งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 เนื้อหา ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา นาโนเทคโนโลยี รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 เนื้อหา ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา นาโนเทคโนโลยี รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 เนื้อหา ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา นาโนเทคโนโลยี รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

3 3 9.1 ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) คือ : การทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถหาเหตุผลได้ เรียนรู้ และทำงานได้เหมือนสมองคน

4 4 AI: Artificial Intelligence

5 5 การประยุกต์ใช้งาน AI  ภาษาธรรมชาติ  โครงข่ายประสาทเทียม  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์

6 6 9.1.1 ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

7 7 การประมวลผลตัวอักษร คำ ข้อความ ภาพ ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

8 8 โปรแกรมพจนานุกรม

9 9 โปรแกรมแปลภาษา

10 10 โปรแกรมโอซีอาร์

11 11 การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

12 12 9.1.2 โครงข่ายประสาทเทียม คอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจำเสมือน ประสาทของมนุษย์ หรือเรียกว่า “ สมองกล ”

13 13 จำลองการมองเห็นของมนุษย์ โดยการ scan ม่านตา

14 14 เกมหมากรุก

15 15 9.1.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) - เก็บความรู้ ความชำนาญไว้ได้ตลอด - สามารถขยายความสามารถในการ ตัดสินใจของ คนได้มากมาย - ลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ - ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกหัด

16 16 ตัวอย่าง โปรแกรม RTXPS ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญแบบ ประมวลผลทันทีสำหรับสนับสนุนการ ตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้บริการ บนเว็บ www.ess.co.at/RTXPS/

17 17 โปรแกรม RTXPS

18 18 การประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์

19 19 9.1.4 ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์

20 20 ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ การนำคอมพิวเตอร์มาทำงานร่วมกับ เครื่องจักรกลที่สามารถเขียนโปรแกรม คำสั่งให้ทำงานหรือหน้าที่ต่างๆ แทน มนุษย์

21 21 หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง Aibo

22 22 Qrio

23 23 9.2

24 24

25 25 Ubiquitous technology ( ยูบิควิตัส ) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุก หนทุกแห่ง สภาพแวดล้อมที่สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใด

26 26 เว็บไซต์ของ Bluetooth

27 27

28 28 เครื่อง Kiosk Terminal เช่น ตู้ E-ASM

29 29 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษา

30 30 CAI (Computer Aided Instruction)

31 31 E-Learning การนำเอาเทคโนโลยีเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเรียนการ สอน การถ่ายทอดความรู้ การอบรม การทดสอบและประเมินผลผ่านเว็บ เพจ

32 32 การเรียนรู้ผ่านเว็บ www.thaiwbi.com

33 33 บทเรียน “ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ”

34 34 เลือกทำ “Pretest”

35 35

36 36

37 37 เลือกทำ “Posttest”

38 38 ลักษณะสำคัญของ e-Learning เรียนได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา การใช้สื่อประสม สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ มีเครื่องวัดผลการเรียน

39 39 Virtual Library

40 40 สามารถให้บริการผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถสืบค้นและ เข้าถึงสารสนเทศภายในห้องสมุดได้ เสมือนห้องสมุดจริง ห้องสมุดเสมือน

41 41 http://www.arc.dusit.ac.th/ ตัวอย่างของ Virtual Library

42 42 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

43 43 Databeses

44 44 ฐานข้อมูล ABI/Inform

45 45 E-book

46 46 E-Research

47 47 Clipping

48 48 Video on Demand

49 49 9.4 นาโนเทคโนโลยี

50 50 นาโน (nano) แปลว่า 1 ในพันล้านส่วน หรือ 10 - 9 1 1,000,000,000 = 0.000000001

51 51 นาโนเทคโนโลยี การทำให้โครงสร้างพื้นฐานของ โมเลกุลขนาดระดับ 1 ถึง 100 นาโน เมตร กลายเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์นาโน ที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

52 52 ตัวอย่างของ Nanotechnogy วัสดุฉลาด ตัวรับรู้หรือ Sensors โครงสร้างชีวภาพขนาดนาโน คอมพิวเตอร์แบบควอนตัม คอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ

53 53 จอภาพ OLED

54 54 Sensors

55 55 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

56 56 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ วิธีการ บริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย การใช้ IT และเครือข่ายสื่อสารเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินการของรัฐ

57 57 เว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

58 58 กลยุทธ์การพัฒนาโดยใช้ IT มีกี่กลุ่ม ?

59 59 กลยุทธ์การพัฒนาโดยใช้ IT มี 5 กลุ่ม ด้านภาครัฐ e-Government ด้านพาณิชย์ e-Commerce ด้านอุตสาหกรรม e-Industry ด้านการศึกษา e-Education ด้านสังคม e-Society

60 60 ไทยก๊อฟด็อทเน็ต ( เว็บท่าของบริการภาครัฐ )

61 61 ตัวอย่างของ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน ประเทศไทย

62 62 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ

63 63 ระบบสารสนเทศสำหรับงานประปา

64 64 การยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

65 65 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

66 66 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ

67 67 บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต

68 68 e- Citizen : สังคมที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต แนวใหม่

69 69 e- Citizen ประกอบด้วย 1. Citizen e-DB ฐานข้อมูลประชาชน 2. Citizen e-ID การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล 3. Citizen e-Service การบริการประชาชน

70 70 เว็บไซต์ของโครงการ e-Citizen

71 71 คนไทยด็อทคอม ( เว็บไซด์ของโครงการ e-Citizen)

72 72 ประโยชน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานรัฐ เพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและ ให้บริการ

73 73 ประโยชน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( ต่อ ) ลดต้นทุนการดำเนินงานและการให้บริการของ หน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 เนื้อหา ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา นาโนเทคโนโลยี รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google