งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคืบหน้าในประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-APSC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคืบหน้าในประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-APSC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคืบหน้าในประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-APSC)

2 ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 ( พ. ศ. 2510) ที่มาของอาเซียน Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือไปหลาย สาขา และมีความเกี่ยวข้องกับประชาชน ทุกภาคส่วน

3 นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ในเรื่อง อาเซียน นโยบายเร่งด่วน เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้านและ เร่งดำเนินการตามข้อ ผูกพันในการรวมตัวเป็น ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคง ตลอดจน การเชื่อมโยงเส้นทาง คมนาคมขนส่งภายใน และภายนอกภูมิภาค ( ข้อ 1.6) นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  สร้างความสามัคคีและ ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน การจัดตั้งประชาคม อาเซียนและส่งเสริมความ ร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ใน เอเชียภายใต้กรอบความ ร่วมมือด้านต่าง ๆ และ เตรียมความพร้อมของทุก ภาคส่วนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. 2558 ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และความมั่นคง ( ข้อ 7.2) 3

4 ขนาดและความสำคัญของเศรษฐกิจ อาเซียน

5 ประชาชน อาเซียน ( มากกว่า 600 ล้านคน ) ประชาคม อาเซียน ประชาคม การเมือง และความมั่นคง อาเซียน ความสัมพันธ์ กับ นอกภูมิภาค เรื่องสำคัญที่คาบ เกี่ยวกับ 3 เสาของประชาคม อาเซียน (Cross Cutting Issues) ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม อาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน ปฏิสัมพันธ์และ ความร่วมมือกับ หุ้นส่วนต่างๆ

6 ประชาชน อาเซียน การประชุมสุด ยอดอาเซียน การประชุมคณะรัฐมนตรีของ ประชาคมการเมืองและความ มั่นคงอาเซียน การประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศ อาเซียน (AMM) การประชุม คณะกรรมาธิการ สนธิสัญญาเขตปลอด อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมรัฐมนตรี กลาโหมอาเซียน (ADMM) การประชุมรัฐมนตรี กลาโหมอาเซียนกับ ประเทศคู่เจรจา (ADMM Plus) การประชุมรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่อง กฎหมายของ อาเซียน (ALMM) การประชุม ASEAN Regional Forum(ARF) ประชุมรัฐมนตรี อาเซียนว่าด้วย เรื่อง อาชญากรรม ข้ามชาติ (AMMTC) การประชุม AMMTC กับ ประเทศคู่เจรจา

7 ประชาคม การเมือง เป้าหมาย -Rules-Based Community of Shared Norms and Values ประเด็นสำคัญ - ประชาธิปไตย - สิทธิมนุษยชน - นิติธรรม - ผลประโยชน์รวมกันของ ประชาคม - อัตลักษณ์อาเซียน ความมั่นคง เป้าหมาย -Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security ประเด็นสำคัญ - สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง กัน - ไม่ใช้กำลังแก้ไขปัญหาและ ส่งเสริมสันติภาพ - การแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสันติ วิธี - การแก้ไขปัญหาความท้าทาย ในรูปแบบใหม

8 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง อาเซียน ปฏิสัมพันธ์กับนอกภูมิภาค เป้าหมาย - Dynamic and Outward-Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World ประเด็นสำคัญ - การสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้าง สถาปัตยกรรมในภูมิภาค (ARF, ADMM Plus, AMMTC and Dialogue Partners) - การร่วมมือกับประเทศและองค์กรนอกภูมิภาคเพื่อส่งเสริม สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค - การหารือในประเด็นระหว่างประเทศที่มีนัยยะต่อสันติภาพและ ความมั่นคง

9 เป้าหมาย : สนับสนุนอาเซียน ให้ส่งเสริมความ มั่นคงในภูมิภาค AICHR ACWC AMF (ASEAN Maritime Forum) ASEANAPOL Network of ASEAN Peacekeeping Centres AHA Centre NADI AIPR ARCMA ASEANTOM กลไกอื่นๆที่สนับสนุนการส่งเสริมความ มั่นคงในภูมิภาค

10 ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง อาเซียน ASEAN Regional Forum (ARF) East Asia Summit (EAS) Expanded ASEAN Maritime Forum ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) Plus UN และ องค์การ ระหว่าง ประเทศและ ภูมิภาคอื่นๆ AMMTC + Dialogue Partners การร่วมมือกับ ประเทศคู่ เจรจาต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ความคืบหน้าในประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-APSC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google