งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๒ องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (Components of Geographic Information Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๒ องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (Components of Geographic Information Systems)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๒ องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (Components of Geographic Information Systems)

2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยหลักการแล้วจะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบด้าน ซอฟท์แวร์ หน่วยงานหรือตัวบุคคล วิธีการ ปฏิบัติงาน และข้อมูล ในบทนี้จะเป็นการอธิบายการทำงานในระบบ GIS ในรูปแบบของ Computer Assisted Approach ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ

3 ๑ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องมือที่เป็น องค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ ตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, สายไฟ, ดิจิไทเซอร์ เป็นต้น ๒ ซอฟท์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ เช่น MS-DOS, MS-WINDOWS, Word เป็นต้น ๓ บุคลากร (Peopleware) คือ ผู้มีหน้าที่จัดการให้ องค์ประกอบทั้ง 4 อย่างข้างต้น ทำงานประสานกันจน ได้ผลลัพธ์ออกมา ๔ วิธีการปฏิบัติงาน (Methodology หรือ Procedure) คือ ขั้นตอนการทำงานซึ่งเราเป็นผู้ กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล ๕ ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเป็นสิ่ง ที่เราต้องป้อนให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเป็นผลลัพธ์ ออกมา เช่น ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น

4 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5 ระบบคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานโดยมี องค์ประกอบหลายอย่างมาทำงานประสานกัน เพื่อจัดการกับข้อมูลต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ออกมา ในรูปแบบที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้มานี้เรา เรียกว่า " สารสนเทศ " หรือ "information" เพราะการที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา ประมวลผลข้อมูล ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น จำต้องมีองค์ประกอบต่างๆ มาทำงานร่วมกัน

6 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มองเห็น และสัมผัสได้ เช่น คีย์บอร์ด, ตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์, จอภาพ, เม้าส์ เป็นต้น เราสามารถ แบ่งตามหน้าที่และการใช้งานได้

7 องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์

8 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรม (program) คือ ชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องการ ซอฟต์แวร์จะทำ หน้าที่จัดการ, ควบคุมการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เปิดเครื่องจนกระทั่งปิดเครื่อง เลยทีเดียว

9 ขอแนะนำคือ จากความรู้เบื้องต้นในการเลือกเครื่องมือ Hardware และ Software แล้ว ถ้าเลือกใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ควรเป็นระดับ Pentium II ขึ้นไป และมี ความเร็ว 800 MHz มีส่วนหน่วยความจำหลัก (RAM) สัก 128 MB เป็นอย่างน้อย มีหน่วยความจำสำรอง HardDisk ขนาดความจุ 10 GB เป็นอย่างน้อย และควร มีอุปกรณ์สำรองข้อมูล CD-ReWritable และ โปรแกรม ระบบ (Operating System) ควรจะเป็น Windows XP ครับ เพื่อความสมบูรณ์ของการทำงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพราะง่ายต่อผู้ใช้ที่ไม่มีความ คล่องตัวในการดูแลระบบมากนัก พูดง่ายๆ ก็คือ เหมาะ สำหรับผู้ที่ดูแลเครื่องไม่ค่อยเก่งนัก ก็สามารถใช้งาน ได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียว และ Windows XP จะช่วย ดึงความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครื่องหยุดทำงานไปเฉยๆ (Hang) และ Windows XP รองรับการทำงานของ โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างดี เช่น PC ArcView รวมถึง Extension ต่างๆ ที่เพิ่มเติม เข้าไป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๒ องค์ประกอบระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (Components of Geographic Information Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google