งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม้ : พืชทุกชนิดทั้งที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้นพืชไร่ นอกเขตป่า : พื้นที่ที่ได้มา โดยกฎหมาย ที่ดินและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม้ : พืชทุกชนิดทั้งที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้นพืชไร่ นอกเขตป่า : พื้นที่ที่ได้มา โดยกฎหมาย ที่ดินและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไม้ : พืชทุกชนิดทั้งที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้นพืชไร่ นอกเขตป่า : พื้นที่ที่ได้มา โดยกฎหมาย ที่ดินและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ตามกฎหมาย

3 ไม้นอกเขตป่า พืชทุกชนิดทั้งที่มีเนื้อ ไม้และไม่มีเนื้อไม้ที่ นำมาใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้น พืชไร่ในพื้นที่ที่ได้มาโดย กฎหมายที่ดินและพื้นที่ที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ตาม กฎหมาย

4 การใช้ ประโยชน์ และและ รูปแบบของไม้ นอกเขตป่า

5 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืช ที่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ เนื้ อ ไม้ อา หา ร ยานันท นา การ พลั ง งา น เกษ ตรกร รม อาหา รสัตว์ ร่ม เงา ไม้ ประดั บ ผืน เดีย ว แนว เส้น ตรง กระจัด กระจา ย ยางพารา ////// ตะเคียน ทอง ///////// มะพร้าว /////////// ขนุน //////// มะขาม //////// สะเดา เทียม /////// มะยม /////////// ปาล์ม ////////

6 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืช ที่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ เนื้ อ ไม้ อา หา ร ยาวัฒน ธรรม พลั ง งา น เกษ ตรกร รม อาหา รสัตว์ ร่ม เงา ไม้ ประดั บ ผืน เดีย ว แนว เส้น ตรง กระจั ด กระจ าย กระถิน เทพา ///// หูกวาง /////// กระโดน /////// จามจุรี /////// นุ่น /////////// ยางนา ////// ประดู่ /////// ตาล //////////

7 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืช ที่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ เนื้ อ ไม้ อา หา ร ยาวัฒน ธรรม พลั ง งา น เกษ ตรกร รม อาหา รสัตว์ ร่ม เงา ไม้ ประดั บ ผืน เดีย ว แนว เส้น ตรง กระจั ด กระจ าย ศรีตรัง ////// อินทนิล ////// มะแบก ////// มะฮอกก านี ////// กระถิน ณรงค์ ///// ลองกอง //////// ลางสาด //////// มังคุด ////////

8 ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืช ที่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ เนื้ อ ไม้ อา หา ร ยาวัฒน ธรรม พลั ง งา น เกษ ตรกร รม อาหา รสัตว์ ร่ม เงา ไม้ ประดั บ ผืน เดีย ว แนว เส้น ตรง กระจั ด กระจ าย ทุเรียน ///////// หางนก ยุง //////// จำปาดะ //////// หมาก ///////// ส้มโอ ///////// สะตอ //////// หว้า //////// หยี /////////

9 ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์และรูปแบบของพืช ที่ไม่มีเนื้อไม้ ชนิดการใช้ประโยชน์รูปแบบ เนื้ อ ไม้ อา หา ร ยาวัฒน ธรรม พลั ง งา น เกษ ตรกร รม อาหา รสัตว์ ร่ม เงา ไม้ ประดั บ ผืน เดีย ว แนว เส้น ตรง กระจั ด กระจ าย จาก ///////// สาคู ///////// กระจูด ////// ว่านลิเภา ///// หวาย /////// บัว ///////

10 ตารางที่ 3 แสดงวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดการนำระบบติดตามมาให้ กลุ่มเป้าหมายวิธีการเสริมสร้างแรงจูงใจ ชุมชน 1. ให้งบประมาณ 2. ให้ความรู้โดย การฝึกอบรม ดูงาน 3. สนับสนุนทางวิชาการ 4. ส่งเสริมอาชีพ 5. การตลาด 6. การให้รางวัล 7. ฯลฯ อปท. สถานศึกษา

11 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม ย่อย กลุ่มที่ 2 1. นายสุชาติ กัลยาวงศา กรมป่าไม้ 2. นางวีณา หนูยิ้ม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3. นายจำนง ฐานะพันธ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4. นายรณชิต นิลพันธ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5. นางประนอม ชุมเรียงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6. นายดลใจ บุญทององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7. นายเนรมิต สงแสงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8. นายอานนท์ สรวิสูตรข้าราชการบำนาญ 9. นายชวลิต นิยมธรรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช 10. นายนาวี วรรณสุขกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช 11. นายชุมพล แดงเอียดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช


ดาวน์โหลด ppt ไม้ : พืชทุกชนิดทั้งที่มีเนื้อไม้และไม่ มีเนื้อไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้นพืชไร่ นอกเขตป่า : พื้นที่ที่ได้มา โดยกฎหมาย ที่ดินและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google