งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำที่ผลักดันตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า ตามมาตรฐานสากล ให้เป็นที่รู้จัก และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ค่านิยมของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำที่ผลักดันตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า ตามมาตรฐานสากล ให้เป็นที่รู้จัก และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ค่านิยมของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำที่ผลักดันตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า ตามมาตรฐานสากล ให้เป็นที่รู้จัก และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ค่านิยมของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบตอบสนองพันธกิจ

2 การใช้สูตรค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ในกระบวนการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง

3 มีระเบียบวิธีทางสถิติ 5 วิธี คือ 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 2) มัธยฐาน (Median) 3) ฐานนิยม ( Mode) 4) ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric Mean) 5) ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค (Harmonic Mean) 1. การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลมีกี่วิธี

4 ข้อดี ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1) เข้าใจและคำนวณง่าย 2) ได้ใช้คะแนนทุกตัวในการคำนวณ 3) คำนวณได้เสมอทุกกรณีและเป็นค่าที่ แน่นอนไม่ว่าข้อมูลจะแจกแจงหรือไม่แจก แจงความถี่ 4) ใช้คำนวณในสถิติขั้นสูงมากกว่า ค่าเฉลี่ยแบบอื่น ๆ 5) ส่วนเบี่ยงเบนของคะแนนจากค่าเฉลี่ย เลขคณิตให้ค่าน้อยที่สุด 2. ข้อดี - ข้อเสียของค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

5 ข้อเสีย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 1) จากการที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตต้องใช้ คะแนนทุกตัวในการคำนวณ ฉะนั้นถ้ามี คะแนนตัวใดผิดปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะ ให้ค่าเฉลี่ยที่ผิดปกติด้วย 2) ค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะตรงกับ ค่าที่เป็นจริงข้อมูลเพียงไม่กี่รายการ หรือ อาจไม่ตรงกันเลย 2. ข้อดี - ข้อเสียของค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

6 3 วิธี ดังนี้ 1. การหาค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าเพื่อจัดทำดัชนี มีกี่วิธี 1) The relative of arithmetic mean prices : RA ( สัมพัทธ์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคา ) 2) The arithmetic mean of price relatives : AR ( ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาสัมพัทธ์ ) 3) The geometric mean of price relatives = The relative of geometric mean prices : GM ( ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของราคาสัมพัทธ์ = สัมพัทธ์ของค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของราคา )

7 2. บอกความหมาย สูตร และนัยสำคัญของแต่ละวิธี 1) The relative of arithmetic mean prices : RA ( สัมพัทธ์ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคา )

8 ตัวอย่าง ตารางการคำนวณโดยใช้สูตร RA RA 101.1688 75.740074.8600

9 2) The arithmetic mean of price relatives : AR ( ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาสัมพัทธ์ )

10 ตัวอย่าง ตารางการคำนวณโดยใช้สูตร AR AR 101.2600 --

11 3) The geometric mean of price relatives = The relative of geometric mean prices : GM ( ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของราคาสัมพัทธ์ = สัมพัทธ์ของค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของราคา )

12 ตัวอย่าง ตารางการคำนวณโดยใช้สูตร GM GM 101.2088 75.6689 74.7646

13 3. เชื่อมโยงสูตรกับการจัดทำค่าเฉลี่ยของราคาสินค้า สูตรคำนวณดัชนี Modified Laspeyres สัมพัทธ์ เฉลี่ย น้ำหนักถ่วง / ค่าใช้จ่าย

14 4. ผลกระทบจากการคำนวณค่าเฉลี่ยแต่ละวิธี ที่มีต่อค่าดัชนี - ค่าสัมพัทธ์ที่คำนวณได้จากสูตร AR จะมีค่ามากกว่า สูตร RA และ GM เสมอ ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขดัชนีสูงด้วย - ค่าสัมพัทธ์ที่คำนวณได้จากสูตร GM อาจจะมากหรือ น้อยกว่าสูตร RA สรุป AR > RA,GM สูตร สัมพัทธ์ RA 101.168875.740074.86 GM 101.2088 75.6689 74.7646 AR 101.26 -- ราคาเฉลี่ยปัจจุบัน ราคาเฉลี่ยช่วงก่อนหน้า

15 5. สรุปจุดเด่น – จุดด้อยของวิธีต่างๆที่ใช้ในอดีต -> ปัจจุบัน ตารางแสดงคุณสมบัติของสูตรดัชนี ผลรวมพื้นฐานที่สำคัญ + + GMARRA + + - ความเป็น สัดส่วนกัน + + - - - การเปลี่ยนแปลง หน่วย - การเปลี่ยนกลับกัน ของเวลา - การถ่ายทอด + - + + Yes No - การทดแทน กัน No

16 6. ปัจจุบันใช้กี่วิธี อะไรบ้าง 2 วิธี คือ 1) สูตร AR - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคา สัมพัทธ์ 2) สูตร GM – ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของราคา สัมพัทธ์ หรือเท่ากับ สัมพัทธ์ของค่าเฉลี่ย เรขาคณิตของราคา

17 7. ทำไมจึงเปลี่ยนวิธีการหาค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าเพื่อทำดัชนี ?? ทำไมจึงเปลี่ยนสูตรจาก RA มาเป็น AR 1. สูตร RA ขาดคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลง หน่วย หมายความว่า ต้องเปรียบเทียบด้วยหน่วย เดียวกันเท่านั้น 2. การเปลี่ยนแปลงราคาของ spec. ที่มีราคาสูง จะมีความสำคัญ มากกว่า spec. ที่มีราคาต่ำ ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะ ชี้นำดัชนี

18 8. การคัดเลือกสินค้าที่ใช้กับแต่ละวิธี มีหลักเกณฑ์อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนำที่ผลักดันตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า ตามมาตรฐานสากล ให้เป็นที่รู้จัก และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ค่านิยมของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google