งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสินค้าบนเส้นทางสู่ AEC สถาบันคลังสมองของชาติ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสินค้าบนเส้นทางสู่ AEC สถาบันคลังสมองของชาติ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสินค้าบนเส้นทางสู่ AEC สถาบันคลังสมองของชาติ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น ณ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ รศ. สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ

2 หัวข้อการนำเสนอ 1.การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์ จาก AEC 3. AEC กับโอกาสทางธุรกิจ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

3 1. การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 สถาบันคลังสมองของชาติ 3

4 2510 252725352538  ก่อตั้ง สมาคม ASEAN มี สมาชิก 5 ประเทศ  บรูไน เข้าร่วม เป็น สมาชิก  บรรลุ ข้อตกลง การเป็น เขต การค้าเสรี อาเซียน (AFTA)  เกิดกรอบตก ลงการค้าและ บริการ(AFAS)  เกิดเขตการ ลงทุนอาเซียน (AIA)  เวียดนามเข้า ร่วมเป็น สมาชิก 2539  เกิด ความ ร่วมมือ ด้าน อุตสาหกร รมของ อาเซียน (AICO) 2540  กำหนด วิสัยทัศน์ให้ เป็นกลุ่มที่มี ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ  ลาว และพม๋าเข้า เป็นสมาชิก  ประเทศ อาเซียนเดิม ลดภาษีเป็น 0%  ไปสู่ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน(AEC) ► ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มา : ปรับปรุงจากข้อมูลที่ปรากฎใน www.dtn.moc.go.th ( กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ) และ www.asean.org, 4 18ปี 2541  เริ่มใช้เขต ลงทุนอาเซียน (AIA)  จัดทำ แผนปฏิบัติการ ฮานอยเพื่อ บรรลุวิสัยทัศน์ อาเซียน 2542  กัมพูชา เข้าร่วมเป็น สมาชิก  อาเซียนมี สมาชิกครบ 10 ประเทศ 2545  เกิดแนวคิด การจัดตั้ง ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในการ ประชุมสุด ยอดอาเซียน ครั้งที่ 8 ณ กัมพูชา 2546  เกิดปฏิญญา บาหลีเพื่อไปสู่ ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) 2550  เกิดปฎิญญา Cebuเพื่อจัดตั้ง ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)และเร่งการ เป็นประชาคม อาเซียนจากปี 2563 มาเป็น 2558 2553 2558  เป็น ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)

5 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter ประชาคม ความมั่นคง อาเซียน (ASC) ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ประชาคม สังคม- วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC)  ประชาคมอาเซียน 2015 (2558) เป้าหมายของการรวมกลุ่ม  โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) และจะมีการ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ แรงงานฝีมืออย่างเสรี ที่มา:ASEAN Economic Community FactBook

6 การเปิดเสรีในการค้าจะทำให้ตลาดการค้า อาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียวรวมถึงตลาด สินค้าเกษตร มีประชากร 595 ล้านคนและ มีขนาดของ GDP 1.5 ล้านล้าน US$ การเปิดตลาดอาเซียน+ 3 จะทำให้มีประชากร ประมาณ 2,112 ล้านคนและมีขนาด GDP 9.9 ล้านล้านUS$ ประกอบด้วย: ASEAN+จีน+ญี่ปุ่น + เกาหลี 6 การเปิดตลาดอาเซียน+ 6 จะทำให้มีประชากร ประมาณ 3,284 ล้านคนและมีขนาด GDP 12.5 ล้านล้านUS$ ประกอบด้วย: ASEAN+จีน+ญี่ปุ่น + เกาหลี+อินเดีย+ออสเตรเลีย+นิวซีแลนด์  ประเทศในกลุ่มASEAN ASEAN+3 ASEAN +6

7 7 การก้าวเข้าสู่นโยบายการค้าเสรี นำไปสู่กฎกติกาใหม่ๆ ตลาดการค้าแม้จะมี ความร่วมมือมากขึ้น แต่จะมีมาตรการใหม่ๆเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพซึ่งจะ เป็นการกีดกันทางการค้าทางอ้อม ลัทธิการ ปกป้องและ กีดกันทาง การค้า กฎระเบียบ การค้ามี ความเข้มข้น มากขึ้น กระแส ภูมิภาค นิยม ความ ร่วมมือ ของ เอเชีย เพิ่มขึ้น ด้านการค้าและความร่วมมือที่เปลี่ยนแปลงด้านการค้าและความร่วมมือที่เปลี่ยนแปลง ที่มา : ดัดแปลงจากลดาวัลย์ คำภา สถาบันคลังสมองของชาติ ► การก้าวสู่ยุคของนโยบายการค้าเสรี

8 ► โลกในยุคของการค้าเสรี โลกในยุคของการค้าเสรีอำนาจจะเป็นของผู้บริโภคมากกว่าผู้ผลิต การแข่งขันในตลาดสินค้าจะเป็นการแข่งขันในด้านคุณภาพที่ รุนแรงขึ้น สินค้าที่ขาดคุณภาพจะถูกเบียดหายไปจากตลาดการค้า การค้าจะไร้พรหมแดนมากขึ้น และจะมีการใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ ภาษี (non-tariff barrier) มาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น 8 มาตรการทางการค้าจะให้ความสนใจกับสุขอนามัยและความ ปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ ไปพร้อมๆกับมีการกำหนด มาตรฐานคุณภาพ การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการค้า ทำให้ผู้ผลิตต้องอาศัย เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหรือต้องพึ่งพิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง เพื่อทำให้คุณภาพดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำ

9  สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากปี 2558 การขยายตัวของพรหมแดนการค้าและ การผลิต เกิดเป็น Single Market and Single Production Base การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ ลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ อย่างเสรี

10  แรงขับเคลื่อนหลังการเป็น AEC ที่มา: google.com

11  แรงขับเคลื่อนหลังการเป็น AEC( ต่อ ) ที่มา: google.com

12 ที่มา : สมภพ มานะรังสรรต์  เป้าหมายการเปิดเสรีสาขาบริการในแต่ละรอบ  แรงขับเคลื่อนหลังการเป็น AEC( ต่อ )

13 ประเภทของสาขาในภาคบริการ 1บริการด้านธุรกิจ(วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ โฆษณา ให้เช่า อื่นๆ) 2บริการสื่อสาร 3บริการก่อสร้าง (งานวิศวกรรม การติดตั้ง อื่นๆ) 4บริการจัดจำหน่าย(ค้าส่ง ค้าปลีก แฟรนไชส์ ตัวแทนจำหน่าย) 5บริการทางการศึกษา 6บริหารสิ่งแวดล้อม(บำบัดน้ำเสีย อื่นๆ) 7บริการทางการเงิน(ธนาคาร ประกันภัย) 8บริการด้านสุขอนามัย 9บริการด้านการท่องเที่ยว(โรงแรม ร้านอาหาร บริษัททัวร์ อื่นๆ) 10บริการด้านนันทนาการ(วัฒนธรรม กีฬา ห้องสมุด อื่นๆ) 11บริการขนส่ง 12บริการอื่นๆ สาขาของภาคบริการ (Services) ที่เปิดภายใต้ AEC  แรงขับเคลื่อนหลังการเป็น AEC( ต่อ )

14 ที่มา: google.com

15  แรงขับเคลื่อนหลังการเป็น AEC( ต่อ ) ที่มา: google.com

16  ความร่วมมืออื่นๆ อาหาร เกษตร และป่าไม้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โครงสร้างพื้นฐาน ( ขนส่ง ICT พลังงาน เหมืองแร่ ) พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา SME  แรงขับเคลื่อนหลังการเป็น AEC( ต่อ )

17 ฐานการผลิตอยู่ที่ใด ขึ้นอยู่กับ  ที่ใดจะมีความได้เปรียบ สูงสุดในด้านต้นทุนปัจจัย การผลิตหรือในด้าน การตลาด  ได้เปรียบมากน้อยเพียงใด อยู่ใกล้แหล่งวัคถุดิบ  ต้นทุนด้าน Logistic  สภาพแวดล้อมการลงทุน รวมถึง กฎระเบียบ ข้อกำหนดของรัฐ ในห่วงโซ่การผลิต ไม่จำเป็น ต้องอยู่ในประเทศใด ประเทศหนึ่งเพียงแห่งเดียว กลยุทธ์สำคัญในการแข่งขัน คือการใช้ประโยชน์สูงสุด จากฐานการผลิตร่วม ใน AEC  ภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมใน ASEANเมื่อเข้าสู่ AEC ที่มา : สมภพ มานะรังสรรค์

18  กลยุทธสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม Focus more on medium to high-end market segment สร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดเป็นพันธมิตรที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจร่วมกัน 18 หาลู่ทางขยายการค้า การสร้างภูมิภาคนิยม promote intra-ASEAN regionalization Branding Thai product and services Sourcing การร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของ สินค้า

19 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์ จาก AEC 19 การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

20 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ จัดการ และการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ จัดการ และการดำเนินธุรกิจ 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC 20  Good Manufacturing Practice (GMP)  Good Agricultural Practice (GAP) พัฒนารูปแบบและคุณภาพของ สินค้า พัฒนารูปแบบและคุณภาพของ สินค้า เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานของตลาดและให้ ความใส่ใจในคุณภาพและสุขอนามัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การปรับตัวเพื่อรองรับกับการขยายตัวของตลาด

21 การเกษตร การบริการและการขนส่ง การอุตสาหกรรม  มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเป็นความต้องการใน การก้าวสู่การค้าเสรี 21 การก้าวสู่ยุคการค้าเสรี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร เช่นข้าวหอมมะลิ มาตรฐานระบบ (เช่น GAP, Organic Thailand, GMP เป็น ต้น) มาตรฐานทั่วไป SPS/QIE/CODEX/ IPPC มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานทั่วไป (ISO; HACCP มาตรฐาน Logistic etc มาตรฐานทั่วไป (ISO/ASTM/JIS/TIS) etc การเข้าสู่ Word Free Trade Economy ตาม บริบทของ องค์การการค้า โลก มิติเวลา ความเป็นพลวัตของมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC

22  มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเป็นความต้องการใน การก้าวสู่การค้าเสรี ( ต่อ ) 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC  ตัวอย่างมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้า Food Standard Hazard Analysis Critical Control Point การวิเคราะห์อันตรายจุด ควบคุมวิกฤตเป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นในขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม Good manufacturing Practice เกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ ผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหาร ได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำ ให้ อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ISO22000 เป็นการรวมระบบ GMP ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของ อุตสาหกรรมอาหารกับระบบ HACCP ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์จุดอันตรายแต่ ละขั้นตอนการผลิต และมีการผนวก ISO9001 เข้าไปเสริมในเรื่องการจัดการ และระบบเอกสารทำให้ระบบนี้สามารถประกันความปลอดภัยของสินค้า ตลอดระบบห่วงโซ่อาหารดียิ่งขึ้น Source: Nopporn Thepsithar (2013)

23  มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเป็นความต้องการใน การก้าวสู่การค้าเสรี ( ต่อ ) 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC  ตัวอย่างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม Green Label Thai Green Label: รับรองผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน SIRIM QAS International Snd.Bhd: รับรองสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม Singapore Green Label Scheme (SGLS): รับรองมาตรฐานสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน Green Choice Philippines (GCP): รับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่มี ผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน Lembaga Indonesia Ekolabel: รับรองใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ Laos Organic: รับรองผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ปลูกโดยวิธีทางเกษตร ที่ ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอน Source: Nopporn Thepsithar (2013)

24  มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเป็นความต้องการใน การก้าวสู่การค้าเสรี ( ต่อ ) 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC

25 Source: Nopporn Thepsithar (2013)  มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเป็นความต้องการใน การก้าวสู่การค้าเสรี ( ต่อ ) 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC

26 26 3. AEC กับโอกาสทางธุรกิจ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

27  Education Hub  AEC กับการก้าวเป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจ 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC  Medical Hub  Agricultural and Food industry Hub

28  Retail Hub  Industrial Hub  Transportation and Logistic Hub  Tourism Hub 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC  AEC กับการก้าวเป็นจุดเชื่อมต่อธุรกิจ ( ต่อ )

29 1.North-South Corridor 2.Northern Corridor 3.North-Eastern Corridor 4.Eastern Corridor 5.Central Corridor 6.East-West Corridor 7.New Southern Corridor 8.Southern Corridor 9.Southern Coastal Corridor 12 3 4 5 6 7 8 9 ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ  AEC กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 2. มาตรฐานสินค้า: การปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จาก AEC เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ภายใต้ ASEAN mainland and จีนตอนใต้

30 ประเด็นการซักถาม Q&A


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสินค้าบนเส้นทางสู่ AEC สถาบันคลังสมองของชาติ การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสินค้าสู่ AEC” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google