งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 9.00น.- 12.00น. ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์

2 หัวข้อการประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามโครงการ ลงทุน SP2 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล การบันทึกข้อมูลโครงการเพื่อการติดตาม โครงการไทยเข้มแข็ง ด้านเงิน ผ่าน Web Form การบันทึกข้อมูลโครงการเพื่อการติดตาม โครงการไทยเข้มแข็ง ด้านงาน ผ่าน E-Form

3 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ PFMS-SP2

4 1. เพื่อจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการลงทุนขนาด ใหญ่ของรัฐ ที่สามารถระบุแผนการดำเนินโครงการตามงวดงานที่ สำคัญ (Work Achievement Milestones) และแผนการเบิก จ่ายเงินตามงวดเงิน (Disbursement Milestones) ที่สอดคล้อง กับความสำเร็จของงานตามงวดงานที่กำหนด อันทำให้สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ สามารถวางแผนการกู้เงินและแผนการโอนเงิน เข้าสู่บัญชีเงินคงคลังที่ 1 ได้ใกล้เคียงเวลากับงวดการเบิกจ่ายเงิน จริง ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินของรัฐ รวมทั้งชลอการ กู้เงินของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด

5 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ PFMS-SP2 (ต่อ) 2. เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดทำรายงาน ทั้งด้าน ปฏิบัติการ การวิเคราะห์และการบริหาร ให้แก่กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี ตามมิติ (Dimension) ของ ข้อมูลที่สำคัญ อันได้แก่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แหล่งของเงินลงทุน (Source of Fund) เช่น เงินงบประมาณประจำปี, เงินกู้ ในประเทศ/ต่างประเทศ, เงินกู้ SP-2, เงินรายได้รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สาขาการลงทุน/ด้านการพัฒนา เช่น การบริหารทรัพยากรน้ำ, Logistics เป็นต้น แผนงาน ระยะเวลา งวดการดำเนินงาน และ %ความสำเร็จของงาน วงเงินลงทุน เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการเบิกจ่ายเงิน ตาม งวดการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับงวดการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาโครงการ ลงทุน ประเภทของการใช้จ่ายเงิน เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, Import content, การจ้างงาน เป็นต้น พื้นที่/จังหวัด ที่ดำเนินโครงการ รายละเอียดโครงการที่สำคัญ เอกสารราชการที่สำคัญ รายงานผล ความก้าวหน้าและความสำเร็จโครงการ

6 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ PFMS-SP2 (ต่อ) 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามสถานะโครงการ SP-2 สามารถติดตามและรายงานผลความสำเร็จของโครงการ และการ เบิกจ่ายเงิน ในแต่ละเดือน ไตรมาส ตลอดระยะเวลาโครงการ 4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ SP-2 แก่ ประชาชน โดยจัดทำ Web site ที่ต้องการใช้ในการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน และติดตามโครงการลงทุน SP2

8 3. พิจารณาอนุมัติ โครงการ SP2 และวงเงินลงทุน 2. รวบรวม โครงการ SP2 เพื่อเสนอ คกก. 4. กำหนดแหล่งที่มา ของเงิน 5. ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลโครงการ และส่งข้อมูล ให้ สป. คลัง 6.Upload รหัสโครงการเข้า ระบบ GFMIS 7. ดำเนินการจัดสรร งวดและพิมพ์ใบงวดใน GFMIS 12. รายงาน ความก้าวหน้าตาม งวดงานที่กำหนด ไว้ 11. ประเมินความ ก้าวหน้าโครงการ SP2 แต่ละเดือน 15. เรียกดูรายงาน ประมาณการเบิกจ่ายเงิน (Cashflow forecast) 13. ทำรายการขอเบิก จ่ายเงินโครงการ SP2 14. อนุมัติจ่ายและ สั่งโอนเงิน โครงการ SP2 E-Budgeting ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามโครงการลงทุน SP2 GFMIS กระทรวงการคลัง สบน. สป. คลังบก. สรก./ รส. เจ้าของโครงการ สงป. คกก. กลั่นกรอง / ประเมินผล โครงการ SP2 16. บันทึกข้อมูลเงินกู้ 17. ติดตามสถานะ / ผลการดำเนินงาน รายโครงการ GFMIS- PFMS-SP2 1. บันทึกข้อมูล โครงการที่ขอ ใช้เงิน SP2 ตาม Template 10. บันทึกข้อมูล แผนงาน / งวดเงิน และรายละเอียด โครงการตามสัญญา ในระบบ GFMIS 8. บันทึกข้อมูล แผนการใช้จ่ายและ ระบุโครงการลง พื้นที่ 9. บันทึกข้อมูล แผนงาน / งวดเงิน และ รายละเอียดโครงการ โดยประมาณการในระบบ GFMIS-PFMS-SP2

9 โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2)

10 1. ระดับปฏิบัติงาน (Operation) 2. ระดับ ผู้บริหาร (Executives) 3. เผยแพร่สู่ ประชาชน (Public) Business Intelligence โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2) (ต่อ) Online Real-time ตัวอย่างหน้าจอ สรุป ความก้าวหน้ า รายสัปดาห์

11 แผนผังการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง

12

13 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล

14 การนำเข้าสถานะโครงการ Sizeมูลค่า ด้านเงินด้านงาน (กองคลัง)(สำนักนโยบายและแผน) L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป Web-Form E-Form M ตั้งแต่ 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท S ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30ล้านบาท รูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS WEB Portal) SS ต่ำกว่า 5 ล้านบาท --

15 Web - Form – for size L and M ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน รายสัญญา

16 Web – Form – for size S ไม่ต้องบันทึกแผนการ เบิกจ่ายตามสัญญา

17 E-Form for Size L and M E- Form สำหรับ โครงการ Size L,M

18

19 โครงการ Size S ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ ผ่าน PFMS WEB Portal เพื่อแสดงสถานที่ดำเนินโครงการใน แผนที่ Google MAP

20 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมรายละเอียด โครงการใน Google Map สำหรับ โครงการ L, M, S โครงการใน Google Map สำหรับ โครงการ L, M, S

21 ตัวอย่างป้ายโครงการไทยเข้มแข็ง

22

23

24 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตาม โครงการไทยเข้มแข็ง ผ่าน Web Form และ E-Form

25 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล & รหัสผู้ใช้งาน Form หน่วยงาน User /Pwd WEB-Formกองคลัง/ พัสดุ หรือ หน่วยงานที่ดูแลเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย ใช้ชุดเดียวกับระบบ GFMIS WEB Online eFormกอง/สำนักแผนฯ หรือหน่วยงานที่ดูแล หรือติดตามเรื่อง ความก้าวหน้าของ โครงการ จะมีการแจก user/Pwd และ Token Key ชุดใหม่ ให้ลำดับต่อไป

26 สรุปการแบ่งขนาดโครงการตามมูลค่าโครงการ และการบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการ ขนาด โครงการ มูลค่า (ล้านบาท) การนำเข้าข้อมูลการ แสดงผล เงินงาน L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป WEB-FormeFormWeb TKK2555 E-Book Google Map M ตั้งแต่ 30 ล้าน บาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท WEB-FormeFormWeb TKK2555 E-Book Google Map S ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท WEB-Formส่งรูปถ่ายป้าย ดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS Web Portal Web TKK2555 Google Map SS ต่ำกว่า 5 ล้านบาท -- Web TKK2555

27 โครงสร้างรหัสโครงการที่สัมพันธ์กับ รหัสงบประมาณและจังหวัดดำเนินงาน/เบิกจ่าย T.T. T= โครงกา รไทย เข้มแข็ง รหัสงบประมาณระบบ GFMIS 16 หลัก XXXXXXXXXX XXXXXX PPP P รหัสจังหวัด 4 หลัก ตัวอย่าง : T.15007A10214200081200 โครงการ ปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วม พ. ท. ปากเกร็ด มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท = 22 หลัก

28 ข้อมูลที่ต้องบันทึกใน Web Form เลือกรหัสโครงการที่ ต้องการบันทึกข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลโครงการ ชื่อโครงการ, แผน EvMIS, วงเงินอนุมัติโครงการ บันทึก จำนวนการจ้างงาน ( คน ) ระดับ โครงกา ร แผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้างและ เอกสารแนบ เลขที่ / ชื่อ สัญญา ชื่อคู่สัญญา ระยะเวลาดำเนินการ วงเงิน สัญญา งวดการเบิกจ่ายเงินตาม สัญญา แผน / ผล % ความสำเร็จของ งาน รายไตรมาส ระดับ สัญญา ภายใต้ โครงกา ร

29 ระดับ โครงกา ร ระดับ สัญญา ภายใต้ โครงการ

30 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตาม โครงการไทยเข้มแข็ง ด้านงาน ผ่าน E-Form

31 สำนักแผน ฯ Download E-Form ของแต่ละโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่ ดำเนินโครงการ โดยในแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการจากข้อมูลของ สำนักงบประมาณ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเช่น ความก้าวหน้าโครงการ พร้อม รูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag และ รูปถ่าย ประกอบการ ดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Form สำนักแผน ฯ รวบรวม E-Form จากหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ Upload กลับเข้าระบบเป็น รายเดือน โดยในแต่ละเดือนสามารถปรับปรุงข้อมูลใน E-Form และ Upload ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยระบบจะเก็บข้อมูลแยกเป็นรายเดือน และ ในแต่ละเดือนจะเก็บเฉพาะข้อมูลล่าสุดของเดือนนั้น ๆ ไว้ สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน E-Form โครงการ ขนาด M,L สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน E-Form โครงการ ขนาด M,L ขั้นตอ นที่ 1 ขั้นตอ นที่ 2 ขั้นตอ นที่ 3

32 หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ ส่งรูปถ่ายป้ายสถานที่ ดำเนินโครงการ ที่มีพิกัด geo tag ให้กับสำนักแผน ฯ สำนักแผน ฯ ทำการ Upload รูปถ่ายป้ายสถานที่ ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag ผ่านทาง PSMS Web Portal เพื่อเก็บข้อมูลในระบบ PFMSสรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของ โครงการ ขนาด S ขั้นตอ นที่ 1 ขั้นตอ นที่ 2

33

34

35

36

37

38 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการ บนแผนที่ Google MAP

39 เมื่อเลือกโครงการ ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงการ และ E-Book

40 ตัวอย่าง E-Book ของโครงการ

41


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google