งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร วัตถุประสงค์ ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด สมุทรสาคร และ ประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล (ม. 6 ดู ม. 7 ประกอบ) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 137/2552 การประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติขององค์การขนส่งกรุงเทพ ฯ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการเดินรถโดยสารในกิจการขนส่งบุคคลตามวัตถุประสงค์ของ ขสมก. การจัดให้มีสถานีเติมก๊าซธรรมชาติในบริเวณ สถานที่จอดรถของ ขสมก. เท่าที่จำเป็นต่อการเดินรถโดยสารในกิจการของ ขสมก. ย่อมถือได้ว่าเป็นการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการ ขนส่งบุคคลซึ่งอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ ขสมก. ตามมาตรา 6 (2) แห่ง พรฎ. จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่เอกชนรายอื่นๆ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าในแต่ละวันมีช่วงเวลาที่สถานีเติมก๊าซของ ขสมก. ไม่ได้ให้บริการแก่รถร่วม ขสมก. การจำหน่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจึงเป็นการหาประโยชน์จากอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ เพียงเท่าที่มี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็น อุปสรรคต่อการขนส่งบุคคลตามวัตถุประสงค์ของ ขสมก. ก็สามารถดำเนินการได้ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : นายชัยรัตน์ สงวนซื่อ กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ Website : www.bmta.co.th โทร. 0-2246-0973, 0-2246-0339 ผู้อำนวยการ (CEO) : นายโอภาส เพชรมุณี สัญญาจ้างลงวันที่ : 9 ธ.ค. 2552 ระยะเวลาจ้าง : 9 ธ.ค. 2552 – 8 ธ.ค. 2556  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO :  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการ ผอก. ขสมก.) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 54 Min-max ของเงินเดือน : 5,820 – 99,700 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ(ปริญญาตรี 4 ปี): 8,610 บาท พนักงาน : 15,356 คน (31 พ.ค. 54) คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน ธุรกิจที่กระทำกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ม. 16) ผู้บริหาร ผู้อำนวยการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ ขสมก. หรือในธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ ขสมก. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ม. 22) จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ ไม่เกิน 11 คน (ม. 14) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการอื่นไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่เกินเก้าคน ผู้อำนวยการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง และเป็นเลขานุการคณะกรรมการ วาระการตำรงตำแหน่ง : 3 ปี สำหรับกรรมการที่ ครม.แต่งตั้ง แต่อาจได้รับการแต่งตั้ง อีกได้ (ม. 17) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ครม. เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของ ผู้อำนวยการด้วยความเห็นชอบของ ครม. (ม. 21) ผู้อำนวยการอาจพ้นจากตำแหน่งโดยคณะกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี (มาตรา 23 (4)) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้า สังกัดขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่ กรรมการของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปรากฎว่ามีสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง - ไม่ปรากฏว่ามีอำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google