งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้แก่ 1 ไม้หัวไร่ปลายนา 2 พื้นที่ทำกิน ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เช่น สปก สทก ที่ราชพัสดุ 3 ป่าชุมชนที่ไม่ซ้อนทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือรัฐยอม ให้ใช้ประโยชน์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้แก่ 1 ไม้หัวไร่ปลายนา 2 พื้นที่ทำกิน ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เช่น สปก สทก ที่ราชพัสดุ 3 ป่าชุมชนที่ไม่ซ้อนทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือรัฐยอม ให้ใช้ประโยชน์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ได้แก่ 1 ไม้หัวไร่ปลายนา 2 พื้นที่ทำกิน ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เช่น สปก สทก ที่ราชพัสดุ 3 ป่าชุมชนที่ไม่ซ้อนทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือรัฐยอม ให้ใช้ประโยชน์ได้ 4 พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายป่า ไม้ เช่น - ศาสนสถาน, ป่าช้า - สองข้างทางถนน - ริมห้วยหนองคลองบึง 5 ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ 6 พื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์

3 การใช้ ประโยชน์ และและ รูปแบบของไม้ นอกเขตป่า

4 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบ ของพืชที่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบที่พบ ตะโกเนื้อไม้ ร่มเงา อาหารสัตว์กระจัดกระจาย มะเกลือเนื้อไม้ ย้อมผ้า ยากระจัดกระจาย มะตูมเนื้อไม้ อาหาร ยากระจัดกระจาย มะม่วงเนื้อไม้ อาหาร ร่มเงากระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดีนว กัน จามจุรีเนื้อไม้ ร่มเงา อาหารสัตว์ อุตสาหกรรม กระจัดกระจาย มะขวิดเนื้อไม้ อาหารกระจัดกระจาย สะเดาเนื้อไม้ ยากระจัดกระจาย ที่ดินผืนเดีนว กัน แนวเส้นตรง มะขามเนื้อไม้กระจัดกระจาย ราชพฤกษ์ไม้ประดับ ร่มเงา ยา วัฒนธรรม กระจัดกระจาย หางนกยูง ฝรั่ง ไม้ประดับ ร่มเงากระจัดกระจาย ขี้เหล็กเนื้อไม้ อาหาร ยากระจัดกระจาย แนวเส้นตรง ภาคกลางตอนบน

5 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบ ของพืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ ) ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบที่ พบ ไผ่อาหาร ที่อยู่อาศัย เนื้อไม้ ไม้ ประดับ อุตสาหกรรม กระจัด กระจาย ยูคา ลิปตัส เนื้อไม้ อุตสาหกรรม พลังงานกระจัด กระจาย สักเนื้อไม้กระจัด กระจาย สะแกพลังงานกระจัด กระจาย มะรุมอาหาร ยากระจัด กระจาย ภาคกลางด้านทิศ ตะวันตก

6 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบ ของพืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ ) ชนิดการใช้ ประโยชน์ รูปแบบ ยางพาราเนื้อไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินผืน เดียวกัน ทุเรียนอาหาร เนื้อไม้ที่ดินผืน เดียวกัน มังคุดอาหร ยาที่ดินผืน เดียวกัน เงาะอาหารที่ดินผืน เดียวกัน ไผ่ตงอาหาร เนื้อไม้ที่ดินผืน เดียวกัน ภาคลางด้านทิศตะวันตก

7 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบ ของพืชที่มีเนื้อไม้ ( ต่อ ) ชนิดการใช้ ประโยชน์ รูปแบบ ตาลโตน ด เนื้อไม้ อาหารกระจัดกระจาย มะพร้าวอาหาร เนื้อไม้กระจัดกระจาย ที่ดิน ผืนเดียวกัน สน ประดิพัท ธิ์ เนื้อไม้ กันลมแนวเส้นตรง กระถิน ยักษ์ เนื้อไม้ พลังงาน อาหารสัตว์ ที่ดินผืนเดียวกัน โกงกางเนื้อไม้ พลังงานที่ดินผืนเดียวกัน ภาคกลางด้าน ทิศใต้

8 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบ ของพืชที่ไม่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ ประโยชน์ รูปแบบที่พบ กล้วยอาหารที่ดินผืนเดียวกัน จากอาหารกระจัดกระจาย สัปปะรดอาหารที่ดินผืนเดียวกัน อ้อยอาหารที่ดินผืนเดียวกัน พืชสวนครัวอาหารที่ดินผืนเดียวกัน ธัญพืชอาหาร ยาที่ดินผืนเดียวกัน มันสำหลังอาหาร อุตสาหกรรม ที่ดินผืนเดียวกัน

9 แรงจูงใจเพื่อเพื่อให้ผู้ถือครองที่ดิน นำเอาระบบติดตามมาใช้ ตารางที่ 3 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืชที่ไม่ มีเนื้อไม้ กลุ่มเป้าหมายวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ กลุ่มเกษตร - จัดทำธนาคารกล้าไม้ - แหล่งเงินทุนที่มีระยะปลดหนี้ ยาว - ผลตอบแทนที่คุ้มค่า กลุ่มเยาวชนปลูกสร้างจิตสำนึก กลุ่มแม่บ้านสร้างรายได้เสริม กลุ่ม ผู้ประกอบการ รายย่อย (SME) กองทุนเงินสนับสนุนด้านไม้นอก เขตป่า องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน โครงการ ในรดับท้องถิ่นเพื่อ พัฒนาการใช้ประโยชน์ TROF อย่างยั่งยืน

10 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 นายกิตติศักดิ์ทิตย์สีแสงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช นางชญานีจันทรประภากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช นายสุจิตร จันทร์สว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช นางสาวจรีสุขเปลี่ยนกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวิชัยรวยดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช นางสาวอุษานาคชื่นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช นางอนุชยาชำนาญคิดสบอ. 1 นายสุพจน์ เพริดพริ้งสบอ.3 นายธรรมนูญเต็มไชยสบอ.3 นายสุทัศน์เล้าสกุลกรมป่าไม้ ดร. โกมล แพรกทองข้าราชการบำนาญ


ดาวน์โหลด ppt ได้แก่ 1 ไม้หัวไร่ปลายนา 2 พื้นที่ทำกิน ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เช่น สปก สทก ที่ราชพัสดุ 3 ป่าชุมชนที่ไม่ซ้อนทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือรัฐยอม ให้ใช้ประโยชน์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google