งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พม่าบุก ปล้นสะดม ข่มขืน จับไปเป็นเฉลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พม่าบุก ปล้นสะดม ข่มขืน จับไปเป็นเฉลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พม่าบุก ปล้นสะดม ข่มขืน จับไปเป็นเฉลย

2 แบ่งหน้าที่

3 ร่วมกิจกรรม

4 ร่วมรับผลประโยชน์

5

6

7

8

9 ตัวชี้วัดว่าเป็นการมีส่วน ร่วมหรือไม่ 1 ระยะเวลาของการทำกิจกรรม ต้อง ยาวนานจนกว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้น 2 การประสานงานและการทำงานร่วมกัน ติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำ 3 เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ หลากหลาย 4 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน คือจุดที่ สำคัญที่สุดของการมีส่วนร่วม เช่นการแลกเปลี่ยน / แบ่งปัน ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยี และการ แบ่งปันผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ ทางสังคม

10

11

12 9 ขั้นตอน สู่การพึ่งตนเองอย่าง ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ขั้นที่ 1 พอกินขั้นที่ 2 พอใช้ ขั้นที่ 3 พออยู่ ขั้นที่ 4 พอ ร่มเย็น ขั้นที่ 5 ทำบุญ คือ ให้ พ่อ แม่ พระ ผู้อาวุโสกว่า หรือผู้มีศิลสูงกว่า ขั้นที่ 6 ทาน คือ ให้ผู้อาวุโสน้อยกว่า และสรรพ สัตว์ทั้งหลาย ขั้นที่ 7 เก็บรักษา ถนอมหรือสะสมเพื่อยาม ขาดแคลน ขั้นที่ 8 ค้าขาย ภายใต้การรู้จักพอประมาณ ขั้นที่ 9 สร้างเครือข่าย ขยายผลสำเร็จ

13


ดาวน์โหลด ppt ร่วมวิเคราะห์ปัญหา พม่าบุก ปล้นสะดม ข่มขืน จับไปเป็นเฉลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google