งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด บัตรประชาชนผู้กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2545

2 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
4. การตรวจสอบเอกสาร จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนส่งเอกสาร สาระสำคัญของสัญญา เช่น วันที่ ชื่อผู้กู้ผู้ค้ำประกัน วงเงิน ฯลฯ 2. เลขที่บัตรประชาชนของผู้กู้ ( 13 หลัก ) 3. วงเงินกู้รวมและยอดเงินแบ่งตามสัญญา 4. เลขที่บัญชีเงินฝาก

3 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
4. การตรวจสอบเอกสาร 5. ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ของผู้กู้และผู้ค้ำ 6. การรับรองสำเนา เจ้าของเอกสารจะต้องเป็นผู้ลงนามเองทุกฉบับ และกรณีถ่ายเอกสารแบบประหยัด เจ้าของเอกสารทุกคนต้องลงนามให้ครบถ้วนด้วย

4 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 1. สถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุม (กยศ.106) 2. สถานศึกษาจัดทำใบนำส่ง (กยศ. 107) ซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษาที่เปิดบัญชีเงิน ฝากกับธนาคาร

5 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 3. ส่งให้กับสาขาของธนาคารที่สถานศึกษาได้เปิด บัญชีเงินฝากไว้ 4. จัดสัญญาเป็นชุด ชุดละไม่เกิน 50 สัญญา

6 ตัวอย่างทะเบียนคุม (กยศ.106)

7 ตัวอย่างใบนำส่ง

8 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
6. ข้อควรระวังในการจัดทำสัญญาและส่งสัญญา 1. คู่สัญญาลงนามไม่ครบถ้วน 2. ห้ามใช้ตรายางประทับแทนการลงนามในช่อง ผู้ให้กู้ยืม 3. คู่สัญญา (ผู้กู้,ผู้ให้กู้,ผู้ค้ำประกัน) จะลงนามเป็น พยานอีกไม่ได้

9 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
6. ข้อควรระวังในการจัดทำสัญญาและส่งสัญญา 4. ใช้แบบพิมพ์สัญญากู้ที่เป็นของปีการศึกษา ปัจจุบัน 5. ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนคุม (กยศ.106) ให้ตรงกับสัญญา 6. แนบทะเบียนคุม (กยศ.106) และใบนำส่งทุกชุด

10 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
6. ข้อควรระวังในการจัดทำสัญญาและส่งสัญญา 7. ใบนำส่งและทะเบียนคุม (กยศ.106) ชุดละ ไม่เกิน 50 สัญญา 8. ไม่ควรส่งสัญญาซ้ำ 9. เอกสารแนบขอให้ถ่ายเอกสารให้ชัดเจน อ่านง่าย 10. ให้ควบคุมวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

11 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้
7. สรุปข้อผิดพลาดจากการทำสัญญา อันดับ สาเหตุการส่งคืน จำนวน ร้อยละ 1 การลงลายมือชื่อไม่ครบ และรับรองสำเนาแทนกัน 26,872 48.16 2 เกินวงเงินจัดสรร 11,111 19.91 3 เอกสารประกอบไม่ครบ 8,423 15.09 4 วงเงินกู้รวมและยอดเงินแบ่งในสัญญาผิด 4,710 8.44 8 อื่นๆ (ขาดคุณสมบัติ/ สถานศึกษาขอคืน) 2,130 3.82 5 ไม่ลงนามกำกับสัญญามีการแก้ไข 1,533 2.75 6 สมุดบัญชีเงินฝากปิด/ชื่อไม่ตรงสัญญา 572 1.02 7 สัญญาส่งซ้ำ 452 0.81 ส่งคืน % รวม 55,803 100.00

12 การลงลายมือ ในเอกสารไม่ครบ

13 วงเงินกู้รวมและยอดเงิน แบ่งตามสัญญาไม่เท่ากัน

14 สัญญามีการแก้ไข ไม่ลงนามกำกับ

15 ผู้ให้กู้ยืมไม่ได้ลงลายมือชื่อ
ในช่องที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt 4. การจัดทำและการส่งเอกสารสัญญาเงินกู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google