งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub
Moc’s Young Talents Knowledge Sharing การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub นำเสนอ : ปลัดกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการ Operation Room เวลา น.

2 หัวข้อนำเสนอ สถานการณ์และประเด็นปัญหา Thailand’s Blue Ocean Strategy
Creative & Innovative Linkage ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงและข้อจำกัด

3 สถานการณ์และประเด็นปัญหา
สถานการณ์การค้าการลงทุนของไทย กว่า 60% ของ GDP ในช่วง 2-3 ปีล่าสุดมาจากภาคการส่งออก สินค้าอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำยังมีบทบาทในการส่งออกสูง รัฐส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเป็นฐานผลิตเพื่อการส่งออก รัฐส่งเสริมภาคธุรกิจ SMEs ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น ประเด็นปัญหา Export-Led Economy และการส่งเสริมไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศทำให้ไทยต้องสูญเสียทรัพยากรของประเทศเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับมูลค่าจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สินค้าไทยไม่สามารถต่อยอดมูลค่าจากสินค้าต้นน้ำและกลางน้ำได้ทำให้สร้างความมั่งคั่งให้กับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมได้น้อย การแข่งขันอย่างรุนแรงจากประเทศที่มีต้นทุนคนและเทคโนโลยีที่ถูกกว่าทำให้ไทยอาจเสียประโยชน์จากมูลค่าการส่งออกที่ลดลงได้ในอนาคตอันใกล้ ขีดสมรรถนะการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนลงลงอย่างต่อเนื่องเพราะขาดการประสานงานร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน

4 นวัตกรรมเชิงคุณค่าที่เป็นแบบฉบับของไทย
THAILAND’S BLUE OCEAN STRATEGY Thailand’s Blue Ocean Strategy ไทยมีศักยภาพสูง ทำได้ในต้นทุนที่ถูก ผู้ซื้อได้รับคุณค่าเพิ่ม Thailand’s Blue Ocean Strategy พัฒนาและค้นหาพื้นที่ทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศที่ไทยมีจุดเด่น (Unique) และสามารถสร้างคุณค่า เพิ่มต่อยอดได้ เช่น อาหารไทย สปา Medical Hub อัญมณี เครื่องประดับ งานฝีมือต่างๆ มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงหรือยังเป็นตลาดใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่ง สร้างความต้องการในตลาดใหม่ได้โดยอาศัยศักยภาพของไทย เช่น ความเอื้ออารีย์ มีมิตรจิตมิตรใจ กับ Medical Hub สร้างแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างให้กับผู้ใช้บริการในต้นทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

5 Regional Hub 6+2 6 Hubs 2006/7 2007/8 North America Europe East Asia
China 6+2 Specific Products Specific Areas Specific Issues India ASEAN East Asia Africa Middle East North America Europe East Asia China India Africa ASEAN 5

6 ยุทธศาสตร์ Blue Ocean สำหรับสินค้าและบริการของไทย
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคทั่วโลก-กระทรวง (ส่วนกลาง)-ระดับภูมิภาคในประเทศ ศักยภาพของ 18 กลุ่มจังหวัด 8 กลุ่มภูมิภาคการค้า China Hub : Closest Strategic Partnership European Hub : Create New Value North America Hub : Create New Opportunities ASEAN Hub : The Stepping Stone to the World East Asia Hub : Trade & Investment Expansion India Hub : Opportunity Knocks Africa Hub : Destination for More Opportunities Middle East Hub : Service Opportunities Market Thailand’s Blue Ocean Strategy ค้นหาตลาดใหม่ที่มีได้รับการศึกษา /วิจัย แล้วว่าน่าจะเป็นตลาดที่สินค้า หรือบริการของไทยมีโอกาสเป็น ผู้มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอันดับต้นๆ การผลักดันด้านการผลิตโดยใช้อุปสงค์ ของประเทศคู่ค้าเป็นปัจจัยชี้นำการผลิต

7 Local to Global – Global to Local creative & Innovative Linkage
กลุ่มจังหวัด/กลุ่มธุรกิจ สินค้า/บริการที่มีศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย (Regional Hub) แนวทาง 1. กลุ่มจังหวัด 1.1 : เชียงใหม่ ลำพูน เครื่องประดับจากเพชรพลอย โลหะมีค่า ไข่มุก ศูนย์ภูมิภาค : ตะวันออกกลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน สินค้าและบริการหลัก : การออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง เครื่องประดับตกแต่งบ้าน บริการด้านสุขภาพ 1. Local to Global 1.1 : ลำปาง เครื่องใช้ในบ้านที่ทำจากไม้และไม้ก๊อก 1.1 เชียงราย การเจียระไนและขัดเพชรพลอย 2. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งภายใน บริการด้านสุขภาพ ช.การช่าง อิตาเลี่ยนไทย /รพ.บำรุงราษฎร์ สมิติเวช เวชธานี กรุงเทพ Local to Global Global to Local (บริการสุขภาพ)

8 โครงสร้างการบริหารแบบบูรณาการ
ระดับนโยบาย ต่างประเทศ รัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์รัฐบาล /แผนสภาพัฒน์ Team Thailand (สพต. สคต.) ระดับกระทรวง กระทรวงอื่นๆ คกก. ร่วม ระดับประเทศ หอการค้า สภาอุตฯ สมาคมธนาคาร ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง มหาดไทย กระทรวง พาณิชย์ : Intelligence Unit (กบภ. สยพ. สนพ) ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ (Excellent MoC) รองนายก รัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด คณะผู้ตรวจฯ ก.พาณิชย์ ทีมเฉพาะกิจ ระดับกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการ จังหวัด CEO คกก.ร่วม ระดับจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตฯ จังหวัด จังหวัด พาณิชย์จังหวัด และคณะผู้บริหาร การพาณิชย์ ประจำจังหวัด : 5 Core Business ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ทีมจังหวัด ระดับจังหวัด

9 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะสั้น มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นโดยอาศัยการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการมากขึ้น สินค้าและบริการทั้งต้นน้ำและกลางน้ำปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น (Value-added Product) รัฐส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศบนพื้นฐานการพัฒนาขีดสมรรถนะของภาคเอกชนและประชาชนในประเทศ SMEs มีบทบาทในการสนับสนุนการส่งออกมากขึ้น ระยะยาว ประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่า ความมั่งคั่งตกกับกลุ่มผู้ผลิตและประชาชนภายในประเทศมากขึ้น ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งจากฐานศักยภาพจุดเด่นของตนเองได้มากขึ้น ขีดสมรรถนะการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะการประสานงานร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน

10 ความเสี่ยงและข้อจำกัด
ผู้บริหารในทุกระดับและจากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญการประสานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภาคการผลิต/การค้าของไทยอย่างแท้จริง หากขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ยากที่ผู้ปฏิบัติทั้งในภาครัฐและเอกชนจะเข้าใจหลักการและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว การเชื่อมโยงและประสานงานในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ข้อจำกัด การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการต้องใช้ระยะเวลานานที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการเดิมที่เน้นการมีอยู่ของหน่วยงานมากกว่าความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันยังเป็นอุปสรรคสำคัญ รวมทั้งภาคเอกชนยังขาดความเชื่อมั่นในความจริงใจของภาครัฐที่จะทำให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ การรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆ ของประเทศในรูปแบบเครือข่ายองค์ความรู้ยังไม่ครบรอบด้าน

11 จบการนำเสนอ ขอขอบพระคุณ

12 ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนสนับสนุน Blue Ocean Strategy
Find niche potential markets rarely penetrated by existing key competitors /create a new market themselves Using creative & innovative solutions to serve customer wants Marketing Concept: Blue Ocean Strategy Digitization/ Technology: Hi-tech Marketing e Marketing IT Solution ICT Out Bound Global Market Access especially key economies Int’l Alliance to create Biz Networking Venture Abroad In Bound Business Showcase by Cluster & Target Country Supply & Supporting Business RM Sourcing Labour Supply Up Stream Business Logistics / Distribution Packaging Design Trade Facilitators/ Environments University NASTDA Marketing Consultant Business Gateway / Market Access Trade Association/ Chamber of Commerce Business Cluster Collaboration i.e. Branded brand Customized Business Matching Successful Int’l Marketing Experience Preparation for Exhibition Trade Logistics & Sourcing Business Matching Marketing Capacity Building Branding Management Consumer Insight by Country/Region Event Marketing Marketing Showcases Int’l Marketing Management Pricing Management Distribution Management Marketing Intelligence: Provide Target Cust. Strategic Info.


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ : Blue Ocean – based Linkage : Provincial and Regional Hub

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google