งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS: รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS: รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS: รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(กสท) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ ข้อ 1 ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกลักษณะทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่อง หรือใกล้เคียง หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศ และนอกประเทศ ข้อ 2 ประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกประเภท โครงข่าย โทรคมนาคม รวมถึงกิจการซึ่งให้บริการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย... สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นางสาวสุจริยา จิรธรรม โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6719 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) ความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 368/2551 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (การปรับปรุง การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) (ตามบันทึกความเข้าใจ บมจ.กสท โทรคมนาคมเป็น เจ้าของเครือข่าย CDMA ทั้ง 76 จังหวัดและ บริษัทฮัทชิสัน ซีเอทีฯ จะเป็นผู้ให้บริการ CDMA ทั้ง 76 จังหวัด โดยไม่มีเครือข่ายเป็นของตนเองแต่จะใช้ วิธีการเช่าโครงข่ายจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม และมิได้มีสิทธิเช่าเครือข่ายแต่เพียงผู้เดียว การประกอบธุรกิจดังกล่าว เป็นการประกอบกิจการ โทรคมนาคมประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการตามพรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 จึงมิได้เป็นกิจการของรัฐ ) วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สังกัด : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประธานกรรมการ : นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการผู้แทน กค. : นายศุภชัย จงศิริ, นายอำนวย ปรีมนวงศ์ Website : www.cattelecom.com โทร. 0 2104 3000 สายด่วน 1322 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) : นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง สัญญาจ้างลงวันที่ :16 ก.ย. 52 ระยะเวลาจ้าง : 16 ก.ย. 52-15 ก.ย. 56  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ที่มาของ CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า ร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่155,370 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ขั้นที่ 6,695 ปริญญาตรีแรกบรรจุทั่วไป 10,515 บาท วิศวกร 11,130 บาท จำนวนพนักงาน 5,749 คน (31 พ.ค. 54) ความคืบหน้าการให้บริการ HSPA 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการ กสท. มีมติให้ทำสัญญากับกลุ่มบริษัททรู เพื่อให้บริการ โทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ มีการทำสัญญาแบ่งเป็น 6 ฉบับ โดยเป็น สัญญาทางธุรกิจ 4 ฉบับ และอีก 2 ฉบับเป็นการยกเลิกสัญญาเดิม ดังนี้ 1.สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบHSPA 2.สัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA 3.สัญญาเช่าโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพทืเคลื่อนที่ระบบ CDMA 4.สัญญาจ้างให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลลูกค้าในระบบ CDMA 5.สัญญายกเลิกสัญญาเช่าและว่าจ้างให้ปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม บำรุงรักษา และดูแลเครื่อง และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A 6.สัญญายกเลิกสัญญาทำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A บริษัท TAC ยื่นฟ้องศาลปกครองและขอคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งศาลปกครองรับพิจารณาเพียง ประเด็นเดียว คือ มติคณะกรรมการ กสท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีโครงการให้เอกชนร่วมงานประกอบกิจการ โทรคมนาคมจำนวน 3 รายคือ TAC, True, digital PCN หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อย กว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด กรรมการของบรัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อย กว่า3/4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร ( ข้อ 27) วาระการดำรงตำแหน่ง : ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง(ข้อ 29) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (ข้อ 27) คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการ ห้ามมิให้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้าง หุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบรืษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติ แต่งตั้งตนเป็นกรรมการ (ข้อ 39) การพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ (ข้อ 30 ) (1)เมื่อถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ (2)ปรากฏว่าการเลือกตั้งไม่ชอบและศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้งทำการบกพร่องใน ตำแหน่งหรือกระทำผิดด้วยข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ออกจากตำแหน่ง (3)ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ ในข้อบังคับนี้ (4)ศาลมีคำสั่งให้ออก สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า กสท ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS: รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google