งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : พล.อ.อ.ไพบูลย์ จันทร์หอม กรรมการผู้แทน กค. : นางอัจฉราพร เหมาคม Website : โทร พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวม การเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัทจำกัด) (ม. 8 วรรคสองและวรรคสาม) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ ที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรคหนึ่ง) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร ผู้ว่าการ (CEO) : อยู่ระหว่างสรรหา สัญญาจ้างลงวันที่ : ระยะเวลาจ้าง :  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน = 5, ,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 8,130 บาท จำนวนพนักงาน = 228 คน ลูกจ้าง 54 คน (31 พ.ค. 54) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ (ม. 6) ให้ สบพ. มีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการผลิตบุคลากรทางด้านการบินและดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบินเพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรดังกล่าว จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : กรรมการไม่เกิน 11 คน (ม. 10) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ, ผู้แทนกระทรวงคมนาคม, ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนกรมการขนส่งทางอากาศ, ผู้แทนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, ผู้แทนบริษัทการบินไทย จำกัด ผู้แทนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 2 คน และผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ม. 13) การแต่งตั้งกรรมการอื่น : คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ (ม. 10 วรรคสอง) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ม. 17) ผู้ว่าการอาจพ้นจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถตาม ม. 19 (3) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่ง นอกจากผู้ว่าการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (ม. 19 วรรคท้าย) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่างๆ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ : ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการ ที่กระทำกับ สบพ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ สบพ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (ม. 12) ผู้ว่าการ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับ สบพ. หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็น การแข่งขัน (ม. 18 (1)) สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ :นางสาวชัชดาภา จารุรังสรรค์ โทร ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปรากฏว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 684/2538 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ มาตรา 38 แห่งพรฎ.การจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือนฯ มิได้บัญญัติให้ผู้ว่าการฯ จะต้องมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนที่โอนมาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันการบินพลเรือนตั้งแต่เมื่อใด ดังนั้น ผู้ว่าการฯ จึงมีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งเมื่อใดก็ได้ เรื่องเสร็จที่ 571/2545 เรื่อง หารือเรื่องการนับอายุความคดีข้อพิพาททางแพ่งระหว่างสถาบันการบินพลเรือน กับบริษัท การบินไทย กรณีการยกเลิกการฝึกบินหลักสูตร JET FAMILIRIZATION ) ประเด็น คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่พิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันอื่นอยู่แล้วตามกฎหมาย ประกอบกับมีมติ ครม.กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สบพ.ต้องปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว จึงยังไม่พิจารณาให้ความเห็นตามประเด็นที่หารือมา


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google