งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการไม้นอกเขตป่าในระดับตำบลอย่างยั่งยืน ( TROF ) ครั้งที่ 3 กลุ่ม 1

2 นิยาม ไม้นอกเขตป่า ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ชุมชนหรือเอกชนสามารถดำเนินการตัดสินใจจัดการได้เอง ได้แก่ 1 ไม้หัวไร่ปลายนา 2 พื้นที่ทำกิน ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เช่น สปก สทก ที่ราชพัสดุ 3 ป่าชุมชนที่ไม่ซ้อนทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือรัฐยอมให้ใช้ประโยชน์ได้ 4 พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายป่าไม้ เช่น - ศาสนสถาน , ป่าช้า - สองข้างทางถนน - ริมห้วยหนองคลองบึง 5 ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ 6 พื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์

3 รูปแบบของไม้นอกเขตป่า
การใช้ประโยชน์ และ รูปแบบของไม้นอกเขตป่า

4 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้
ภาคกลางตอนบน ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบที่พบ ตะโก เนื้อไม้ ร่มเงา อาหารสัตว์ กระจัดกระจาย มะเกลือ เนื้อไม้ ย้อมผ้า ยา มะตูม เนื้อไม้ อาหาร ยา มะม่วง เนื้อไม้ อาหาร ร่มเงา กระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดีนวกัน จามจุรี เนื้อไม้ ร่มเงา อาหารสัตว์อุตสาหกรรม มะขวิด เนื้อไม้ อาหาร สะเดา เนื้อไม้ ยา กระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดีนวกัน แนวเส้นตรง มะขาม เนื้อไม้ ราชพฤกษ์ ไม้ประดับ ร่มเงา ยา วัฒนธรรม หางนกยูงฝรั่ง ไม้ประดับ ร่มเงา ขี้เหล็ก เนื้อไม้ อาหาร ยา กระจัดกระจาย แนวเส้นตรง

5 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ )
ภาคกลางด้านทิศตะวันตก ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบที่พบ ไผ่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เนื้อไม้ ไม้ประดับ อุตสาหกรรม กระจัดกระจาย ยูคาลิปตัส เนื้อไม้ อุตสาหกรรม พลังงาน สัก เนื้อไม้ สะแก พลังงาน มะรุม อาหาร ยา

6 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ )
ภาคลางด้านทิศตะวันตก ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบ ยางพารา เนื้อไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินผืนเดียวกัน ทุเรียน อาหาร เนื้อไม้ มังคุด อาหร ยา เงาะ อาหาร ไผ่ตง

7 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ )
ภาคกลางด้านทิศใต้ ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบ ตาลโตนด เนื้อไม้ อาหาร กระจัดกระจาย มะพร้าว อาหาร เนื้อไม้ กระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดียวกัน สนประดิพัทธิ์ เนื้อไม้ กันลม แนวเส้นตรง กระถินยักษ์ เนื้อไม้ พลังงาน อาหารสัตว์ ที่ดินผืนเดียวกัน โกงกาง เนื้อไม้ พลังงาน

8 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่ไม่มีเนื้อไม้
ชนิด การใช้ประโยชน์ รูปแบบที่พบ กล้วย อาหาร ที่ดินผืนเดียวกัน จาก กระจัดกระจาย สัปปะรด อ้อย พืชสวนครัว ธัญพืช อาหาร ยา มันสำหลัง อาหาร อุตสาหกรรม

9 แรงจูงใจเพื่อเพื่อให้ผู้ถือครองที่ดินนำเอาระบบติดตามมาใช้
ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่ไม่มีเนื้อไม้ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ กลุ่มเกษตร - จัดทำธนาคารกล้าไม้ - แหล่งเงินทุนที่มีระยะปลดหนี้ยาว - ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กลุ่มเยาวชน ปลูกสร้างจิตสำนึก กลุ่มแม่บ้าน สร้างรายได้เสริม กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SME) กองทุนเงินสนับสนุนด้านไม้นอกเขตป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน โครงการ ในรดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ TROF อย่างยั่งยืน

10 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 นายกิตติศักดิ์ ทิตย์สีแสง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางชญานี จันทรประภา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุจิตร จันทร์สว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวจรี สุขเปลี่ยน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิชัย รวยดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวอุษา นาคชื่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางอนุชยา ชำนาญคิด สบอ.1 นายสุพจน์ เพริดพริ้ง สบอ.3 นายธรรมนูญ เต็มไชย สบอ.3 นายสุทัศน์ เล้าสกุล กรมป่าไม้ ดร.โกมล แพรกทอง ข้าราชการบำนาญ


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google