งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง

2 แบบฝึกปฏิบัติที่ ๑ บันทึกย่อเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ เรียน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ เลขาธิการ ก. พ. แจ้งมติ ก. พ. มาว่า การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของส่วนราชการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของ กระทรวงมหาดไทยแล้ว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ หากข้าราชการผู้ใดได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานดังกล่าว และปฏิบัติงานนั้นโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ก็ เป็นการทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อ หน้าที่ราชการ ซึ่งจะต้องลงโทษไล่ออกหรือปลด ออกตามมติคณะรัฐมนตรี ลงชื่อ..........................

3 แบบฝึกปฏิบัติที่ ๒ บันทึกย่อเรื่อง การลาไปศึกษาต่างประเทศ เรียน อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการ ก. พ. แจ้งว่า ก. พ. อนุมัติให้ นายกร เกรียงไกรการ ลาไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเงินเดือนเต็มได้ 2 ปี และขอให้แจ้งวันเริ่มลาหยุดราชการ พร้อมทั้งส่งสำเนาสัญญาการกลับมารับ ราชการ ไปยังสำนักงาน ก. พ. ด้วย อนึ่ง ก. พ. ให้ซ้อมความเข้าใจมา ด้วยว่า กรณีเช่นนี้ต้องทำความตกลงกับ ก. พ. ก่อนที่จะให้ข้าราชการเดินทางไป ศึกษา ณ ต่างประเทศ ลงชื่อ..........................

4 แบบฝึกปฏิบัติที่ ๓ บันทึกย่อเรื่อง การเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ( อธิบดี...... ) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ แจ้งให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เตรียมข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๔๓และการใช้งบประมาณมิยาซาวาเพื่อ ชี้แจงต่อที่ประชุม สภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี พ. ศ. 2543 ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงชื่อ................................. เลขานุการกรม

5 บันไดเก้าขั้นของ ความสำเร็จ 1. วางแผนดี 2. มีความขยัน 3. หมั่นหา ความรู้ 4. ชูคุณธรรม 5. นำความรู้ 6. ไม่มั่วสุม 7. คุมรายจ่าย 8. ได้เก็บออม 9. พร้อมร่วมใจ


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google