งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.citsonline.utcc.ac.th โดย... นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 กรกฎาคม 2554 โดย... นายพูนทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.citsonline.utcc.ac.th โดย... นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 กรกฎาคม 2554 โดย... นายพูนทวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.citsonline.utcc.ac.th โดย... นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 กรกฎาคม 2554 โดย... นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 กรกฎาคม 2554

2 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 กำหนดการอบรม 09.00 น.-12.00 น. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 13.00 น.-14.00 น. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำอุปสงค์จังหวัด

3 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

4 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 ทำไมต้องรู้จักตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต? - กระทรวงพาณิชย์มีแผนงานและกำลังดำเนินการผลักดันให้มี การจัดทำข้อมูลอุปสงค์สินค้าและบริการในระดับจังหวัด - ข้อมูลอุปสงค์สินค้า / บริการในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มี ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปใช้ประกอบการวางแผนงาน หรือการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง การผลิตและความต้องการของตลาด เป็นการช่วยลดภาระของ รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาวะสินค้าล้นตลาด ขาดตลาด ที่ ส่งผลต่อเสถียรภาพราคาสินค้าและระบบเศรษฐกิจการค้า - ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มี ศักยภาพ ในการแสดงอุปสงค์สินค้าและบริการต่างๆ ในจังหวัด ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการจัดทำอุปสงค์ระดับจังหวัดจึงอาศัย แนวทางการคำนวณอุปสงค์ในรูปแบบเดียวกับตารางปัจจัยการ ผลิตและผลผลิต

5 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตคืออะไร? ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต คือ เครื่องมือการวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่แสดงการซื้อและการขายสินค้าและ บริการในประเทศหรือในจังหวัด ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต คือ เครื่องมือที่แสดงถึงการ ใช้ปัจจัยการผลิต และการกระจายผลผลิตในประเทศหรือใน จังหวัด ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต คือ เครื่องมือที่แสดงการ ไหลเวียนของสินค้าในจังหวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งระบบ เศรษฐกิจอยู่ในภาวะดุลยภาพ หรืออุปสงค์ของสินค้าเท่ากับ อุปทานของสินค้า

6 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 ปีพ.ศ. 2484 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ถูกคิดค้นโดย Wassily Leontief ซึ่งได้จัดทำ input-output table for the American economy โดย มีขนาด 3กิจกรรม ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ การ ขนส่ง ต้นกำเนิด ตาราง I-O ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตคืออะไร?

7 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตคืออะไร? รูปแบบทั่วไปของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

8 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 ที่มา : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อุปสงค์ของการใช้ปัจจัยการผลิต หรืออุปสงค์สินค้าขั้นกลางของ ผู้ผลิต อุปสงค์สินค้าของผู้บริโภค ส่วนประกอบของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต องค์ประกอบของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

9 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การอ่านค่าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การอ่านค่าตารางปัจจัยการผลิตและผลลิตสามารถอ่านค่าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ การอ่านค่าทางแนวตั้ง : เป็นการพิจารณาถึง มูลค่าการใช้ ปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบ ค่าบริหารจัดการ ค่าแรงงาน และ กำไรของธุรกิจ รวมถึงมูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศหรือจังหวัด ( การซื้อสินค้าและบริการ ) การอ่านค่าทางแนวนอน : เป็นการพิจารณาถึง การกระจาย หรือการขายสินค้า และบริการของผู้ผลิต ว่ามีการขายสินค้าให้ กิจกรรมการผลิต ครัวเรือน รัฐบาล และส่งออกเท่าไร รวมถึงมี มีการเก็บเป็นสินค้าคงคลัง และใช้ในการลงทุนเท่าไร

10 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต แนวคิดการวิเคราะห์ผลกระทบ การใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อการผลิตในจังหวัดนั้นเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย ภายนอกที่เกิดขึ้นและเข้ามากระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะ ดุลยภาพให้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลของดลุยภาพที่เปลี่ยนแปลงไป นั้นคือผลกระทบที่เกิดขึ้น

11 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขั้นตอนที่ 1 แบ่งแยกตัวแปรภายนอกภายใน ขั้นตอนที่ 2 คำนวณตัวคูณของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณผลกระทบ

12 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th อุปสงค์รวม (310)มูลค่า การ นำเข้า สินค้า และ ภาษี ศุลกากร (409) มูลค่า ส่วน เหลื่อม ทางการ ค้าและ ค่าขนส่ง (509) มูลค่า ผลผลิต (อุปสงค์ รวมหัก ด้วย มูลค่า การ นำเข้า มูลค่า ส่วน เหลื่อม ทางการ ค้าและ ค่า ขนส่ง) (600) อุปทาน รวม (มูลค่า ผลผลิต รวมด้วย มูลค่า การ นำเข้า มูลค่า ส่วน เหลื่อม ทางการ ค้าและ ค่า ขนส่ง) (700) มูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตอุปสงค์ขั้นสุดท้าย มูลค่าการกระจายสินค้า มูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตขั้น กลาง (190) มูลค่าการ บริโภคของ เอกชน และ รัฐ (301 - 302) มูลค่า การ ลงทุน (303) ส่วน เปลี่ยน แปลง สินค้าคง คลัง (304) มูลค่า การ ส่งออก สินค้า (305- 306) มูลค่าเพิ่ม (209) มูลค่าผลผลิต (210=190+209) การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขั้นตอนที่ 1 แบ่งแยกตัวแปรภายนอกภายใน ตัวแปร ภายใน ตัวแปรภายนอก

13 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขั้นตอนที่ 2 คำนวณตัวคูณของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การคำนวณตัวคูณของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตหรือ Leontief Inverse Matrix” ((I-A n ) -1 ) ซึ่งสูตรการคำนวณแสดงได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 นำมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางแต่ละรายการหารด้วย มูลค่าผลผลิต ซึ่งผลที่ได้คือ สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางต่อ มูลค่าผลผลิต(A n )

14 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขั้นตอนที่ 2 นำเมตริกซ์เอกลักษณ์ (I) ลบด้วยสัดส่วนการใช้ปัจจัยการ ผลิตขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิต (I-A n ) หลังจากนั้นนำมาคำนวณอินเวอร์ สเมตริกซ์ซึ่งผลที่ได้คือตัวคูณผลกระทบ ((I-A n ) -1 ) ขั้นตอนที่ 2 คำนวณตัวคูณของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

15 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การคำนวณผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็น การนำเวกเตอร์ของตัวแปรภายนอกไปคูณกับตัวคูณของตารางปัจจัยการ ผลิตและผลผลิต โดยผลที่ได้แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยสามารถเขียน สูตรได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณผลกระทบ

16 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต นอกจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายต่อมูลค่ากการผลิต ตารางปัจจัยการผลิตยังสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดกับการจ้างงาน และมูลค่าเพิ่ม โดยสูตรในการคำนวณมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณผลกระทบ จำนวนแรงงานในสาขาการผลิต n มูลค่าผลผลิตสาขาการผลิต n การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการจ้างงาน โดยที่ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสินค้า n หรือมูลค่าผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้า n คือ มูลค่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกหรืออุปสงค์ขั้นสุดท้าย คือ สัมประสิทธิ์ของการจ้างงาน

17 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต นอกจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถวิเคราะห์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายต่อมูลค่ากการผลิต ตารางปัจจัยการผลิตยังสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดกับการจ้างงาน และมูลค่าเพิ่ม โดยสูตรในการคำนวณมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณผลกระทบ มูลค่าเพิ่มในสาขาการผลิต n มูลค่าผลผลิตสาขาการผลิต n การวิเคราะห์ผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่ม โดยที่ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสินค้า n หรือมูลค่าผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้า n คือ มูลค่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกหรืออุปสงค์ขั้นสุดท้าย คือ สัมประสิทธิ์ของมูลค่าเพิ่ม

18 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณผลกระทบ Input-Output Program for Provincial Analysis (IOPPA) การใช้งานโปรแกรม IOPPA ประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. การเข้าสู่โปรแกรม IOPPA 2. การกำหนดข้อมูลพื้นฐาน 3. การนำเสนอตารางข้อมูล 4. การวิเคราะห์ผลกระทบ 5. รายงาน 6. กราฟ

19 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต การคำนวณผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ตามปกติตัวแปรภายนอกที่จะเข้ามาส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจนั้นถูกระบุให้เป็นอุปสงค์ขั้น สุดท้าย ซึ่งทำให้การนำตารางปัจจัยการผลิตและ ผลผลิตไปใช้ในการวิเคราะห์อยู่ในวงจำกัด ดังนั้น เพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าวผู้ศึกษาสามารถนำแนวคิด ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์มาประยุกต์กับสูตรใน การคำนวณผลกระทบของตารางปัจจัยการผลิตและ ผลผลิตได้ ปัจจัย ภายนอก อื่นๆ ค่าความ ยืดหยุ่น ของอุป สงค์ อุปสงค์ที่ เปลี่ยน แปลงไป ตาราง I-O ผลผลิตที่ เปลี่ยนแปลง ไป

20 แนวทางการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำอุปสงค์จังหวัด

21 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 ประเภทข้อมูลที่ต้องจัดเก็บก่อนจัดทำอุปสงค์สินค้า ข้อมูล ทุติยภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เคย จัดเก็บไว้ ข้อมูล ปฐมภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้ศึกษาวิจัยต้อง จัดเก็บข้อมูลโดยการสำรวจภาคสนาม หรือสอบถาม จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยต้องจัดทำ แบบสอบถามขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูล

22 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อจัดทำอุปสงค์จังหวัด

23 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณ อุปสงค์เป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ต้องการจัดทำอุปสงค์ สินค้าและบริการจำเป็นต้องทราบก่อนการจัดทำอุปสงค์ โดย รายละเอียดแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ 1) โครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตและการกระจาย ผลผลิตของสินค้าเป้าหมาย 2) ลักษณะพื้นฐานของสินค้าเป้าหมาย 3) ข้อมูลสถิติต่างๆของสินค้าเป้าหมาย 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้ามาย

24 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 1)โครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตและการกระจายผลผลิต ของสินค้าเป้าหมาย โครงสร้างการใช้ ปัจจัยการผลิต ( ข้อมูลแนวตั้ง ) โครงสร้างการ กระจายผลผลิต (ข้อมูลแนวนอน) ตารางปัจจัย การผลิตและ ผลผลิต แหล่งข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลจากแบบสอบถามใน ส่วนของความต้องการใช้ วัตถุดิบและบริหารจัดการ ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลจากแบบสอบถามใน ส่วนของการกระจายผลผลิต หรืออุปสงค์สินค้า สาเหตุที่ต้องทราบข้อมูล

25 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) ลักษณะพื้นฐานของสินค้าเป้าหมาย ลักษณะพื้นฐานของสินค้าเป้าหมายในจังหวัดเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่ ที่ผู้จะจัดทำอุปสงค์จำเป็นต้องทราบ เนื่องจากทำให้ผู้จัดทำเข้าใจถึง สถานะในด้านต่างๆของสินค้าเป้าหมายในปัจจุบัน ได้แก่ 2.1) ขอบเขตนิยามของสินค้าเป้าหมาย 2.2) จังหวัดมีการผลิตสินค้าเป้าหมายหรือไม่ 2.3) มีจำนวนผู้ประกอบการเท่าไร 2.4) ผู้ประกอบการรายใหญ่ของจังหวัดคือใครอยู่ส่วนไหนของจังหวัด

26 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) ลักษณะพื้นฐานของสินค้าเป้าหมาย 1. กิจกรรมการผลิตหรือ สินค้าเป้าหมายที่จัดทำอาจ ประกอบด้วยสินค้าย่อย หลายชนิด 2. ถ้าไม่ทราบนิยามสินค้า เป้าหมายที่ชัดเจนอาจทำ ให้มีปัญหาการกระจุตัว ของสินค้าย่อย ซึ่งผลที่จะ ไม่สะท้อนโครงสร้างของ สินค้าอย่างแท้จริง ขอบเขตนิยามของ สินค้าเป้าหมาย และสินค้าอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง นิยามสินค้าของ ตารางปัจจัยการ ผลิตและผลผลิต ขนาด 180 กิจกรรม แหล่งข้อมูล สาเหตุที่ต้องทราบข้อมูล ตัวอย่าง บริการทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า การแปรรูปและถนอมอาหาร ค่าขนส่ง เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

27 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ รหัส DEMANDกิจกรรมรหัส IO 180 D001ข้าวเปลือก001 D002ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์002A D003มันสำปะหลังสด004 D004มังคุด008A D005บริการทางการเกษตร024 D006สุกร019 D007กุ้ง028A, 029A D008โรงฆ่าสัตว์ (สุกร)042A D009โรงสี049 D010ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง050 D011ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์061 D012การผลิตแป้งและการป่นแป้ง052 D013แปรรูปและการถนอมอาหาร043, 045-046 D014 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 067-077 D015ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช085 D016เคมีภัณฑ์084, 086-092 D017ปิโตรเลียม093-094

28 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ รหัส DEMANDกิจกรรมรหัส IO 180 D018ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก095-098 D019โลหะและผลิตภัณฑ์จากโลหะ105-111 D020 เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 112-122 D021สินค้าอื่นๆ 002B,003,005-007,008B,009- 018,020-023,025- 027,028B,029B,030-041,042B,044,047-048,051,053-060,062- 066,078-083, 099-104,123-134 D022ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา135-137 D023ก่อสร้าง138-144 D024ค้าส่งค้าปลีก145-146 D025โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร147-148 D026ขนส่งและการสื่อสาร149-159 D027บริการอื่นๆ160-180

29 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) ลักษณะพื้นฐานของสินค้าเป้าหมาย จังหวัดมีการ ผลิต สินค้าเป้าหมาย หรือไม่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด แหล่งข้อมูล เพื่อใช้กำหนด เป้าหมายของกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องที่ต้อง ดำเนินการสำรวจ สาเหตุที่ต้องทราบข้อมูล มีการผลิต ไม่มีการ ผลิต ดำเนินการสำรวจทั้ง สินค้าเป้าหมายและ สินค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการ บริโภค มีการ บริโภค ไม่ทำการ สำรวจ ดำเนินการสำรวจจาก สินค้าที่เกี่ยวข้อง และ พ่อค้าคนกลาง

30 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) ลักษณะพื้นฐานของสินค้าเป้าหมาย จำนวน ผู้ประกอบการ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด แหล่งข้อมูลสาเหตุที่ต้องทราบข้อมูล 1. กำหนดจำนวนตัวอย่างใน การสำรวจ และการ กระจายตัวอย่าง 2. ใช้คำนวณอุปสงค์สินค้า เพื่อการลงทุน 3. ใช้คำนวณมูลค่าผลผลิต และมูลค่าเพิ่ม

31 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) ลักษณะพื้นฐานของสินค้าเป้าหมาย ตำแหน่งที่ตั้งของ ผู้ประกอบการรายใหญ่ แหล่งข้อมูล สาเหตุที่ต้องทราบข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด การกำหนดตัวอย่างการ สำรวจมักติดปัญหาเรื่อง งบประมาณและกำลังคน ในการดำเนินงาน ปรับลดตัวอย่างให้ เหมาะสมกับงบประมาณ และกำลังคน สิ่งที่ต้องการคือ โครงสร้างการใช้ปัจจัย การผลิต และอุปสงค์ซึ่ง อยู่ในรูปมูลค่า สำรวจผู้ประกอบการ ขนาดใหญ่เพื่อเป็น ตัวแทนของจังหวัด

32 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ การผลิต : วิสาหกิจขนาดใหญ่มากกว่า 200 คน วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน การบริการ : วิสาหกิจขนาดใหญ่มากกว่า 200 คน วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดใหญ่มากกว่า 50 คน วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 50 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 25 คน ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดใหญ่มากกว่า 30 คน วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 30 คน วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน หมายเหตุ : ในกรณีจังหวัดมีแต่ผู้ประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กทั้งหมด ให้สำรวจจากผู้ประกอบการที่มีขนาดกิจการใหญ่เมื่อเทียบกับกิจการอื่นๆ ใน จังหวัด การกำหนดขนาดของกิจกรรมการผลิต

33 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ผู้จัดทำอุปสงค์ต้องทำการเก็บรวบรวมเพื่อ นำไปใช้ในการคำนวณอุปสงค์สินค้าเป้าหมายร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการ สำรวจภาคสนามมีดังนี้ 1. ข้อมูลมูลค่าการผลิตของสินค้าเป้าหมาย 2. ข้อมูลมูลค่าค่าใช้จ่ายขั้นกลางของสินค้าเป้าหมาย 3. ข้อมูลมูลค่าเพิ่มของสินค้าเป้าหมาย 4. ราคาสินค้าของสินค้าเป้าหมาย 5. มูลค่าการบริโภคของครัวเรือนในจังหวัด 6. จำนวนครัวเรือนหรือประชากรในจังหวัด 7. มูลค่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการในจังหวัด 8. มูลค่าการลงทุนในจังหวัด 9. มูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ 10. มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างจังหวัด และต่างประเทศ

34 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลมูลค่าการผลิต ของสินค้าเป้าหมาย (GO) GPP 3 ของหน่วยงาน ราชการในจังหวัด แหล่งข้อมูล 1. ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์ต่อวัตถุดิบ 2. ใช้คำนวณอุปสงค์ต่อ สินค้าส่งออก สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลมูลค่า ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง ของสินค้าเป้าหมาย (IC) GPP 3 ของหน่วยงาน ราชการในจังหวัด แหล่งข้อมูล ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์ต่อวัตถุดิบ

35 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าเป้าหมาย (VA) GPP 3 ของหน่วยงาน ราชการในจังหวัด แหล่งข้อมูล ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์ต่อวัตถุดิบ

36 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ราคาสินค้าของ สินค้าเป้าหมาย กรมการค้าภายใน สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด แหล่งข้อมูล การจัดทำอุปสงค์ตาม แนวทางตาราง IO จะได้ ข้อมูลอุปสงค์เป็นมูลค่า นำราคาสินค้ามาใช้ คำนวณปริมาณของ อุปสงค์สินค้าต่างๆ ปริมาณอุปสงค์ คำนวณจากมูลค่า หารด้วยราคา

37 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล มูลค่าการบริโภค ของครัวเรือน สำนักงานสถิติจังหวัด แหล่งข้อมูล 1. ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์ของครัวเรือนใน จังหวัด สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล จำนวนครัวเรือน / จำนวนประชากร สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ แหล่งข้อมูล ข้อมูลมูลค่าการบริโภค ของสำนักงานสถิต ส่วนมากเป็นมูลค่าการ บริโภคเฉลี่ยต่อครัวเรือน จึงต้องนำจำนวนครัวเรือน มาคำนวณเพื่อหามูลค่า การบริโภครวมของจังหวัด

38 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายของ หน่วยงานราชการใน จังหวัด 1. GFMIS แหล่งข้อมูล ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์ของภาครัฐ 2. คลังจังหวัด 3. กรมบัญชีกลาง

39 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล มูลค่าการลงทุนใน จังหวัด มีข้อมูลในจังหวัด แหล่งข้อมูล ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์สินค้าเพื่อ การลงทุน ไม่มีข้อมูลในจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานอื่นๆ คำนวณจากแบบสอบถาม คำนวณจากข้อมูลของ ประเทศ

40 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล มูลค่าการส่งออก สินค้าไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลจากหน่วยงาน ภายในจังหวัด ( ถ้ามี ) แหล่งข้อมูล ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์ต่อสินค้าส่งออก สาเหตุที่ต้องจัดเก็บข้อมูล มูลค่าการนำเข้า สินค้าจาก ต่างจังหวัดหรือ ต่างประเทศ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ข้อมูลจากหน่วยงาน ภายในจังหวัด ( ถ้ามี ) แหล่งข้อมูล ใช้ประกอบการคำนวณ อุปสงค์ต่อสินค้านำเข้า

41 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สรุปรายการข้อมูลที่ใช้ตรวจความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถาม ที่ได้ดำเนินการจัดเก็บ ได้แก่ - โครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิต - โครงสร้างการกระจายผลผลิต - นิยามของสินค้าเป้าหมาย - ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ประกอบการายใหญ่

42 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) ข้อมูลสถิติต่างๆ ของสินค้าเป้าหมาย สรุปรายการข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณอุปสงค์สินค้าได้แก่ - จำนวนผู้ประกอบการ - มูลค่าการผลิตสินค้าเป้าหมาย ( รหัส IO 210) - มูลค่าค่าใช้จ่ายขั้นกลางของสินค้าเป้าหมาย ( รหัส IO 190) - มูลค่าเพิ่มสินค้าเป้าหมาย ( รหัส IO 209) - ราคาของสินค้าเป้าหมาย - มูลค่าการบริโภคของครัวเรือนในจังหวัด ( รหัส IO 301) - จำนวนครัวเรือน หรือจำนวนประชากร - มูลค่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการในจังหวัด ( รหัส IO 302) - มูลค่าการลงทุนในจังหวัด ( รหัส IO 303) - มูลค่าการส่งออกไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ( รหัส IO 305 และ 306) - มูลค่าการนำเข้าจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ( รหัส IO 401 และ 404)

43 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้าหมาย ข้อมูลวิถีตลาดของสินค้าเป้ามายจะเป็นข้อมูลที่ ผู้จัดทำอุปสงค์ใช้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ภาคสนามว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง ตัวอย่างการจัดทำวิถีตลาดในแต่ละสินค้ามีดังนี้

44 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้าหมาย วิถีตลาดสินค้าเป้าหมายข้าวเปลือก ผู้บริโภ ค {40%}

45 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้าหมาย วิถีตลาดสินค้าเป้าหมายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โรงงานแปรรูป อาหารสัตว์ใน จังหวัด {72%} การส่งออก {5%} 10 %

46 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้าหมาย ผู้บริโภค {37%} วิถีตลาดสินค้าเป้าหมายมันสำปะหลัง

47 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้าหมาย วิถีตลาดสินค้าเป้าหมายมังคุด

48 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้าหมาย วิถีตลาดสินค้าเป้าหมายสุกร

49 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 4) วิถีตลาดของสินค้าเป้าหมาย พ่อค้าปลีก ในจังหวัด {75%} 75 % ตลาดกลางกุ้ง ( สมุทรสาคร 8 0 % กรุงเทพ 20%) { รวม 100 %} วิถีตลาดสินค้าเป้าหมายกุ้ง

50 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อจัดทำอุปสงค์จังหวัด

51 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อคำนวณอุปสงค์ เป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินการเก็บข้อมูลจากการ สำรวจภาคสนาม ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม 2) แบบสอบถามและแนวทางในการกรอกข้อมูลภาคสนาม 3) การกำหนดตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม

52 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 1)แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม แนวทางหรือขั้นตอนต่างๆ ในการสำรวจภาคสนาม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดสินค้าที่ต้องการสำรวจ ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแบบสอบถามในการสำรวจภาคสนาม ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกรอบตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 4 การอบรมแบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินงานสำรวจภาคสนาม ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม

53 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 1)แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม ขั้นตอนที่ 1 กำหนดสินค้าที่ต้องการสำรวจ ข้อ 2 สินค้า / บริการที่ต้องการสำรวจ สินค้าที่มีมูลค่าการ ผลิตและบริการมาก ในจังหวัด สินค้าและบริการ ที่สร้างรายได้ให้ จังหวัด สินค้าและ บริการที่สำคัญ ของจังหวัด สินค้าและ บริการที่ เกี่ยวเนื่อง แม้มีการกำหนดสินค้าเป้าหมายแต่การสำรวจยังคงต้องครอบคลุมทุกสินค้าและ บริการที่มีในจังหวัด แต่สินค้าที่ไม่มีความสำคัญอาจกำหนดให้รวมกันเป็นสินค้าอื่นๆ

54 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ รหัส DEMANDกิจกรรมรหัส IO 180 D001ข้าวเปลือก001 D002ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์002A D003มันสำปะหลังสด004 D004มังคุด008A D005บริการทางการเกษตร024 D006สุกร019 D007กุ้ง028A, 029A D008โรงฆ่าสัตว์ (สุกร)042A D009โรงสี049 D010ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง050 D011ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์061 D012การผลิตแป้งและการป่นแป้ง052 D013แปรรูปและการถนอมอาหาร043, 045-046 D014 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 067-077 D015ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช085 D016เคมีภัณฑ์084, 086-092 D017ปิโตรเลียม093-094 D018ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก095-098 D019โลหะและผลิตภัณฑ์จากโลหะ105-111 D020 เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 112-122 D021สินค้าอื่นๆ 002B, 003,005-007,008B,009-018,020-023,025-027,028B,029B,030- 041,042B,044,047-048,051,053-060,062-066,078-083, 099-104,123-134 D022ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา135-137 D023ก่อสร้าง138-144 D024ค้าส่งค้าปลีก145-146 D025 โรงแรม ภัตตาคาร และ ร้านอาหาร 147-148 D026ขนส่งและการสื่อสาร149-159 D027บริการอื่นๆ160-180

55 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแบบสอบถามในการสำรวจภาคสนาม 1)แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม ข้อ 2 แบบสอบถามในการ สำรวจภาคสนาม ทดสอบแบบสอบถาม สอดคล้องกับสินค้าที่ ต้องการสำรวจ ออกแบบสอบถามให้ ใช้ได้กับทุกสินค้า ออกแบบสอบถามให้ ใช้กับเฉพาะสินค้า

56 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 1)แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกรอบตัวอย่าง การกำหนดกรอบตัวอย่างในการสำรวจเป็นการกำหนดจำนวน ตัวอย่างที่จะดำเนินการสำรวจในแต่ละสินค้าเป้าหมายเป็นเท่าใด ซึ่ง สินค้าใดจะมีการสำรวจมากหรือน้อย มักขึ้นกับจำนวนประชากร หรือ จำนวนผู้ประกอบการในสินค้าเป้าหมายนั้น และค่าความผิดพลาดของ การสำรวจที่ยอมรับได้ ขั้นตอนที่ 4 การอบรมแบบสอบถาม การอบรมแบบสอบถามเป็นการชี้แจ้งกรอบการสำรวจให้แก่ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ว่าต้องดำเนินการสำรวจสินค้าเป้าหมายใดบ้าง และรายละเอียดคำถามต่างๆ ในแบบสอบถามมีอะไรบ้าง เพื่อให้ ผู้ดำเนินการสำรวจเข้าใจแนวทางในการสำรวจตรงกัน

57 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 1)แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินงานสำรวจภาคสนาม ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินงานสำรวจภาคสนามในสินค้าเป้าหมาย ต่างๆ โดยในกรณีสินค้าเป้าหมายมีจำนวนธุรกิจมาก ควรพยายาม กระจายสำรวจตามอำเภอต่างๆ ไม่ควรกระจุกถามเฉพาะอำเภอใด อำเภอหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลที่ได้สะท้อนภาพของจังหวัดได้ไม่ดีนัก แต่ในกรณีที่มีจำนวนธุรกิจเพียงไม่กี่รายในจังหวัด ให้พยายามสำรวจ จากธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดก่อนเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด

58 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 1)แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม การตรวจแบบสอบถาม ความครบถ้วนของแบบ ความถูกต้องของข้อมูล ครบ ไม่ครบ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง นำกลับไปแก้ไข

59 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดทำอุปสงค์สินค้าและสำรวจข้อมูลภาคสนาม 75 จังหวัด เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้จัดทำแบบสำรวจ ภาคสนาม กำหนดสินค้า ที่ต้องการ สำรวจ ทดสอบแบบสำรวจ ปรับปรุงแบบสอบถาม อบรมเจ้าหน้าที่จังหวัดสำรวจข้อมูลภาคสนาม กำหนดจำนวนตัวอย่างการอบรมแบบสอบถาม แบบสอบถาม ที่สมบูรณ์ บันทึกข้อมูล และจัดทำอุปสงค์ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งแบบสอบถามคืน คือ การดำเนินงานของพาณิชย์จังหวัด คือ การดำเนินงานของสำนักบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาค คือ การดำเนินงานของที่ปรึกษา รับส่งติดต่อ และติดตาม แบบ สอบถาม แก้ไขข้อมูลแบบสอบถาม กำหนดกรอบตัวอย่าง สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การสำรวจภาคสนามสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

60 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 1)แนวทางและกรอบการสำรวจภาคสนาม กรอบการสำรวจภาคสนาม การสำรวจเต็มรูปแบบการสำรวจประจำปี 2554 สำรวจตามการกำหนด สินค้าที่ต้องการสำรวจ สำรวจ 6 สินค้าเป้าหมาย และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

61 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ รหัส DEMANDกิจกรรมรหัส IO 180 D001ข้าวเปลือก001 D002ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์002A D003มันสำปะหลังสด004 D004มังคุด008A D005บริการทางการเกษตร024 D006สุกร019 D007กุ้ง028A, 029A D008โรงฆ่าสัตว์ (สุกร)042A D009โรงสี049 D010ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง050 D011ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์061 D012การผลิตแป้งและการป่นแป้ง052 D013แปรรูปและการถนอมอาหาร043, 045-046 D014 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 067-077 D015ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช085 D016เคมีภัณฑ์084, 086-092 D017ปิโตรเลียม093-094 D018ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก095-098 D019โลหะและผลิตภัณฑ์จากโลหะ105-111 D020 เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 112-122 D021สินค้าอื่นๆ 002B, 003,005-007,008B,009-018,020-023,025-027,028B,029B,030- 041,042B,044,047-048,051,053-060,062-066,078-083, 099-104,123-134 D022ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา135-137 D023ก่อสร้าง138-144 D024ค้าส่งค้าปลีก145-146 D025 โรงแรม ภัตตาคาร และ ร้านอาหาร 147-148 D026ขนส่งและการสื่อสาร149-159 D027บริการอื่นๆ160-180

62 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) แนวทางในการกรอกข้อมูลภาคสนาม ประเภทของแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 1) แบบสอบถามข้าวเปลือก 2) แบบสอบถามข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3) แบบสอบถามมันสำปะหลัง 4) แบบสอบถามมังคุด 5) แบบสอบถามสุกร 6) แบบสอบถามกุ้ง 7) แบบสอบถามสินค้าเกษตร 8) แบบสอบถามสินค้าอุตสาหกรรม 9) แบบสอบถามบริการ

63 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) แนวทางในการกรอกข้อมูลภาคสนาม ส่วนประกอบของแบบสอบถาม ส่วนประกอบของแบบสอบถามแบ่งเป็น 9 ส่วนดังนี้ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) มูลค่าการผลิตต่อปี 3) ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 6) รายได้ของกิจกรรมการผลิต 7) การขายหรือการจำหน่วยสินค้า 8) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน 9) มูลค่าการบริโภคของครัวเรือนต่อปี คำถามข้อที่ 1 -8 สอบถาม ค่าใช้จ่ายและ รายได้ของธุรกิจ คำถามข้อที่ 9 สอบถาม ค่าใช้จ่ายของ ครัวเรือนผู้ตอบ แบบสอบถาม

64 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) แนวทางในการกรอกข้อมูลภาคสนาม แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม

65 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) แนวทางในการกรอกข้อมูลภาคสนาม แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม

66 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 2) แนวทางในการกรอกข้อมูลภาคสนาม การนำข้อมูลจากแบบสอบถามไปใช้ หัวข้อการสำรวจการนำไปใช้ประโยชน์ หัวข้อที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน- ใช้อ้างอิงตัวตนของธุรกิจที่ดำเนินการสำรวจ หัวข้อที่ 2 มูลค่าการผลิตต่อปี- ใช้คำนวณมูลค่าผลผลิตต่อปี ในกรณีไม่ได้ข้อมูลจาก GPP3 (I-O รหัส 210) หัวข้อที่ 3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ใน การผลิต หัวข้อที่ 4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริหารจัดการ - ใช้คำนวณอุปสงค์ต่อวัตถุดิบของผู้ผลิต (I-O รหัส 190) - ใช้คำนวณอุปสงค์ต่อสินค้านำเข้า (I-O รหัส 401,404) - ใช้คำนวณมูลค่าเพิ่มในกรณีไม่ได้ข้อมูลจาก GPP3 (I-Oรหัส 209) หัวข้อที่ 5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ- ใช้ตรวจสอบสินค้าคงเหลือซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างอุปสงค์และ อุปทาน (I-O รหัส 304) หัวข้อที่ 6 รายได้ของกิจกรรมการผลิต- ใช้คำนวณข้อมูลอุปสงค์รวม (I-O รหัส 310) - ใช้ในการคำนวณภาษีทางอ้อมสุทธิ (I-O รหัส 204) หัวข้อที่ 7 การขายหรือการจำหน่ายสินค้า- ใช้ตรวจสอบข้อมูลอุปสงค์ต่อวัตถุดิบของผู้ผลิต (I-Oรหัส 190) - ใช้คำนวณอุปสงค์ของภาครัฐ (I-O รหัส 302) - ใช้คำนวณอุปสงค์ต่อสินค้าส่งออก (I-O รหัส 305, 306) หัวข้อที่ 8 ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน- ใช้คำนวณอุปสงค์ต่อสินค้าเพื่อการลงทุน (I-O รหัส303) หัวข้อที่ 9 มูลค่าการบริโภคของครัวเรือนต่อปี- ใช้คำนวณอุปสงค์ต่อสินค้าของครัวเรือน (I-O รหัส 301)

67 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) การกำหนดตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม การกำหนดจำนวนตัวอย่างในการสำรวจของการศึกษาครั้งนี้ ใช้ วิธีการกำหนดจำนวนตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร (Steven K. Thompson, 2002: 36) มีสูตรดังนี้

68 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) การกำหนดตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม สินค้าN สัดส่วนความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.10 ข้าวเปลือก 3,711,478 38,022 9,579 4,264 2,399 1,536 1,067 784 600 474 384 ข้าวโพด เลื้ยงสัตว์ 385,214 34,932 9,370 4,222 2,386 1,531 1,064 782 599 474 384 มันสำปะหลัง 512,601 35,738 9,427 4,233 2,390 1,532 1,065 783 600 474 384 มังคุด 102,753 27,962 8,783 4,098 2,346 1,514 1,056 778 597 472 383 สุกร 227,688 32,870 9,215 4,190 2,376 1,526 1,062 781 599 473 384 กุ้ง 25,000 15,144 6,939 3,646 2,191 1,448 1,023 760 586 465 378 ตัวอย่างการกำหนดจำนวนตัวอย่างในการสำรวจ

69 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) การกำหนดตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม สินค้าจำนวนตัวอย่างทั้งประเทศ (ราย) จำนวนตัวอย่างแต่ละ จังหวัด (ราย) ข้าวเปลือก78410 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์78210 มันสำปะหลังโรงงาน78310 มังคุด778 10 สุกร781 10 กุ้งทะเล760 10 จำนวนตัวอย่างการสำรวจข้อมูลภาคสนามทั้งประเทศและแต่ละจังหวัด จำแนกตามสินค้า เป้าหมาย

70 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) การกำหนดตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม จำนวนตัวอย่างการสำรวจข้อมูลภาคสนามทั้งประเทศและแต่ละจังหวัด จำแนกตามสินค้า เป้าหมาย กลุ่มสินค้ากิจกรรมที่สำรวจข้อมูลภาคสนามจำนวนตัวอย่างแต่ละ จังหวัด (ราย) แบบสอบถามแบบที่ 1) ข้าวเปลือก1.1) ชาวนา4แบบที่ 1 1.2) โรงสีข้าว4แบบที่ 8 1.3) พ่อค้าคนกลางข้าวเปลือก1แบบที่ 9 1.4) พ่อค้าคนกลางข้าวสาร - พ่อค้าส่ง - พ่อค้าปลีก - ผู้ส่งออก 1แบบที่ 9 2) ข้าวโพด2.1) เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์5แบบที่ 2 เลี้ยงสัตว์2.2) เกษตรกรที่ทำปศุสัตว์ (ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 2แบบที่ 7 2.3) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ( ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ) 2แบบที่ 8 2.4) พ่อค้าคนกลาง - พ่อค้าส่ง - พ่อค้าปลีก - ผู้ส่งออก 1แบบที่ 9

71 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) การกำหนดตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม จำนวนตัวอย่างการสำรวจข้อมูลภาคสนามทั้งประเทศและแต่ละจังหวัด จำแนกตามสินค้า เป้าหมาย กลุ่มสินค้ากิจกรรมที่สำรวจข้อมูลภาคสนามจำนวนตัวอย่างแต่ละ จังหวัด (ราย) แบบสอบถามแบบที่ 3) มันสำปะหลัง3.1) เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง4แบบที่ 3 3.2) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/ ลาน มัน เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู มันเส้น มัน อัดเม็ด ฯลฯ 2แบบที่ 8 3.3) โรงงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เช่น โรงงานผงชูรส บะหมี่สำเร็จรูป เป็นต้น 1แบบที่ 8 3.4) โรงงานผลิตอาหารสัตว์1แบบที่ 8 3.5) พ่อค้าคนกลางมันสด / ลานมัน และผู้ ส่งออก 3.6) พ่อค้าคนกลางผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และผู้ส่งออก 1111 แบบที่ 9 4) มังคุด4.1) เกษตรกรปลูกมังคุด5แบบที่ 4 4.2) โรงงานแปรรูปมังคุด2แบบที่ 8 4.3) พ่อค้าคนกลาง - พ่อค้าส่ง - พ่อค้าปลีก - ผู้ส่งออก 3แบบที่ 9

72 Center for International Trade Studies www.citsonline.utcc.ac.th ข้อ 2 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการคำนวณอุปสงค์ 3) การกำหนดตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม จำนวนตัวอย่างการสำรวจข้อมูลภาคสนามทั้งประเทศและแต่ละจังหวัด จำแนกตามสินค้า เป้าหมาย กลุ่มสินค้ากิจกรรมที่สำรวจข้อมูลภาคสนามจำนวนตัวอย่างแต่ละ จังหวัด (ราย) แบบสอบถามแบบที่ 5) สุกร5.1) เกษตรกรเลี้ยงสุกร 5.2) โรงฆ่าสัตว์ 5.3) ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม 5.4) โรงงานอาหารแปรรูป 5.5) พ่อค้าคนกลางหมูและเนื้อหมู - พ่อค้าส่ง - พ่อค้าปลีก - ผู้ส่งออก 4221142211 แบบที่ 5 แบบที่ 8 แบบที่ 9 แบบที่ 8 แบบที่ 9 6) กุ้ง6.1) เกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้ง5แบบที่ 6 6.2) โรงงานแปรรูปกุ้ง (แช่เย็น/แช่แข็ง) 6.3) ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม 6.4) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 6.5) พ่อค้าคนกลาง - พ่อค้าส่ง - พ่อค้าปลีก - ผู้ส่งออก 21112111 แบบที่ 8 แบบที่ 9 แบบที่ 8 แบบที่ 9

73 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร : 02-697-6348 www.citsonline.utcc.ac.th E-Mail : demandthai@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt Www.citsonline.utcc.ac.th โดย... นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 กรกฎาคม 2554 โดย... นายพูนทวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google