งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์
การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2) วันที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 9.00น น. ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์

2 หัวข้อการประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามโครงการลงทุน SP2 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล การบันทึกข้อมูลโครงการเพื่อการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง ด้านเงิน ผ่าน Web Form การบันทึกข้อมูลโครงการเพื่อการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง ด้านงาน ผ่าน E-Form

3 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ PFMS-SP2

4 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ PFMS-SP2
1. เพื่อจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการลงทุนขนาด ใหญ่ของรัฐ ที่สามารถระบุแผนการดำเนินโครงการตามงวดงานที่ สำคัญ (Work Achievement Milestones) และแผนการเบิก จ่ายเงินตามงวดเงิน (Disbursement Milestones) ที่สอดคล้อง กับความสำเร็จของงานตามงวดงานที่กำหนด อันทำให้สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ สามารถวางแผนการกู้เงินและแผนการโอนเงิน เข้าสู่บัญชีเงินคงคลังที่ 1 ได้ใกล้เคียงเวลากับงวดการเบิกจ่ายเงิน จริง ทำให้ลดภาระดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินของรัฐ รวมทั้งชลอการ กู้เงินของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด

5 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ PFMS-SP2 (ต่อ)
2. เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดทำรายงาน ทั้งด้านปฏิบัติการ การวิเคราะห์และการบริหาร ให้แก่กระทรวงการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี ตามมิติ (Dimension) ของข้อมูลที่สำคัญ อันได้แก่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ แหล่งของเงินลงทุน (Source of Fund) เช่น เงินงบประมาณประจำปี, เงินกู้ ในประเทศ/ต่างประเทศ, เงินกู้ SP-2, เงินรายได้รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สาขาการลงทุน/ด้านการพัฒนา เช่น การบริหารทรัพยากรน้ำ, Logistics เป็นต้น แผนงาน ระยะเวลา งวดการดำเนินงาน และ %ความสำเร็จของงาน วงเงินลงทุน เปรียบเทียบการเบิกจ่ายเงินจริงกับแผนการเบิกจ่ายเงิน ตาม งวดการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับงวดการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาโครงการ ลงทุน ประเภทของการใช้จ่ายเงิน เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, Import content, การจ้างงาน เป็นต้น พื้นที่/จังหวัด ที่ดำเนินโครงการ รายละเอียดโครงการที่สำคัญ เอกสารราชการที่สำคัญ รายงานผล ความก้าวหน้าและความสำเร็จโครงการ

6 วัตถุประสงค์การจัดทำระบบ PFMS-SP2 (ต่อ)
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามสถานะโครงการ SP-2 สามารถติดตามและรายงานผลความสำเร็จของโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละเดือน ไตรมาส ตลอดระยะเวลาโครงการ 4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ SP-2 แก่ประชาชน โดยจัดทำ Web site ที่ต้องการใช้ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ

7 และติดตามโครงการลงทุน SP2
ขั้นตอนการดำเนินงาน และติดตามโครงการลงทุน SP2

8 ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามโครงการลงทุน SP2 คกก.กลั่นกรอง/ประเมินผล
สงป. สรก./รส. เจ้าของโครงการ คกก.กลั่นกรอง/ประเมินผล โครงการ SP2 กระทรวงการคลัง สบน. สป.คลัง บก. 2.รวบรวมโครงการ SP2 เพื่อเสนอ คกก. 1.บันทึกข้อมูลโครงการที่ขอใช้เงิน SP2 ตาม Template 3.พิจารณาอนุมัติโครงการ SP2 และวงเงินลงทุน 4.กำหนดแหล่งที่มา ของเงิน 5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการ และส่งข้อมูลให้ สป.คลัง 6.Upload รหัสโครงการเข้าระบบ GFMIS 8.บันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายและระบุโครงการลงพื้นที่ 7.ดำเนินการจัดสรรงวดและพิมพ์ใบงวดใน GFMIS 9. บันทึกข้อมูลแผนงาน/งวดเงิน และรายละเอียดโครงการโดยประมาณการในระบบ GFMIS-PFMS-SP2 11.ประเมินความ ก้าวหน้าโครงการ SP2 แต่ละเดือน 10. บันทึกข้อมูลแผนงาน/งวดเงิน และรายละเอียดโครงการตามสัญญาในระบบ GFMIS 14.อนุมัติจ่ายและสั่งโอนเงินโครงการ SP2 12.รายงานความก้าวหน้าตามงวดงานที่กำหนดไว้ 15.เรียกดูรายงานประมาณการเบิกจ่ายเงิน (Cashflow forecast) E-Budgeting GFMIS 13.ทำรายการขอเบิกจ่ายเงินโครงการ SP2 16.บันทึกข้อมูลเงินกู้ GFMIS-PFMS-SP2 17.ติดตามสถานะ / ผลการดำเนินงาน รายโครงการ 8

9 โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2)

10 โครงสร้างระบบการติดตามและรายงานผลโครงการ SP2 (PFMS-SP2) (ต่อ)
1.ระดับปฏิบัติงาน(Operation) 2. ระดับผู้บริหาร(Executives) 3.เผยแพร่สู่ประชาชน (Public) สรุปความก้าวหน้า รายสัปดาห์ Business Intelligence Online Real-time ตัวอย่างหน้าจอ

11 แผนผังการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง
11

12

13 รูปแบบการนำเข้าข้อมูล

14 การนำเข้าสถานะโครงการ
Size มูลค่า ด้านเงิน ด้านงาน (กองคลัง) (สำนักนโยบายและแผน) L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป Web-Form E-Form M ตั้งแต่ 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท S ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30ล้านบาท รูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS WEB Portal) SS ต่ำกว่า 5 ล้านบาท -

15 ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน รายสัญญา
Web - Form – for size L and M ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน รายสัญญา

16 ไม่ต้องบันทึกแผนการเบิกจ่ายตามสัญญา
Web – Form – for size S ไม่ต้องบันทึกแผนการเบิกจ่ายตามสัญญา

17 E- Form สำหรับ โครงการ Size L,M
E-Form for Size L and M

18 E- Form สำหรับ โครงการ Size L,M

19 โครงการ Size S ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ
ผ่าน PFMS WEB Portal เพื่อแสดงสถานที่ดำเนินโครงการใน แผนที่ Google MAP

20 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมรายละเอียด
โครงการใน Google Map สำหรับ โครงการ L, M, S

21 ตัวอย่างป้ายโครงการไทยเข้มแข็ง

22

23

24 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง ผ่าน Web Form และ E-Form

25 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูล & รหัสผู้ใช้งาน
Form หน่วยงาน User /Pwd WEB-Form กองคลัง/ พัสดุ หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ใช้ชุดเดียวกับระบบ GFMIS WEB Online eForm กอง/สำนักแผนฯ หรือหน่วยงานที่ดูแลหรือติดตามเรื่องความก้าวหน้าของโครงการ จะมีการแจก user/Pwd และ Token Key ชุดใหม่ ให้ลำดับต่อไป

26 สรุปการแบ่งขนาดโครงการตามมูลค่าโครงการ และการบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการ
มูลค่า (ล้านบาท) การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล เงิน งาน L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป WEB-Form eForm Web TKK2555 E-Book Google Map M ตั้งแต่ 30 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท S ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนินโครงการ (ผ่าน PFMS Web Portal SS ต่ำกว่า 5 -

27 รหัสงบประมาณระบบ GFMIS
โครงสร้างรหัสโครงการที่สัมพันธ์กับ รหัสงบประมาณและจังหวัดดำเนินงาน/เบิกจ่าย T. XXXXXXXXXXXXXXXX PPPP = 22 หลัก รหัสงบประมาณระบบ GFMIS 16 หลัก รหัสจังหวัด 4 หลัก T= โครงการไทยเข้มแข็ง ตัวอย่าง : T.15007A โครงการ ปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วม พ.ท.ปากเกร็ด มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

28 ข้อมูลที่ต้องบันทึกใน Web Form
ระดับโครงการ เลือกรหัสโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลโครงการ ชื่อโครงการ, แผน EvMIS , วงเงินอนุมัติโครงการ บันทึก จำนวนการจ้างงาน (คน) ระดับสัญญาภายใต้โครงการ แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารแนบ เลขที่/ชื่อ สัญญา ชื่อคู่สัญญา ระยะเวลาดำเนินการ วงเงินสัญญา งวดการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา แผน/ผล % ความสำเร็จของงาน รายไตรมาส

29 ระดับสัญญาภายใต้โครงการ
ระดับโครงการ ระดับสัญญาภายใต้โครงการ

30 การบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามโครงการไทยเข้มแข็ง ด้านงาน ผ่าน E-Form

31 ดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Formดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Form
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน E-Form โครงการ ขนาด M ,L สำนักแผน ฯ Download E-Form ของแต่ละโครงการ ส่งให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ โดยในแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการจากข้อมูลของสำนักงบประมาณ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเช่น ความก้าวหน้าโครงการ พร้อม รูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag และ รูปถ่ายประกอบการ ดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Formดำเนินโครงการอื่น ๆ ใน E-Form สำนักแผน ฯ รวบรวม E-Form จากหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ Upload กลับเข้าระบบเป็น รายเดือน โดยในแต่ละเดือนสามารถปรับปรุงข้อมูลใน E-Form และ Upload ได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยระบบจะเก็บข้อมูลแยกเป็นรายเดือน และในแต่ละเดือนจะเก็บเฉพาะข้อมูลล่าสุดของเดือนนั้น ๆ ไว้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

32 สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของ โครงการ ขนาด S
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ ส่งรูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการ ที่มีพิกัด geo tag ให้กับสำนักแผน ฯ สำนักแผน ฯ ทำการ Upload รูปถ่ายป้ายสถานที่ดำเนินโครงการที่มี พิกัด geo tag ผ่านทาง PSMS Web Portal เพื่อเก็บข้อมูลในระบบ PFMS ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2

33

34

35

36

37

38 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการ บนแผนที่ Google MAP

39 เมื่อเลือกโครงการ ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงการ และ E-Book

40 ตัวอย่าง E-Book ของโครงการ

41


ดาวน์โหลด ppt ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น G โรงแรมรามาการ์เด้นส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google