งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552

2 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านตัวอย่าง 1. ความทุรกันดาร เส้นทาง คมนาคมช่วงฤดูฝนอาจ เดินทางไม่ได้ แม้แต่รถ 4WD เมื่อฝนตกหนัก ผิว ถนนเป็นดินโคลนและลื่น 2. ความห่างไกลจากส่วน ราชการอำเภอแม่แจ่ม หากปกติจะใช้เวลา เดินทางกว่า 4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้น้อย ครั้ง

3

4

5 3. สภาพที่อยู่อาศัยขาด สุขอนามัย ทั้งบนเรือน และห้องน้ำ ใต้ถุนบ้าน ยังคงปล่อยเลี้ยงหมู

6 ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตัวอย่าง 1. ความเป็นบ้านป่าดงดอน ( ดอย ) ธรรมชาติป่าเขา ยังคงเดิม มีสายน้ำแม่ปิง น้อยและถ้ำที่กว้างใหญ่ มาก รวมทั้งวิถีชีวิตชนเผ่า มีผู้นำทางจิตวิญญาณที่ ทรงภูมิในพืชสนุนไพร ชุมชนยังรวมกลุ่มและ สามัคคี

7

8 ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตัวอย่าง 2. ความห่างไกลจากพืชทุน นิยม / พืชเศรษฐกิจด้วย ความห่างไกลที่ไม่คุ้มค่า ขนส่ง และการตระหนักถึง ผลพวงทำลายผืนป่า มากกว่ารายได้ที่จะได้รับ พร้อมผู้นำที่รู้เท่าทัน

9 ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตัวอย่าง 3. ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร วิถี ชีวิตที่พอเพียงพร้อมพืช กาแฟ การเลี้ยงไก่และหมู พื้นบ้านการทำข้าวไร่ หมุนเวียนที่สอดคล้องไม่ รุกรานทรัพยากรป่าไม้

10 โอกาสในการพัฒนา 1. สร้างเสริมความเข้มแข็งใน การรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติป่าเขา ด้วยไร่ หมุนเวียน พืชสมุนไพรและ กาแฟในผืนป่าเพื่อการ พึ่งพาตนเองและเสริม รายได้ พัฒนาการ ท่องเที่ยวในสายน้ำและถ้ำ

11 โอกาสในการพัฒนา 2. พึ่งพาตนเองด้วยการเลี้ยง ไก่และหมูหลุมพื้นบ้านเพื่อ บริโภคและเป็นรายได้เสริม

12 ข้อเสนอสำหรับ โครงการนำร่อง


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google