งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

2 ข้อมูลทางการเงินการบัญชี ที่ต้องจัดส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
ประเภทข้อมูล ชื่อ Template FIN-P01 FIN-P02 FIN-P03 FIN-P04 ประมาณการงบดุล ประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) FIN-A01-1 FIN-A01-3 FIN-A01-4 FIN-A01-5 งบดุล รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าทางการเงิน รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3 ข้อมูลทางการเงินการบัญชี ที่ต้องจัดส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
ประเภทข้อมูล ชื่อ Template FIN-A02-1 FIN-A02-2 FIN-A02-3 FIN-A02-4 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน ตามพื้นที่ งบกำไรขาดทุน ตาม BU (Business Unit) รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน FIN-A03 FIN-A04 งบกระแสเงินสด (C/F) รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) FIN-A06-1 FIN-A06-2 งบทดลอง (TB) รายละเอียดรายการแยกตามคู่ค้า สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ FIN-A07 FIN-A08 รายการรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักรายตัว รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

4

5 สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
สำหรับกลุ่ม NonFin-Listed

6 ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง – รายไตรมาส
ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A01-1] งบดุล-BQ [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน-PQ [FIN-A03] งบกระแสเงินสด-CQ [FIN-A06-1] งบทดลอง-TB [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A01-1] งบดุล-BQ [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน-PQ [FIN-A03] งบกระแสเงินสด-CQ [FIN-A06-1] งบทดลอง-TB [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

7 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส
ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

8 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี
ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-P01] ประมาณการงบดุล [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน [FIN-P03] ประมาณการงบกระแสเงินสด [FIN-P04] ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

9 สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
สำหรับกลุ่ม NonFin-NonListed

10 ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายเดือน
ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A06-1] งบทดลอง [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A01-1] งบดุล [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน [FIN-A03] งบกระแสเงินสด [FIN-A06-1] งบทดลอง [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

11 ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี
ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A01-1] งบดุล [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน [FIN-A03] งบกระแสเงินสด [FIN-A06-1] งบทดลอง [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

12 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส
ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

13 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี
ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-P01] ประมาณการงบดุล [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน [FIN-P03] ประมาณการงบกระแสเงินสด [FIN-P04] ประมาณการเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A04] รายงานเงินสดเพื่อการลงทุน (RI) [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

14 สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
1. สำหรับรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ความถี่ในการนำส่ง คือ รายไตรมาสและรายปี 2. สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ความถี่ในการนำส่ง คือ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี 3. สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทลูก/บริษัทในเครือ จะต้องดำเนินการนำส่งใน Code G (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้รายชื่อ Template ที่ต้องนำส่งใน Code G มีรายละเอียดดังนี้

15 งบเฉพาะกิจการ : งบการเงินที่เป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยไม่รวมบริษัทลูก/บริษัทในเครือ
งบการเงินรวม/งบการเงินที่แสดงเงินทุนตามวิธีส่วนได้เสีย : งบการเงินที่รวมบริษัทลูก/บริษัทในเครือ หมายเหตุ : รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทลูก/บริษัทในเครือ ต้องนำส่งข้อมูลใน Code S (งบการเงินรวม) และ Code G (งบเฉพาะกิจการ) : รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีบริษัทลูก/บริษัทในเครือ นำส่งข้อมูล ใน Code S (งบเฉพาะกิจการ)

16 ลำดับการนำส่งข้อมูลในส่วนของ งบการเงินของ
ลำดับการนำส่งข้อมูลในส่วนของ งบการเงินของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม NonFIN-NonListed

17 ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินก่อนสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายเดือน ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ งบทดลอง (TB1) [Template: FIN-A06-1] รายการคู่ค้า (TB3) [Template: FIN-A06-2] ข้อมูลทางการเงินก่อนสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ งบดุล (BQ1) [Template: FIN-A01-1] งบกำไรขาดทุน (PQ1) [Template: FIN-A02-1] งบกระแสเงินสด (CQ1) [Template: FIN-A03-1] งบทดลอง (TB1) [Template: FIN-A06-1] รายการคู่ค้า (TB3) [Template: FIN-A06-2]

18 ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินหลังสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] งบกระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] งบทดลอง (TB2) [Template: FIN-A06-1] รายการคู่ค้า (TB6) [Template: FIN-A06-2]

19 ลำดับการนำส่งข้อมูลงบการเงิน ของรัฐวิสาหกิจกลุ่ม NonFIN-Listed

20 ข้อมูลทางการเงินก่อนสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส (งบรวม-งบเฉพาะ)
ลำดับการส่งข้อมูล งบการเงิน-งบดุล (BQ1) [Template: FIN-A01-1] งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ1) [Template: FIN-A02-1] งบการเงิน-งบกระแสเงินสด (CQ1) [Template: FIN-A03-1] งบทดลอง-งบดุล (TB4) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB5) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] ข้อมูลทางการเงินหลังสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส (งบรวม) ลำดับการส่งข้อมูล งบการเงิน-งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] งบการเงิน-กระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] งบทดลอง-งบดุล (TB7) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB8) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)] รายการคู่ค้า (TB6) [FIN-A06-2]

21 ข้อมูลทางการเงินหลังสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส (งบเฉพาะ)
ลำดับการส่งข้อมูล งบการเงิน-งบดุล (BQ2) [Template: FIN-A01-1] งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ2) [Template: FIN-A02-1] งบการเงิน-กระแสเงินสด (CQ2) [Template: FIN-A03-1] งบทดลอง-งบดุล (TB7) [FIN-A06-1(TB-BS-NF)] งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB8) [FIN-A06-1(TB-PL-NF)]

22 สรุปลำดับการนำส่งข้อมูลทางการเงินก่อนและหลังสอบทาน กลุ่ม Non-Listed
งบทดลอง ลำดับที่ 2. งบทดลอง ลำดับที่ 1. งบการเงิน งวดที่ 1 , 4 , 7 , 10 งวดที่ 2 , 5 , 8 , 11 งวดที่ 3 , 6 , 9 , 12 สรุปลำดับการนำส่งข้อมูลทางการเงินก่อนและหลังสอบทาน กลุ่ม Listed ลำดับที่ 2. งบทดลอง ลำดับที่ 1. งบการเงิน งวดที่ 3 , 6 , 9 , 12


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google