งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม

2 2 แผนภาพกระบวนการตัดสินใจของ คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนต รี / รอง นายกรัฐมนต รี เสนอ พิจารณา 3 แจ้งมติ คณะรัฐมนตรี 6 สลค. เสนอ คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ คณะกรรมก าร กลั่นกรองฯ 4 เสนอ เรื่อง 1 ส่วน ราชการ ขอ ความเห็ น 2 สลค. ให้ความเห็น ส่วน ราชการ ที่ เกี่ยวข้อ ง เสนอคณะรัฐมนตรี 5 คณะรัฐม นตรี

3

4 4 www.cabinet.thaigov.go.th

5 5 website สำนักโฆษก www.thaigov.go.th

6 6 มติคณะรัฐมนตรี  คำสั่งทางการบริหารของรัฐบาล / ครม. ( ไม่เป็นกฎหมาย )  มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติ  มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงมติ

7 รัฐมนตรีที่ตรวจ รับรอง มติคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่จัดทำร่างมติ คณะรัฐมนตรี

8  การประชุม ครม. ไม่มีการ บันทึกเสียง  จนท. ต้องจดบันทึกเอง

9  มติ ครม. ที่มอบหมาย รมต. ตรวจมติ  แฟ้มวาระจร

10 10  เรื่องทั่วไป 100 ชุด  เรื่องกฎหมาย 120 ชุด รายละเอียดตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0501/ ว 24 ลว 5 ก. พ.52 ซึ่ง แจ้งซักซ้อมตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0502/ ว 102 ลว. 20 พ. ค. 54

11 CABNET มติ ครม. CABNET ระเบียบวาระ CABNET เรื่อง, ความเห็น แผนภาพกระบวนการตัดสินใจของ ครม. ปคร เสนอเรื่อง สลค แจ้งวาระ ครม, ปคร แจ้งมติ ปคร จนท. จัดทำเรื่อง ขอ ความเห็น เสนอ ความเห็น ปคร จนท. จัดทำความเห็น TEMPLATE เสนอความเห็น จนท. จัดทำเรื่อง TEMPLATE เสนอเรื่อง WWW CABNET เรื่องเสนอ ครม. WWW CABNET ความเห็น

12 Microsoft Word Document ผู้จัดทำเรื่อง ( ระดับกรม ) ใช้ Template จาก website เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม ปคร. ตรวจสอบ / ส่งเรื่องเข้าสู่ ระบบ CABNET แนวทางปฏิบัติ

13 13 รายชื่อผู้ประสานการจัดทำ เรื่องเสนอ ครม. โทร 02 280 9000 การจัดทำเรื่องเสนอ ครม. ประเภทเรื่องทั่วไป  ภิรมย์ ( ต่อ 322)  ปัญญาพล ( ต่อ 320)  อธินพ ( ต่อ 322)  วรรณวิมล ( ต่อ 324)  นวลสวาท ( ต่อ 323)  พรพรหม ( ต่อ 321)

14 14 รายชื่อผู้ประสานการจัดทำ เรื่องเสนอ ครม. โทร 02 280 9000 การเสนอร่างกฎหมาย กฎหมายความมั่นคง  ชนิตา ( ต่อ 308) กลุ่มงานวิชาการ  รังสิต ( ต่อ 556) กฎหมายเศรษฐกิจ  พิมพ์ผกา ( ต่อ 305) กฎหมายสังคม  สุชาดา ( ต่อ 304) กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติฯ  จารุพัฒน์ ( ต่อ 309) กฎหมายนิติบัญญัติและองค์กรอิสระ  สิงห์ ( ต่อ 305)

15 15 รายชื่อผู้ประสานการจัดทำ เรื่องเสนอ ครม. โทร 02 280 9000 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ  ธวพงษ์ ( ต่อ 422) การแต่งตั้งข้าราชการ  ชัยพร ( ต่อ 430) ปคร. CABNET  วันนภิศ ( ต่อ 446)  ประวิทย์ ( ต่อ 437)


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google