งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(กสท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(กสท)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(กสท)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS: รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(กสท) สังกัด : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประธานกรรมการ : นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการผู้แทน กค. : นายศุภชัย จงศิริ, นายอำนวย ปรีมนวงศ์ Website : โทร สายด่วน 1322 ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ ความคืบหน้าการให้บริการ HSPA 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการ กสท. มีมติให้ทำสัญญากับกลุ่มบริษัททรู เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ มีการทำสัญญาแบ่งเป็น 6 ฉบับ โดยเป็น สัญญาทางธุรกิจ 4 ฉบับ และอีก 2 ฉบับเป็นการยกเลิกสัญญาเดิม ดังนี้ 1.สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบHSPA 2.สัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA 3.สัญญาเช่าโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพทืเคลื่อนที่ระบบ CDMA 4.สัญญาจ้างให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าในระบบ CDMA 5.สัญญายกเลิกสัญญาเช่าและว่าจ้างให้ปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม บำรุงรักษา และดูแลเครื่อง และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A 6.สัญญายกเลิกสัญญาทำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A บริษัท TAC ยื่นฟ้องศาลปกครองและขอคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งศาลปกครองรับพิจารณาเพียงประเด็นเดียว คือ มติคณะกรรมการ กสท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) : นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง สัญญาจ้างลงวันที่ :16 ก.ย. 52 ระยะเวลาจ้าง : 16 ก.ย ก.ย. 56  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ที่มาของ CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ ข้อ 1 ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกลักษณะทุกประเภทรวมถึงกิจการที่ต่อเนื่อง หรือใกล้เคียง หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และนอกประเทศ ข้อ 2 ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงกิจการซึ่งให้บริการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ... เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่155,370 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้นที่ 6,695 ปริญญาตรีแรกบรรจุทั่วไป 10,515 บาท วิศวกร 11,130 บาท จำนวนพนักงาน 5,749 คน (31 พ.ค. 54) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด กรรมการของบรัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า3/4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ( ข้อ 27) วาระการดำรงตำแหน่ง : ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง(ข้อ 29) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (ข้อ 27) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการ ห้ามมิให้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบรืษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ (ข้อ 39) การพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ (ข้อ 30 ) เมื่อถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ปรากฏว่าการเลือกตั้งไม่ชอบและศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งทำการบกพร่องในตำแหน่งหรือกระทำผิดด้วยข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกจากตำแหน่ง ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในข้อบังคับนี้ ศาลมีคำสั่งให้ออก การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีโครงการให้เอกชนร่วมงานประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวน 3 รายคือ TAC , True , digital PCN หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นางสาวสุจริยา จิรธรรม โทร ต่อ 6719 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า กสท ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 368/2551 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ (การปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) (ตามบันทึกความเข้าใจ บมจ.กสท โทรคมนาคมเป็นเจ้าของเครือข่าย CDMA ทั้ง 76 จังหวัดและ บริษัทฮัทชิสัน ซีเอทีฯ จะเป็นผู้ให้บริการ CDMA ทั้ง 76 จังหวัด โดยไม่มีเครือข่ายเป็นของตนเองแต่จะใช้วิธีการเช่าโครงข่ายจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม และมิได้มีสิทธิเช่าเครือข่ายแต่เพียงผู้เดียว การประกอบธุรกิจดังกล่าว เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการตามพรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ จึงมิได้เป็นกิจการของรัฐ )


ดาวน์โหลด ppt บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(กสท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google