งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวชนิกานต์ สุขขะเสริมสุข โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6754 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ ส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ ความรู้สึกและความบันเทิงแก่ประชาชน รวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัยและความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ม.6 ดูม. 7 ประกอบ) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง (เลขเรื่องเสร็จ) - พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ : นายพรชัย รุจิประภา กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ Website : www.nsm.or.th โทร. 0 2577 9999 ผู้อำนวยการ (CEO) : นายพิชัย สนแจ้ง สัญญาจ้างลงวันที่ : 3 ส.ค. 52 ระยะเวลาจ้าง : 3 ส.ค. 52 – 2 ส.ค. 56  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก : ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ รอง CEO :  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO :  พนักงาน  สัญญาจ้าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 5,510 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : สายวิชาการ 9,670 บาท สายสนับสนุน 8,610 บาท จำนวนพนักงาน : 112 คน ลูกจ้าง 77 คน (31 พ.ค. 54) คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการของ อพวช. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ ที่กระทำกับ อพวช. หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ อพวช. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดในกิจการเช่นว่านั้น หรือเป็นประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำเนินกิจการ โดยการมอบหมายของ อพวช. ในกิจการตามมาตรา 7 (5) (ม.12) ผู้บริหาร ผู้อำนวยการต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการของ อพวช. (ม.19) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติ จาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดย ตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทน กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง ครม. แต่งตั้งไม่เกิน 5 คน อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ (ม. 11) วาระการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี กก. ที่ ครม. แต่งตั้ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน (ม.13) การแต่งตั้งกรรมการอื่น : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี (ม.11) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบ ของรัฐมนตรี และกำหนดอัตราเงินเดือนด้วยความเห็นชอบของ ครม. (ม. 18) ผู้ว่าการอาจพ้นจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ตาม เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ (มาตรา 20 (3)) หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google