งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ. ศ. 2545

2 2 4. การตรวจสอบเอกสาร จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อน ส่งเอกสาร 1. สาระสำคัญของสัญญา เช่น วันที่ ชื่อผู้กู้ผู้ค้ำประกัน วงเงิน ฯลฯ 2. เลขที่บัตรประชาชนของผู้ กู้ ( 13 หลัก ) 3. วงเงินกู้รวมและยอดเงิน แบ่งตามสัญญา 4. เลขที่บัญชีเงินฝาก 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

3 3 4. การตรวจสอบเอกสาร 5. ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ ของผู้กู้และผู้ค้ำ 6. การรับรองสำเนา เจ้าของ เอกสารจะต้องเป็นผู้ลงนาม เองทุกฉบับ และกรณีถ่าย เอกสารแบบประหยัด เจ้าของเอกสารทุกคนต้อง ลงนามให้ครบถ้วนด้วย 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

4 4 5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 1. สถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุม ( กยศ.106) 2. สถานศึกษาจัดทำใบนำส่ง ( กย ศ. 107) ซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจของสถานศึกษา ที่เปิดบัญชีเงิน ฝากกับธนาคาร 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

5 5 5. การส่งเอกสารให้กับธนาคาร 3. ส่งให้กับสาขาของธนาคารที่ สถานศึกษาได้เปิด บัญชีเงินฝากไว้ 4. จัดสัญญาเป็นชุด ชุดละไม่เกิน 50 สัญญา 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

6 6 ตัวอย่างทะเบียนคุม ( กยศ.106)

7 7 ตัวอย่างใบนำส่ง

8 8 6. ข้อควรระวังในการจัดทำ สัญญาและส่งสัญญา 1. คู่สัญญาลงนามไม่ครบถ้วน 2. ห้ามใช้ตรายางประทับแทน การลงนามในช่อง ผู้ให้กู้ยืม 3. คู่สัญญา ( ผู้กู้, ผู้ให้กู้, ผู้ค้ำ ประกัน ) จะลงนามเป็น พยานอีกไม่ได้ 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

9 9 6. ข้อควรระวังในการจัดทำ สัญญาและส่งสัญญา 4. ใช้แบบพิมพ์สัญญากู้ที่เป็น ของปีการศึกษา ปัจจุบัน 5. ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนคุม ( กยศ.106) ให้ตรงกับสัญญา 6. แนบทะเบียนคุม ( กยศ.106) และใบนำส่งทุกชุด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

10 10 6. ข้อควรระวังในการจัดทำ สัญญาและส่งสัญญา 7. ใบนำส่งและทะเบียนคุม ( กยศ.106) ชุดละ ไม่เกิน 50 สัญญา 8. ไม่ควรส่งสัญญาซ้ำ 9. เอกสารแนบขอให้ถ่าย เอกสารให้ชัดเจน อ่านง่าย 10. ให้ควบคุมวงเงินที่ได้รับ การจัดสรร 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้

11 11 7. สรุปข้อผิดพลาดจากการทำสัญญา 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ อันดั บ สาเหตุการส่งคืนจำนวนร้อยละ 1 การลงลายมือชื่อไม่ครบ และรับรอง สำเนาแทนกัน 26,87 2 48.16 2เกินวงเงินจัดสรร 11,11 1 19.91 3เอกสารประกอบไม่ครบ8,42315.09 4 วงเงินกู้รวมและยอดเงินแบ่งใน สัญญาผิด 4,7108.44 8 อื่นๆ ( ขาดคุณสมบัติ / สถานศึกษา ขอคืน ) 2,1303.82 5ไม่ลงนามกำกับสัญญามีการแก้ไข1,5332.75 6 สมุดบัญชีเงินฝากปิด / ชื่อไม่ตรง สัญญา 5721.02 7สัญญาส่งซ้ำ4520.81 ส่งคืน 6.31% รวม 55,80 3 100. 00

12 12 การลงลายมือ ในเอกสารไม่ครบ

13 13 วงเงินกู้รวมและยอดเงิน แบ่งตามสัญญาไม่เท่ากัน

14 14 สัญญามีการแก้ไข ไม่ลงนามกำกับ

15 15 ผู้ให้กู้ยืมไม่ได้ลงลายมือชื่อ ในช่องที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt 1 3. การถ่ายเอกสารโดยประหยัด 4. การจัดทำและการส่ง เอกสารสัญญาเงินกู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ บัตรประชาชนผู้ กู้ สำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ สำเนาสมุดคู่ฝากออม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google