งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ นายกสมาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ นายกสมาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ นายกสมาคม

2 นายธงชัย ประทุมสุวรรณ
นายธงชัย ประทุมสุวรรณ อุปนายกคนที่ 1

3 นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ
นายสมเกียรติ ศรีมหาบรรณ อุปนายกคนที่ 2

4 นายประดิษฐ์ เจริญสุข เลขานุการ

5 นายนำศักดิ์ ประสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
นายนำศักดิ์ ประสาร ผู้ช่วยเลขานุการ

6 นายพฤกษ์ โสโน เหรัญญิก

7 นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

8 นายโชติ ชั้นเจริญ นายทะเบียน

9 นายสาธิต เขมะประสิทธิ์
นายสาธิต เขมะประสิทธิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

10 นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์
นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์ ประชาสัมพันธ์

11 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายจตุรงค์ ชูแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12 นายอนิรุท สาตราคม ปฏิคม

13 นายบัณฑิต โพธิ์น้อย สาราณียากร

14 นายประโยชน์ ก้านจันทร์
นายประโยชน์ ก้านจันทร์ ผู้ช่วยสาราณียากร

15 นายไมตรี อนุกูลเรืองกิตติ์
นายไมตรี อนุกูลเรืองกิตติ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี

16 นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา
นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้ตรวจสอบบัญชี


ดาวน์โหลด ppt นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ นายกสมาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google