งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง ข้อมูลทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นายเอกวิทย์ ชูทอง โทร ต่อ 6722 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ (ม. 6) (1)รับโอนกิจการท่าเรือจากสำนักงานท่าเรือกรุงเทพฯ ในกรมการขนส่งกระทรวงคมนาคม (2)ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าเรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน (3)ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าเรือ (ดู ม. 10 ประกอบ) พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : นายชลอ คชรัตน์ กรรมการผู้แทน กค. : นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล Website : โทร ผู้อำนวยการ (CEO) : นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม สัญญาจ้างลงวันที่ : 20 มกราคม 2553 ระยะเวลาจ้าง : 20 ม.ค มี.ค. 55  วาระหนึ่ง  วาระสอง ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (รองผู้ว่าการการท่าเรือแห่งประเทศไทย) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการ กทท. ประกอบด้วยประธาน คณะกรรมการ 1 คน กรรมการอื่นไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และจัดเจนเกี่ยวกับการท่าเรือ 1 คน และเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการคลัง 1 คน (ม. 22) วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง 4 ปี (ม. 26) (ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ม. 8 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปื ซึ่งในกรณีดังกล่าวต้องยึดถือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เนื่องจาก เป็นหลักกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบของคณะกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง ตาม บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 734/2535 เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้อำนวยการก็ได้ (ม. 30) ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ผู้อำนวยการได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี (ม. 30 วรรคสอง) ให้คณะกรรมการเป็นผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก แต่คณะกรรมการ จะมอบหมายให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานอื่นใดเป็นผู้แทนๆ ก็ได้ (ม. 24) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 5,510 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 8,610 บาท จำนวนพนักงาน : 3,117 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามม. 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียในสัญญากับการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ ในกิจการที่กระทำให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่จะเป็นเพียงผู้ถือ หุ้นของบริษัทที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น (ม. 25) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 735/2548 เรื่อง การยกเว้นค่าภาระตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศ ไทย พ.ศ ไม่ได้ให้อำนาจการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่จะยกเว้นค่าภาระแก่ผู้ใดได้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงไม่อาจพิจารณายกเว้นค่าภาระต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรการกุศลได้ การกำหนดอัตราค่าภาระของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องอยู่ภายในอัตราขั้นสูงและขั้นต่ำที่ คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรควบคุมและกำกับดูแลการท่าเรือแห่งประเทศไทยกำหนด ตามมาตรา 29(5) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ โดยต้องประกาศใช้เป็นการทั่วไป ในปัจจุบันปรากฏว่ามี 3 โครงการที่มีการปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ได้แก่ 1.โครงการท่าเทียบเรือตู้สินค้า C3 อยู่ในขั้นตอนของ คณะกรรมการ ม โครงการท่าเทียบเรือ A3, C1, C2, D1, D2 และ D3 อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการ ม โครงการอู่ต่อเรือบริษัท ยูนิไท จำกัด B5 อยู่ใน ขั้นตอนของคณะกรรมการ ม. 22 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   คณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดย ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ผัอำนวยการ และพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งกฎหมายลักษณะอาญา (ม.16) ทรัพย์สินของ กทท. ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี (ม.14) กทท. ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมตามกฎหมายอื่นที่เรียกเก็บสำหรับอาคารและที่ดินของ กทท. นอกจากอาคารและที่ดินที่ให้เช่า (ม.17) กทท. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายศุลกากร (ม.17 ทวิ) กทท. ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมค่าเช่า (ม.17 ตรี) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัจจุบันไม่ปรากฎว่า กทท. ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google