งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน ความได้เปรียบ การเชื่อมโยง โอกาส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน ความได้เปรียบ การเชื่อมโยง โอกาส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน ความได้เปรียบ การเชื่อมโยง โอกาส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

2 นายบูรณ์ อินธิรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการพาณิชย์ ) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ The Republic of Union of Myanmar พื้นที่ใหญ่กว่าไทย 1.3 เท่าMyanmar Thailand 677,000 sq km (423 ล. ไร่ ) 513,000 sq km (320 ล. ไร่ ) 61.2 Million Total Population 34 % 66 % Urban Rural 28 % 67 % 5 % <14YR15 - 64 YR >65YR Labor Force : 38.5 Million (63 %) Serv. : 8.85 Million (23 %) Ind. : 2.70 Million (7 %) Agr. : 26.95 Million (70 %) Mandalay Population : 1.3 M. Culture Capital Nay Pyi Taw Population : 0.9 M. Government Capital Yangon Population : 5.0 M. Economic Capital

4 Forecasted 11.54 % CAGR ’08 - ‘12 GDP ( current prices), 2008 - 2015 UDS Billions Economic Structure ADB,2012 FDI Permit by Sector DICA ; August 31,2013 FDI Permit by Country DICA ; August 31,2013 44.04 % Power 33.90 % Oil&Gas 6.48 % Mining 7.79 % Manufac. 3.64 % Hotel 2.59 % Real Estate 2.56 % Other China Thailand Hong Kong Korea Singapore U.K. Malaysia Viet Nam France India 600 permitted / 43.682 USD Billions

5 โครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย - เมียน มาร์ % รายการ 25402555 2556 ม. ค. - ก. ค. สินค้าเกษตรกรรม 0.6% (68.99) 1.3% (38.63) 1.19% (38.50) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ( แปรรูป ) 20.5% (29.96) 25.7% (18.74) 22.9% (9.60) สินค้าอุตสาหกรรม 71.1% (24.56) 57.8% (4.96) 62.1% (31.88) สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 7.1% (110.19) 15.1% (13.78) 13.7% (8.46) สินค้าอื่น ๆ 0.57% (-4.02) 0% สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง สัดส่วนสินค้า ส่งออก หน่วย : สัดส่วนร้อยละต่อการส่งออกทั้งหมด ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 17.6 9 ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง อัตราการขยายตัว %

6 Thailand - Myanmar Trade, 2540 - 2556 Export to Myanmar : UDS Millions 14.42 % CAGR ’40 - ’55 22.92 % Growth 2556(Jan- Jul)

7 อินเดีย 1,173 ล้านคน 3,500 US$ bn จีน 1,330 ล้านคน 8,789 US$ bn ลาว 7 ล้านคน 15 US$ bn ไทย 67 ล้านคน 540 US$ bn บังกลาเทศ 156 ล้านคน 242 US$ bn เมียนมาร์ 60 ล้านคน 54 US$ bn ประชากร 2,793 ล้านคน GDP (ppp) 13,140 US$ bn

8 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012 FDI 100 % JV : Joint Venture รูปแบบการลงทุน Private Government Contract สัดส่วนการถือหุ้น / ลงทุน - ตามข้อตกลงร่วมกัน - กิจการที่ห้าม / สงวน ( ถือหุ้น / ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 80 %)

9 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012 5 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 1 ปี นำกำไรกลับมาลงทุนใหม่ ยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สิทธิประโยชน์ ( ภาษี ) ส่งออก ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ บุคคล 50 % ของกำไร

10 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012 50 ปี ต่อได้ 2 ครั้ง (+10 +10) เช่าที่ดินกับ รัฐ หรือเอกชน ก็ได้ การเช่าที่ดิน

11 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012 ภายใน 2 ปีแรก = 25 % การจ้างแรงงาน ท้องถิ่น ภายใน 4 ปี = 50 % ภายใน 6 ปี = 75 %

12 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012 ขั้นตอนการยื่นขอลงทุน ยื่นคำขอ ที่ ยื่นคำขอ ที่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน MIC : Myanmar Investment Commission MIC : Myanmar Investment Commission งบการเงินล่าสุด ใบรับรองจากธนาคาร ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจจาก โครงการฯ ร่างสัญญา - ที่ตกลงกับรัฐ (100 %) - JV ข้อตกลงเช่าที่ดิน ร่างหนังสือบริคณห์ฯยื่นขอยกเว้นภาษีฯ

13 กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012 ขั้นตอนการยื่นขอลงทุน ประเมินคำขอเบื้องต้น ประเมินคำขอเบื้องต้น ขอความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง MIC DICA คณะรัฐมนตรี MIC DICA คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ MIC รับรองและอนุญาตให้ออกใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ MIC รับรองและอนุญาตให้ออกใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับ ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจกับ ก. วางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ก. วางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ(NPEC)

14 แนวทางการดำเนินธุรกิจ 1. หุ้นส่วน หุ้นส่วนไม่เกิน 20 คน ต่างชาติจดทะเบียนได้ หากหุ้นส่วนทุกคนยินยอม 2. บริษัท ต่างชาติถือ 1 หุ้นถือเป็นต่างชาติ ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อน 3. สาขา สำนักงานตัวแทน สาขาของ บจ. ต่างชาติ ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการก่อน ธุรกิจการผลิต เงินสกุลต่างประเทศ เทียบเท่า 1 M. Kyats ธุรกิจบริการ เงินสกุลต่างประเทศ เทียบเท่า 0.3 M. Kyats 4. สมาคมไม่หวังกำไร non - FIL 150,000 USD 50,000 USD

15 ภาษีเงินได้นิติบุคคล บจ. ภายใต้ Myanmar Companies Act 25 % ธุรกิจภายใต้ FIL 25 % องค์กรต่างชาติที่ได้รับอนุญาตพิเศษ 25 % โครงการที่รัฐสนับสนุน, กิจการสาขาของต่างชาติ 35 % Capital Gain Tax ; Resident Companies 10 % Resident Companies 40 %

16 Capital Gain อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ขายเป็นเงินตราต่างประเทศ มูลค่า < 100 ล้าน 40 % มูลค่า 100 - 150 ล้าน 45 % มูลค่า > 150 ล้าน 50 % ขายเป็นเงินจ๊าด บริษัทในประเทศ 10 % บริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศ 40 % อุตสาหกรรมอื่น ( ทั้งจ๊าดและเงินตราต่างประเทศ ) บริษัทในประเทศ 10 % บริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศ 40 %

17 ความได้เปรียบ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ค่าจ้างแรงงานไม่สูงมาก ตลาดภายในประเทศ มาที่หลัง... ดังกว่า

18 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ทักษะฝีมือแรงงานและเทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบต่างๆ

19 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 86 (A) Shin Saw Pu Rd. Sang Chaung Township,Yangon Republic of The Union of Myanmar Tel/Fax : (+95) 1 510731 E-Mail : ditpthailand9@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt เมียนมาร์ พรมแดนใหม่ของการลงทุน ความได้เปรียบ การเชื่อมโยง โอกาส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google