งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552

2 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านตัวอย่าง
1. ความทุรกันดาร เส้นทางคมนาคมช่วงฤดูฝนอาจเดินทางไม่ได้ แม้แต่รถ 4WD เมื่อฝนตกหนัก ผิวถนนเป็นดินโคลนและลื่น 2. ความห่างไกลจากส่วนราชการอำเภอแม่แจ่ม หากปกติจะใช้เวลาเดินทางกว่า 4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้น้อยครั้ง

3

4

5 3. สภาพที่อยู่อาศัยขาดสุขอนามัย ทั้งบนเรือนและห้องน้ำ ใต้ถุนบ้านยังคงปล่อยเลี้ยงหมู

6 ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตัวอย่าง
1. ความเป็นบ้านป่าดงดอน (ดอย) ธรรมชาติป่าเขายังคงเดิม มีสายน้ำแม่ปิงน้อยและถ้ำที่กว้างใหญ่มาก รวมทั้งวิถีชีวิตชนเผ่า มีผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทรงภูมิในพืชสนุนไพร ชุมชนยังรวมกลุ่มและสามัคคี

7

8 ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตัวอย่าง
2. ความห่างไกลจากพืชทุนนิยม/พืชเศรษฐกิจด้วยความห่างไกลที่ไม่คุ้มค่าขนส่ง และการตระหนักถึงผลพวงทำลายผืนป่ามากกว่ารายได้ที่จะได้รับ พร้อมผู้นำที่รู้เท่าทัน

9 ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตัวอย่าง
3. ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร วิถีชีวิตที่พอเพียงพร้อมพืชกาแฟ การเลี้ยงไก่และหมูพื้นบ้านการทำข้าวไร่หมุนเวียนที่สอดคล้องไม่รุกรานทรัพยากรป่าไม้

10 โอกาสในการพัฒนา 1. สร้างเสริมความเข้มแข็งในการรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติป่าเขา ด้วยไร่หมุนเวียน พืชสมุนไพรและกาแฟในผืนป่าเพื่อการพึ่งพาตนเองและเสริมรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยวในสายน้ำและถ้ำ

11 โอกาสในการพัฒนา 2. พึ่งพาตนเองด้วยการเลี้ยงไก่และหมูหลุมพื้นบ้านเพื่อบริโภคและเป็นรายได้เสริม

12 ข้อเสนอสำหรับโครงการนำร่อง


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านอมแรด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google