งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นายรณชัย ทองใบ โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6722 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) สังกัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ประธานกรรมการ : นางพนิดา กำภู ณ อยุธยา กรรมการผู้แทน กค. : นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ Website : www.pawn.co.th โทร. 0 2281 7500 ผู้อำนวยการ (CEO) : นายนิธิศ มนุญพร สัญญาจ้างลงวันที่ : 11 ส.ค. 2553 ระยะเวลาจ้าง : 12 ต.ค. 52 – 11 ต.ค. 56  วาระหนึ่ง  วาระสอง ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (ผู้ช่วยผู้จัดการ ตสล.) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ เป็นรองประธาน และผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการ ให้ตั้งจากกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แต่งตั้ง หรือ ถอดถอนกรรมการตามที่เห็นสมควร (ข้อ 10) วาระการดำรงตำแหน่ง : ให้กรรมการที่ไม่ได้รับแต่งตั้งโดยตำแหน่งดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ข้อ 21) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : ประธานกรรมการมีอำนาจทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้อำนวยการ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ (ข้อ 23) ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด : ค่าตอบแทนซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาจ้างต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ (ข้อ 23) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 55 Min-max ของเงินเดือน : 6,150 – 99,970 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 9,130 บาท เงินเดือนสูงสุดที่ได้รับจริง = 75,170 บาท จำนวนพนักงาน : 397 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามม. 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และผู้อำนวยการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้ (1)มีส่วนได้เสียในสัญญากับสำนักงานหรือกิจการที่กระทำให้แก่สำนักงาน (2)ประกอบกิจการใดๆ อันมีสภาพทำนองเดียวกับกิจการของสำนักงานไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ถือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเป็นกรรมการบริษัท หรือห้างร้านค้าขายอื่น ซึ่งประกอบการที่มีสภาพทำนองเดียวกับกิจการของสำนักงาน โดยมิได้รับยินยอมจากกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ข้อ 11) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 12/2546 เรื่องความรับผิดทางละเมิดของผู้รับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ ซึ่งวางหลักไว้ว่าสธค. เป็นโรงรับจำนำในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ปพพ. หรือกฎหมายอื่นใด แต่ถือว่า สธค. เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สธค. จึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามนิยาม “หน่วยงานของรัฐ” ตามม. 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ปัจจุบันไม่ปรากฏโครงการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานฯ หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  คณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดย ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง/สิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น (1) กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2520) ออกตามความใน พรบ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2504 ข้อ. 1 สธค. ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวซึ่งกำหนดระยะห่างของ โรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาต (2) ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตาม ม.91/3 (6) แห่งประมวลรัษฎากร สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันไม่ปรากฏว่า สธค. ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี วัตถุประสงค์ (ข้อ 6) ให้ สธค. มีฐานะเป็นองค์การประเภทที่ 2 ตามความในข้อ 1 แห่งข้อบังคับว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ การเงินขององค์การ พ.ศ. 2495 ออกตามความในม. 13 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยมี วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ซึ่งทรัพย์สิน ต่างๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันจำเป็นหรือยังประโยชน์แก่การ จัดตั้งหรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์ (2) การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ (3) ดำเนินการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ข้อบังคับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย การบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google