งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ จ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑. กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่ง หนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมี พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ จ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑. กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่ง หนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมี พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ จ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑. กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่ง หนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมี พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไป ส่งด้วยตนเอง ให้จ่าหน้าซองตามแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ คือ ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไว้ที่มุมบน ด้านซ้ายของซอง โดยไม่จำเป็นต้องลงที่ตั้ง ของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ

2 การ จ่าหน้าซอง การเตรียมการฝากส่งที่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. กรณีส่วนราชการจัดส่งหนังสือโดยทาง ไปรษณีย์ จัดส่งโดยติดดวงตราไปรษณียากร จัดส่งโดยมีข้อตกลงกับ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ขอชำระค่าฝากส่ง เป็นรายเดือน การจ่าหน้าซองให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ๔๖ หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

3 ซองจดหมายราชการรูปแบบเดิมที่ไม่มีช่องใส่ รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม จะต้องจ่าหน้าโดยการพิมพ์หรือผนึกป้ายจ่าหน้าเท่านั้น สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชดำเนิน อ. เมือง ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ ที่ ศธ ๐๘๖๒ / ๔๓๑๓ เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา กองอำนวยการงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้ง ที่ ๒๐ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชำระค่าฝากส่ง เป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ ๙๘ / ๒๕๓๓ ปณจ. ร้อยเอ็ด

4 ซองจดหมายราชการรูปแบบใหม่ที่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดง ส้ม การจ่าหน้าสามารถทำได้ทั้งการเขียนด้วยมือหรือใช้ เครื่องพิมพ์ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชดำเนิน อ. เมือง ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ ที่ ศธ ๐๘๖๒ / ๔๓๑๓ เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา กองอำนวยการงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้ง ที่ ๒๐ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชำระค่าฝากส่ง เป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ ๙๘ / ๒๕๓๓ ปณจ. ร้อยเอ็ด ๑๐๐๓๐


ดาวน์โหลด ppt การ จ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑. กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่ง หนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมี พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google