งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub

2 1. สถานการณ์และประเด็นปัญหา 2. Thailand’s Blue Ocean Strategy 3. ยุทธศาสตร์ Blue Ocean สำหรับสินค้าและ บริการของไทย 4. Creative & Innovative Linkage 5. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. ความเสี่ยงและข้อจำกัด

3 สถานการณ์การค้าการลงทุนของไทย  กว่า 60% ของ GDP ในช่วง 2-3 ปีล่าสุดมาจากภาคการส่งออก  สินค้าอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำยังมีบทบาทในการส่งออกสูง  รัฐส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นฐานผลิตเพื่อการ ส่งออก  รัฐส่งเสริมภาคธุรกิจ SMEs ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มากขึ้น ประเด็นปัญหา Export-Led Economy และการส่งเสริมไทยเป็นฐานการผลิตสินค้า อุตสาหกรรมจากต่างประเทศทำให้ไทยต้องสูญเสียทรัพยากรของ ประเทศเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับมูลค่าจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สินค้าไทยไม่สามารถต่อยอดมูลค่าจากสินค้าต้นน้ำและกลางน้ำได้ ทำให้สร้างความมั่งคั่งให้กับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมได้น้อย การแข่งขันอย่างรุนแรงจากประเทศที่มีต้นทุนคนและเทคโนโลยีที่ ถูกกว่าทำให้ไทยอาจเสียประโยชน์จากมูลค่าการส่งออกที่ลดลงได้ ในอนาคตอันใกล้ ขีดสมรรถนะการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนลงลงอย่างต่อเนื่อง เพราะขาดการประสานงานร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน

4 ไทยมี จุดเด่น แข่งขันไม่ รุนแรง /เป็นตลาด ใหม่ พัฒนาโดย ใช้ ศักยภาพ ของไทย พัฒนา จุดเด่นใน ต้นทุนที่ต่ำ  พัฒนาและค้นหาพื้นที่ทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ไทยมีจุดเด่น (Unique) และสามารถสร้างคุณค่า เพิ่มต่อยอดได้ เช่น อาหารไทย สปา Medical Hub อัญมณี เครื่องประดับ งานฝีมือต่างๆ  มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงหรือยังเป็นตลาดใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่ง  สร้างความต้องการในตลาดใหม่ได้โดยอาศัยศักยภาพของไทย เช่น ความเอื้ออารีย์ มีมิตรจิตมิตรใจ กับ Medical Hub  สร้างแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างให้กับผู้ใช้บริการในต้นทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง Thailand’s Blue Ocean Strategy Thailand’s Blue Ocean Strategy Thailand’s Blue Ocean Strategy ไทยมี ศักยภาพ สูง ทำได้ใน ต้นทุนที่ ถูก ผู้ซื้อได้รับ คุณค่าเพิ่ม

5 5  Specific Products  Specific Areas  Specific Issues Regional Hub 6 Hubs  America  Europe  China  India  ASEAN  East Asia  Africa  Middle East 2007/82006/7 5 Europe North America Africa India China ASEAN East Asia 6+2

6 China Hub : Closest Strategic Partnership European Hub : Create New Value North America Hub : Create New Opportunities ASEAN Hub : The Stepping Stone to the World East Asia Hub : Trade & Investment Expansion India Hub : Opportunity Knocks Africa Hub : Destination for More Opportunities Middle East Hub : Service Opportunities Market ศักยภาพของ 18 กลุ่มจังหวัด8 กลุ่มภูมิภาคการค้า Thailand’s Blue Ocean Strategy ค้นหาตลาดใหม่ที่มีได้รับการศึกษา /วิจัย แล้วว่าน่าจะเป็นตลาดที่สินค้า หรือบริการของไทยมีโอกาสเป็น ผู้มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอันดับต้นๆ การผลักดันด้านการผลิตโดยใช้อุปสงค์ ของประเทศคู่ค้าเป็นปัจจัยชี้นำการผลิต การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคทั่วโลก-กระทรวง (ส่วนกลาง)-ระดับภูมิภาคในประเทศ

7 กลุ่มจังหวัด/กลุ่ม ธุรกิจ สินค้า/บริการที่มี ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย (Regional Hub) แนวทาง 1. กลุ่มจังหวัด 1.1 : เชียงใหม่ ลำพูน เครื่องประดับจาก เพชรพลอย โลหะมี ค่า ไข่มุก ศูนย์ภูมิภาค : ตะวันออก กลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน สินค้าและบริการหลัก : การออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง เครื่องประดับตกแต่งบ้าน บริการด้านสุขภาพ 1. Local to Global 1.1 : ลำปางเครื่องใช้ในบ้านที่ทำ จากไม้และไม้ก๊อก 1.1 เชียงรายการเจียระไนและขัด เพชรพลอย 2. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน บริการด้าน สุขภาพ ช.การช่าง อิตาเลี่ยน ไทย /รพ.บำรุงราษฎร์ สมิติเวช เวชธานี กรุงเทพ 1.Local to Global 2.Global to Local (บริการ สุขภาพ)

8 รัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง มหาดไทย กระทรวง มหาดไทย กลุ่มจังหวัด จังหวัด กระทรวงอื่นๆ คณะผู้ตรวจฯ ก.พาณิชย์ คณะผู้ตรวจฯ ก.พาณิชย์ กระทรวง พาณิชย์ : Intelligence Unit (กบภ. สยพ. สนพ) กระทรวง พาณิชย์ : Intelligence Unit (กบภ. สยพ. สนพ) ทีมเฉพาะกิจ ระดับกลุ่มจังหวัด ทีมเฉพาะกิจ ระดับกลุ่มจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และคณะผู้บริหาร การพาณิชย์ ประจำจังหวัด : 5 Core Business พาณิชย์จังหวัด และคณะผู้บริหาร การพาณิชย์ ประจำจังหวัด : 5 Core Business ทีมจังหวัด ยุทธศาสตร์รัฐบาล /แผนสภาพัฒน์ รองนายก รัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ (Excellent MoC) ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ (Excellent MoC) ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการ จังหวัด CEO ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ ระดับกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ ระดับกลุ่มจังหวัด คกก. ร่วม ระดับประเทศ หอการค้า สภาอุตฯ สมาคมธนาคาร คกก. ร่วม ระดับประเทศ หอการค้า สภาอุตฯ สมาคมธนาคาร คกก.ร่วม ระดับจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตฯ จังหวัด คกก.ร่วม ระดับจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตฯ จังหวัด Team Thailand (สพต. สคต.) Team Thailand (สพต. สคต.) ระดับภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด ต่างประเทศ ระดับกระทรวง

9 ระยะสั้น  มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นโดยอาศัยการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและ บริการมากขึ้น  สินค้าและบริการทั้งต้นน้ำและกลางน้ำปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มี มูลค่าเพิ่มมากขึ้น (Value-added Product)  รัฐส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศบนพื้นฐานการพัฒนาขีด สมรรถนะของภาคเอกชนและประชาชนในประเทศ  SMEs มีบทบาทในการสนับสนุนการส่งออกมากขึ้น ระยะยาว ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ได้อย่าง คุ้มค่า ความมั่งคั่งตกกับกลุ่มผู้ผลิตและประชาชนภายในประเทศมากขึ้น ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งจากฐานศักยภาพจุดเด่นของ ตนเองได้มากขึ้น ขีดสมรรถนะการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะการ ประสานงานร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน

10 ความเสี่ยง  ผู้บริหารในทุกระดับและจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญการประสาน เชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคการผลิต/การค้าของไทยอย่าง แท้จริง  หากขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ยากที่ผู้ปฏิบัติทั้งในภาครัฐ และเอกชนจะเข้าใจหลักการและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทาง ดังกล่าว  การเชื่อมโยงและประสานงานในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ข้อจำกัด การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการต้องใช้ระยะเวลานาน ที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการเดิมที่เน้นการมีอยู่ของหน่วยงาน มากกว่าความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันยังเป็นอุปสรรค สำคัญ รวมทั้งภาคเอกชนยังขาดความเชื่อมั่นในความจริงใจของ ภาครัฐที่จะทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ การรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของประเทศในรูปแบบเครือข่ายองค์ ความรู้ยังไม่ครบรอบด้าน

11

12 Marketing Concept: Blue Ocean Strategy Digitization/ Technology: Hi- tech Marketing e Marketing IT Solution ICT Marketing Intelligence: Provide Target Cust. Strategic Info. Trade Facilitators/ Environments University NASTDA Marketing Consultant Business Gateway / Market Access Trade Association/ Chamber of Commerce Supply & Supporting Business RM Sourcing Labour Supply Up Stream Business Logistics / Distribution Packaging Design Int’l Marketing Management Pricing Management Distribution Management Branding Management Consumer Insight by Country/Region Event Marketing Marketing Showcases Marketing Capacity Building Business Showcase by Cluster & Target Country Business Cluster Collaboration i.e. Branded brand Customized Business Matching Successful Int’l Marketing Experience Preparation for Exhibition Trade Logistics & Sourcing Business Matching Out Bound Global Market Access especially key economies Int’l Alliance to create Biz Networking Venture Abroad In Bound Blue Ocean Strategy Find niche potential markets rarely penetrated by existing key competitors /create a new market themselves Using creative & innovative solutions to serve customer wants


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google