งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Audit) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) - มาตรฐานการตรวจสอบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ISACA Standard เป็น มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ตรวจสอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุม ระบบสารสนเทศ (www.isaca.org)www.isaca.org 2. CObIT (Control Objectives for Information and Related Technology) เป็นทั้งแนวคิดและแนว ทางการปฎิบัติ (Framework) เพื่อการ ควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยี

3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) - มาตรฐานการควบคุมภายในตาม กรอบของ COSO เป็นแนวทางในการจัดการกับความไม่ แน่นอนของความเสี่ยงและโอกาส ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล และเพิ่ม ความสามารถในการสร้างมูลค่า แก่บริษัท


ดาวน์โหลด ppt - มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google