งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 7 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ กับชีวิต

2 เนื้อหา ระบบปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา นาโนเทคโนโลยี รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

3 9.1 ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)
คือ : การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถหาเหตุผลได้ เรียนรู้ และทำงานได้เหมือนสมองคน

4 AI: Artificial Intelligence

5 การประยุกต์ใช้งาน AI ภาษาธรรมชาติ โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์

6 9.1.1 ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

7 ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
การประมวลผลตัวอักษร คำ ข้อความ ภาพ ความรู้ด้านภาษาศาสตร์

8 โปรแกรมพจนานุกรม

9 โปรแกรมแปลภาษา

10 โปรแกรมโอซีอาร์

11 การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

12 คอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจำเสมือนประสาทของมนุษย์ หรือเรียกว่า
9.1.2 โครงข่ายประสาทเทียม คอมพิวเตอร์รู้จักคิดและจดจำเสมือนประสาทของมนุษย์ หรือเรียกว่า “สมองกล”

13 จำลองการมองเห็นของมนุษย์ โดยการ scan ม่านตา

14 เกมหมากรุก

15 9.1.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
- เก็บความรู้ ความชำนาญไว้ได้ตลอด สามารถขยายความสามารถในการตัดสินใจของ คนได้มากมาย - ลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ - ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกหัด

16 ตัวอย่างโปรแกรม RTXPS
ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญแบบประมวลผลทันทีสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้บริการบนเว็บ

17 โปรแกรม RTXPS

18 การประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์

19 9.1.4 ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์

20 ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ การนำคอมพิวเตอร์มาทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลที่สามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ทำงานหรือหน้าที่ต่างๆ แทนมนุษย์

21 หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง Aibo

22 Qrio

23 เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา
9.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา

24

25 Ubiquitous technology (ยูบิควิตัส)
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่ง สภาพแวดล้อมที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใด

26 เว็บไซต์ของ Bluetooth

27

28 เครื่อง Kiosk Terminal เช่น ตู้ E-ASM

29 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษา

30 CAI (Computer Aided Instruction)

31 E-Learning การนำเอาเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ การอบรม การทดสอบและประเมินผลผ่านเว็บเพจ

32 การเรียนรู้ผ่านเว็บ www.thaiwbi.com

33 บทเรียน “คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

34 เลือกทำ “Pretest”

35

36

37 เลือกทำ “Posttest”

38 ลักษณะสำคัญของ e-Learning
เรียนได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา การใช้สื่อประสม สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ มีเครื่องวัดผลการเรียน

39 Virtual Library

40 ห้องสมุดเสมือน สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศภายในห้องสมุดได้เสมือนห้องสมุดจริง

41 ตัวอย่างของ Virtual Library

42 สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

43 Databeses

44 ฐานข้อมูล ABI/Inform

45 E-book

46 E-Research

47 Clipping

48 Video on Demand

49 9.4 นาโนเทคโนโลยี

50 นาโน (nano) แปลว่า 1 ในพันล้านส่วน หรือ 10-9
= 1,000,000,000

51 นาโนเทคโนโลยี การทำให้โครงสร้างพื้นฐานของโมเลกุลขนาดระดับ 1 ถึง 100 นาโนเมตร กลายเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์นาโนที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

52 ตัวอย่างของ Nanotechnogy
วัสดุฉลาด ตัวรับรู้หรือ Sensors โครงสร้างชีวภาพขนาดนาโน คอมพิวเตอร์แบบควอนตัม คอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ

53 จอภาพ OLED

54 Sensors

55 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

56 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้ IT และเครือข่ายสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของรัฐ

57 เว็บไซต์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

58 กลยุทธ์การพัฒนาโดยใช้ IT มีกี่กลุ่ม ?

59 กลยุทธ์การพัฒนาโดยใช้ IT มี 5 กลุ่ม
ด้านภาครัฐ e-Government ด้านพาณิชย์ e-Commerce ด้านอุตสาหกรรม e-Industry ด้านการศึกษา e-Education ด้านสังคม e-Society

60 ไทยก๊อฟด็อทเน็ต (เว็บท่าของบริการภาครัฐ)

61 ตัวอย่างของ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

62 ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ

63 ระบบสารสนเทศสำหรับงานประปา

64 การยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

65 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

66 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ

67 บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต

68 e-Citizen : สังคมที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตแนวใหม่

69 e-Citizen ประกอบด้วย 1. Citizen e-DB ฐานข้อมูลประชาชน
2. Citizen e-ID การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล 3. Citizen e-Service การบริการประชาชน

70 เว็บไซต์ของโครงการ e-Citizen

71 คนไทยด็อทคอม(เว็บไซด์ของโครงการ e-Citizen)

72 ประโยชน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานรัฐ เพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและให้บริการ

73 ประโยชน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
ลดต้นทุนการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google