งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวยสวดี นิลคูหา โทร. 0 2298 880-9 ต่อ 6721 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ (มาตรา 6) (1) จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกล่าว รวมทั้ง พัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น ทั้งในสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (2) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์จะร่วมดำเนิน กิจการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ (3) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน (4) ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น (5) ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติการเคหะชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ประธานกรรมการ : นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา กรรมการผู้แทน กค. : นายประสิทธิ์ สืบชนะ Website : www.nhanet.or.th โทร. 0 2351 7777 ผู้บริหาร (CEO) :นายวิฑูรย์ เจียสกุล สัญญาจ้างลงวันที่ : ระยะเวลาจ้าง : 1 พ.ย. 50 – 16 เม.ย. 56  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO:  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน = 5,780-113,520 บาท จำนวนพนักงาน = 1,865 คน (31 พ.ค 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น อีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ในจำนวนนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ 1 คน และผู้แทนกระทรวงการคลัง 1 คน และให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง (มาตรา 11) วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 14) การแต่งตั้งกรรมการอื่น :คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น (มาตรา 11) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งแผู้บริหารสูงสุด : ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ว่าการและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่า การด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 18) การพ้นจากตำแหน่ง : ผู้ว่าการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี (มาตรา 20(3)) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 497/2544 เรื่อง การตั้งตัวแทนตามพรบ.การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 7 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักงานตัวแทนซึ่งเป็นเรื่องสถานที่ตั้ง อย่างเดียว โดยอำนาจในการแต่งตั้งแทนย่อมเป็นไปตามมาตรา 23 ดังนั้น การเคหะชาติสามารถมอบอำนาจให้บริษัทเอกชนเป็นตัวแทนขายโครงการและลงนาม สัญญาเช่า การเคหะฯต้องออกข้อบังคับตามมาตรา 16(5) แห่งพรบ.การเคหะแห่งชาติ เป็นการเฉพาะสำหรับกรณีนี้ เรื่องเสร็จที่ 212/2549 เรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอาคารเช่าแฟลตดินแดง ว่า การกำหนดให้โอนเฉพาะทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกิจการอาคารสงเคราะห์ดำเนินการอยู่ให้แก่ การเคหะแห่งชาติ ไม่มีผลเป็นการโอนที่ดินแปลงที่ใช้ก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นให้แก่การเคหะแห่งชาติแต่อย่างใด กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยอยู่ และต่อมาเมื่อมีการตรา พรบ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ที่ดินแปลงนี้ จึงตกเป็นที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้จึงถูกโอนไปเป็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา 11 แห่ง พรบ. ที่ราชพัสดุฯ กทม. จึงต้องส่ง มอบโฉนดที่ดินและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงการคลัง ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากร รัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไป ตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็นกรรมการโดย ตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมาย ให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัท จำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง จัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12 / 1 วรรคหนึ่ง) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความ เห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และต้อง มีความรู้ ความสามารถ ความจัดเจนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจการบริหารรัฐกิจ การผังเมือง การสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเศรษฐกิจ การเงิน หรือกฎหมาย (มาตรา 12 ) ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ (1) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กคช. หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กคช. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดในกิจการเช่นว่า นั้น ก่อนวันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธาน กรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่ กคช. เป็นผู้ถือหุ้น (2) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างนอกจากผู้ว่าการ (มาตรา 13 ) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปรากฎว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง - ไม่ปรากฏว่ามีอำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google