งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง

2 แบบฝึกปฏิบัติที่ ๑ บันทึกย่อเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ เรียน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ เลขาธิการ ก.พ. แจ้งมติ ก.พ. มาว่า การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้ว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากข้าราชการผู้ใดได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังกล่าว และปฏิบัติงานนั้นโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ก็เป็นการทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งจะต้องลงโทษไล่ออกหรือปลดออกตามมติคณะรัฐมนตรี ลงชื่อ

3 บันทึกย่อเรื่อง การลาไปศึกษาต่างประเทศ เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
แบบฝึกปฏิบัติที่ ๒ บันทึกย่อเรื่อง การลาไปศึกษาต่างประเทศ เรียน อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการ ก.พ. แจ้งว่า ก.พ.อนุมัติให้ นายกร เกรียงไกรการ ลาไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเงินเดือนเต็มได้ 2 ปี และขอให้แจ้งวันเริ่มลาหยุดราชการ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาการกลับมารับราชการ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ด้วย อนึ่ง ก.พ. ให้ซ้อมความเข้าใจมาด้วยว่า กรณีเช่นนี้ต้องทำความตกลงกับ ก.พ. ก่อนที่จะให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ลงชื่อ

4 แบบฝึกปฏิบัติที่ ๓ บันทึกย่อเรื่อง การเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี ) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓และการใช้งบประมาณมิยาซาวาเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุม สภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงชื่อ เลขานุการกรม

5 บันไดเก้าขั้นของความสำเร็จ
วางแผนดี มีความขยัน หมั่นหาความรู้ ชูคุณธรรม นำความรู้ ไม่มั่วสุม คุมรายจ่าย ได้เก็บออม พร้อมร่วมใจ


ดาวน์โหลด ppt บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google