งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทางการเงินและ บัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทางการเงินและ บัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทางการเงินและ บัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

2 ประเภทข้อมูลชื่อ Template FIN-P01 FIN-P02 FIN-P03 FIN-P04 ประมาณการงบดุล ประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) FIN-A01-1 FIN-A01-3 FIN-A01-4 FIN-A01-5 งบดุล รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญา เช่าทางการเงิน รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ข้อมูลทางการเงินการบัญชี ที่ต้องจัดส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE

3 ประเภทข้อมูลชื่อ Template FIN-A02-1 FIN-A02-2 FIN-A02-3 FIN-A02-4 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน ตามพื้นที่ งบกำไรขาดทุน ตาม BU (Business Unit) รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน FIN-A03 FIN-A04 งบกระแสเงินสด (C/F) รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) FIN-A06-1 FIN-A06-2 งบทดลอง (TB) รายละเอียดรายการแยกตามคู่ค้า สำหรับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ FIN-A07 FIN-A08 รายการรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักรายตัว รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM ข้อมูลทางการเงินการบัญชี ที่ต้องจัดส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE

4

5

6  ข้อมูลงบการเงิน  [FIN-A01-1] งบดุล -BQ  [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน -PQ  [FIN-A03] งบกระแสเงินสด -CQ  [FIN-A06-1] งบทดลอง -TB  [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า  ข้อมูลงบการเงิน  [FIN-A01-1] งบดุล -BQ  [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน -PQ  [FIN-A03] งบกระแสเงินสด -CQ  [FIN-A06-1] งบทดลอง -TB  [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

7  ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ  [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร  [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน  [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน  [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่  [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit)  [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน  [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

8  ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ  [FIN-P01] ประมาณการงบดุล  [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน  [FIN-P03] ประมาณการงบกระแสเงินสด  [FIN-P04] ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร  [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน  [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน  [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่  [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit)  [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน  [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

9

10  ข้อมูลงบการเงิน  [FIN-A06-1] งบทดลอง  [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า  ข้อมูลงบการเงิน  [FIN-A01-1] งบดุล  [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน  [FIN-A03] งบกระแสเงินสด  [FIN-A06-1] งบทดลอง  [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

11  ข้อมูลงบการเงิน  [FIN-A01-1] งบดุล  [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน  [FIN-A03] งบกระแสเงินสด  [FIN-A06-1] งบทดลอง  [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

12  ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ  [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร  [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน  [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน  [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่  [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit)  [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน  [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

13  ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ  [FIN-P01] ประมาณการงบดุล  [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน  [FIN-P03] ประมาณการงบกระแสเงินสด  [FIN-P04] ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร  [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน  [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน  [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่  [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit)  [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน  [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI)  [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

14

15

16

17 ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ 1. งบทดลอง (TB1) [Template: FIN-A06-1] 2. รายการคู่ค้า (TB3) [Template: FIN-A06-2] ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ 1. งบดุล (BQ1) [Template: FIN-A01-1] 2. งบกำไรขาดทุน (PQ1) [Template: FIN-A02-1] 3. งบกระแสเงินสด (CQ1) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง (TB1) [Template: FIN-A06-1] 5. รายการคู่ค้า (TB3) [Template: FIN-A06-2]

18 ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ 1. งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] 2. งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] 3. งบกระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง (TB2) [Template: FIN-A06-1] 5. รายการคู่ค้า (TB6) [Template: FIN-A06-2]

19

20 ลำดับการส่งข้อมูล 1. งบการเงิน - งบดุล (BQ1) [Template: FIN-A01-1] 2. งบการเงิน - งบกำไรขาดทุน (PQ1) [Template: FIN-A02-1] 3. งบการเงิน - งบกระแสเงินสด (CQ1) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง - งบดุล (TB4) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] 5. งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน (TB5) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] ลำดับการส่งข้อมูล 1. งบการเงิน - งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] 2. งบการเงิน - งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] 3. งบการเงิน - กระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง - งบดุล (TB7) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] 5. งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน (TB8) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] 6. รายการคู่ค้า (TB6) [FIN-A06-2]

21 ลำดับการส่งข้อมูล 1. งบการเงิน - งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] 2. งบการเงิน - งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] 3. งบการเงิน - กระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] 4. งบทดลอง - งบดุล (TB7) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] 5. งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน (TB8) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)]

22 งบทดลอง ลำดับที่ 1. งบการเงิน ลำดับที่ 2. งบทดลอง งวดที่ 1, 4, 7, 10 งวดที่ 2, 5, 8, 11 งวดที่ 3, 6, 9, 12 ลำดับที่ 1. งบการเงิน ลำดับที่ 2. งบทดลอง งวดที่ 3, 6, 9, 12


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทางการเงินและ บัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google