysis of Attribute Data) ค ) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Integrated analyses of spatial and attribute data)

7 ๖. ๓. ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Analysis of the Spatial Data) ก ) การแปลงระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Transformation or Projection) รูปที่ 6.1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงพิกัดจากระบบ Geographic มาเป็น UTM

8 ข ) การต่อแผนที่ (Mosaic) หรือการเทียบขอบ (Edge- matching) รูปที่ 6.2 รูปแบบการต่อแผนที่โดยใช้โปรแกรมช่วย

9 ค ) คำนวณพื้นที่, เส้นรอบวง และระยะทาง การคำนวณพื้นที่ที่อยู่ในฐานข้อมูล และสามารถวัดพื้นที่เส้นรอบวง ความ ยาวเส้น และระยะทางของเส้นได้ โดย โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะคำนวณได้อัตโนมัติหลังการทำ Topology แล้ว หรือ อาจจะสอบถาม ผ่านโปรแกรมได้ โดยใช้เครื่องมือหรือ คำสั่งในโปรแกรมเพื่อบอกระยะทาง และพื้นที่ได้

10 ๖. ๓. ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง บรรยาย (Analysis of Non- Spatial Data) ในการประมวลผลข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ เราจะใช้การแก้ไข ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และ วิเคราะห์ผล ข้อมูลเชิงบรรยาย ซึ่ง กระบวนการนี้ดูคล้ายกับกระบวนการ วิเคราะห์ผลในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งอาศัย กระบวนการฐานข้อมูลและสถิติ

11 ก ) การแก้ไขข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Editing Function) รูปที่ 6.3 การแก้ไขและการเชื่อมความสัมพันธ์ตาราง

12 ข ) การสอบถามข้อมูลเชิง บรรยาย (Attribute Query Function) รูปที่ 6.4 การสอบถามข้อมูลโดยตั้งเงื่อนไข

13 ค ) กระบวนการทางสถิติ (Attribute Statistic Function) รูปที่ 6.5 คำนวณค่าสถิติของข้อมูลเชิงคุณลักษณะ

14 ๖. ๓. ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ร่วมกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Integrated Analysis of the Spatial and Non-Spatial Data) ก ) การเรียกค้นข้อมูล, การแบ่งกลุ่ม ข้อมูล และการวัด (Data retrieval, Classification and Measurement) 1) การเรียกค้นข้อมูล (Retrieval) 2) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Classification) 3) การวัด (Measurement)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๖ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS DATA ANALYSIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google