งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑.กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่งหนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไปส่งด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑.กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่งหนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไปส่งด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑.กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่งหนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไปส่งด้วยตนเอง ให้จ่าหน้าซองตามแบบที่ ๑๕ ท้ายระเบียบ คือ ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไว้ที่มุมบนด้านซ้ายของซอง โดยไม่จำเป็นต้องลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือ

2 การจ่าหน้าซอง การเตรียมการฝากส่งที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การจ่าหน้าซอง การเตรียมการฝากส่งที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. กรณีส่วนราชการจัดส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ จัดส่งโดยติดดวงตราไปรษณียากร จัดส่งโดยมีข้อตกลงกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ขอชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน การจ่าหน้าซองให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ๔๖ หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนด

3 ซองจดหมายราชการรูปแบบเดิมที่ไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม จะต้องจ่าหน้าโดยการพิมพ์หรือผนึกป้ายจ่าหน้าเท่านั้น สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชดำเนิน อ.เมือง ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ ที่ ศธ ๐๘๖๒/๔๓๑๓ เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา กองอำนวยการงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๒๐ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ ๙๘/๒๕๓๓ ปณจ . ร้อยเอ็ด

4 ซองจดหมายราชการรูปแบบใหม่ที่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม การจ่าหน้าสามารถทำได้ทั้งการเขียนด้วยมือหรือใช้เครื่องพิมพ์ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนราชดำเนิน อ.เมือง ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ ที่ ศธ ๐๘๖๒/๔๓๑๓ เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา กองอำนวยการงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๒๐ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ ๙๘/๒๕๓๓ ปณจ . ร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด ppt การจ่าหน้าซอง วิธีปฏิบัติในการจ้าหน้าซองหนังสือราชการ มี ๒ กรณี คือ ๑.กรณีที่ส่วนราชการจัดส่งเอง โดยใช้สมุดส่งหนังสือหรือใบรับแนบติดไปกับซองและมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นผู้ไปส่งด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google